Connect with us

Rüya

Rüyada Besmele Tabiri

Published

on

Rüyada Besmele tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Besmeleyi Kur’an harfleri ile, güzel ve noksansız olarak yazdığını görmek rızık, sanat, ilim ve her türlü hayırlı işe
delalet eder. Besmelerin yazıldığı yerden silinmesi, yazılı kağıdın uçup gitmesi ya da imhası ecelin
yaklaşmasıyla, Besmeleyi caiz ve uyygun olmayan şeyle yazmak inanç zayıflığına, Onu asıl harfleriyle değil de
diğer dillerin harfleriyle yazmak o ülkenin parasına ya-hut yabancılarla arkadaşlık etmeye, Besmelede görülen
şekil ve ifade noksanlığı din ve dünyalıktaki noksanlığa, Besmeledeki kelimelerinin yerlerini değişmiş olarak
görmek inanç ve akidedeki değişmeye, Güzel bir hat yazısı ile besmeleyi bir evde görmek mutluluğa, güzel
akideye ve hayırlı eşe, Besmeleyi tamamen okumak malda artışa ve ziyade berekete, arzu edilen hayırlara
ermeye, Besmeleyi ‘euzü’ ile birlikte söylemek korkudan emin olmaya, Sıkça besmele çekmek beş vakit
namaza, Bir işe besmele ile başlamak, eğer iş meşru ve hayırlı ise bereket ve semeresine, haram ve
gayrimeşru işe besmele ile başlamak hakla batılı karıştırmaya ve günah işlemeye delalet eder.


İhya: Bakınız; Besmele.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi güzel bir hat ile yazılmış görmesi; ilme, hidayete ve Besmele’nin bereketi ile rızka yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi yazdıktan sonra imha ettiğini veya bir kuşun, yazdığı Besmele’yi kapıp kaçırdığını görmesi; rızkının tükenip ömrünün sona erdiğine işaret eder.Böyle bir rüyanın görülmesi bazen de, rüya gören kimsenin vücudunda meydana gelen bir hastalığın veya şikâyetçi olduğu herhangi bir şeyin artmasına yorumlanır.Hülasa: Kişinin “Euzü besmele”yi güzel bir yazı ile bir kâğıda yazdığını görmesi; rızkının ve malının artacağına, çiftçi ise tarlasından veya bahçesinden bereketli mahsûl alacağına delalet eder. Kendi mezhebine göre namazda Besmele okuma mecburiyeti olmayan bir kimsenin rüyasında namaz kılarken besmele okuduğunu görmesi; lüzum hâsıl olmadığı halde borç altına gireceğine, bazen de böyle bir rüyayı görmek; kişinin annesinden yüz çevirip babasına veya babasından yüz çevirip annesine döneceğine ya da sünneti farza, nafileyi sünnete veya bid’ati müstehaba tercih edeceğine delalet eder. Rüyada görülen Besmele, ne ile yazılmış ise onunla tabir edilir.
Eğer Besmele altın yazı ile yazılmış ise; rızkın bolluğuna, ibâdet ve tâate önem verilmesine ve inancın kuvvetli olduğuna yorumlanır. Aynı zamanda Besmele hangi cins kalemle yazılmış ise ona göre de rüya tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi; mezhebinin karışıklığına ve itikadının bozukluğuna yorumlanır. Kişinin rüyasında İbranî, Süryânî ve Hind misilli yabancı kelimelerle Besmele yazdığını görmesi; yabancı parayla, kadın ve cariyelerle ve kölelerle arkadaş olmaya işaret eder. Bir kimsenin rüyasında demirden bir kalemle Besmele yazdığını görmesi; kuvvetinin artmasına, rızkının bolluğuna ve çalışmakta olduğu işinde sebat edeceğine işaret sayılır. Kişinin rüyasında normal kalem gibi gümüş kalemle Besmele’yi yazdığını görmesi; eğer kalem eğri büğrü bozuk bir şey ise; o Besmele’yi yazan kimsenin orta halli bir kimse olmasına delalet eder. Eğer Besmele’nin yazıldığı kalem düzgün bir kalem ise, yüksek rütbeye, ilim ve amele yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi bir kâğıda yazdığını görmesi; o kimsenin sevap kazandıran bir iş işleyeceğine, rüyasında deri üzerine yazdığını görmesi; bir miras talebinde bulunacağına, kırmızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazdığını görmesi; o kimsenin ferahlığa ve sevince kavuşacağına, yeşil bir bez üzerine yazdığını görmesi; rüya sahibinin şehid olacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında Besmele’yi bu sayılan şeylerin dışında başka bir şey üzerine nurla veya altınla yazdığını görmesi; bir müjde alacağına ve saâdete ereceğine işaret eder. Rüyada Besmele’nin şekil ve noktalarının görülmesi; eğer Besmele hanımla yorumlanırsa; Besmele’nin şekil ve noktası hanımın malına, eşyasına, doğurmasına ve namuslu bir hanım olduğuna işaret eder. Eğer Besmele mal ile tabir edilirse; Besmele’nin noktaları da malın faydalı olan zekâtına delalet eder. Rüyada görülen Besmele’nin harekelerine göre de yorumu yapılır. Şöyle ki: Besmele’nin üstün denilen harekesi mansıba, esre denilen alt harekesi göreve son verilmeyi, ötre denilen harekesi üstünlüğe, ömrün bittiğine ve dolayısıyla veya yapılmakta olan bir işin bittiğine yorumlanır. Bu sayılanların dışında Besmele’de bulunan diğer alametler ise; rüya sahibinin ilmine ve dünyasının iyi olacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında Besmele’de bulunan kelimelerin yer değiştirdiğini görmesi; o kimsenin dînini veya mezhebini değiştireceğine veya cariyeyi hür kadından üstün tutacağına delalet eder.
Rüyanızda bir başkasının yazdığı Besmele’yi imha ettiğinizi görmeniz; verdiğiniz sözden cayacağınıza veya İslâm Dini’nden döneceğinize, ya da cimrilik yapacağınıza işaretle yorumlanır. Böyle bir rüya gören kimse; eğer hasta ise şifa bulup iyileşeceğine, günahkâr ise; tövbe edip Allah’a sığınacağına yorumlanır. Bazen de böyle bir rüyanın görülmesi; evliliğe, sâlih zürriyete veya ticâret maksadıyla biriktirmiş olduğu malından kazanç sağlayacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında namaza başlamak üzere “Euzü besmele”çektiğini görmesi; eğer dinî görevleri yerine getirmekte tembellik gösteriyorsa tekrar hak yola dönerek Allah’ın sevgili kulu olma yolunda mesafe alacağına işaretle tabir edilir.


Nablusi: Rüyada besmeleyi güzel bir yazı ile yazılmış görmek, ilme, hidayete ve besmelenin bereketi ile rızka delalet eder. Bunun özelliği ise besmelenin bilinen kaidesine göre yazılmış, olmasıdır. Besmelenin, bazısının bazısma olan münasebeti dolayısıyla çocuk ve toruna delalet eder. Harflerinin tekrarından dolayı besmeleyi görmek, vaktiyle eline geçiremediği bir şeyi yeniden ele geçireceğine ve evlenmek için gayret gösterip neticede başaracağına delalet eder. Besmele, dalaletten soma hidayete de delalet eder.
Rüyada güzel bir yazı ile besmele yazmak, rızka, ilim ve sanattan hissedar olmaya, ölü kimsenin bunu yazdığım görmesi ise Allah’ın rahmetinde olduğuna delalet eder. bazen besmeleyi yazmak ziraatta kazanç ve berekettir. Besmele ile yazılan Kur’an ve Kur’an dan başkası da böylecedir.
Besmeleyi yazdıktan sonra imha ettiğini veya uçucu kuşlardan birisinin besmeleyi yazıldığı yerden kapıp kaçırmasını görmesi rızkının tükenip, ömrünün bitmesi ile tabir edilir. Kur’andan bir parça veya başka bir şeyi elleri üzerine yazmak ve onu mahvetmekte yine böyle tabir edilir. bazen da bu rüya, rüyayı gören kimsenin vücudunda meydana gelen bir derdin veya müşteki olduğu şeyin artmasına delalet eder. Nitekim rivayet edilir ki, Hz. Hasan b. Ali (R.A.) alnı üzerinde (Vedduha) sûresinin yazılı olduğunu görüp bunu Said İbn Musay-yeb (R.A.
)’e söylediğinde, Said İbn Musayyeb: (Ey Allah Resulünün oğlu, vasiyyet ve istiğfar ediniz.) cevabım vermişti ve bundan bir gün sonra Hz. Hasan vefat etmişti.
Kendi mezhebine göre namazda besmele okumaya mecbur olmayan birisi rüyasında besmeleyi namazda okuduğunu görse, ihtiyacı olmaksızın bir borcun alına girer. bazen da bu rüyayı görmek, annesinden yüz çevirip, babasına, veya babasından yüz çevirip anasına dönmesine, yahut sünneti farza, nafileyi sünnete, bid’atı müstehaba tercih etmesine delalet eder. Dört imamın kıraatlerinde de besmele böy-dir.
Besmele, rüyada ne ile yazılmış ise onunla tabir edilir. Eğer altınla yazılmış ise rızka, taat ve ibadetle toplanmağa ve inançlarının düzgünlüğüne delalet eder. bazen ise iyi şekilde anılmasına ve güzel ibadete delalet eder.
Besmelenin, yazılması caiz olmayan bir şeyle yazıldığını görmek, bir önceki tabirin aksidir. Besmele hangi çeşit kalemle yazılmış ise tabirde o kalem muteberdir. Tomar yazmağa mahsus bir kalemle besmele, yazıldığını görmesi, menfaatlı mala, sülüs yazan kalemle yazmak, hissesi belli olan bir maldan alacağı hissesine delalet eder.
(Muhakkik) çeşidi yazı kalemi ile besmeleyi yazması, ümit ve arzu ettiği şeyin meydana geleceğine, mensub’a mahsus kalemle, uygun hallerle, nesih kalemiyle yazmak, işten çıkarılmasına, vahşi yazısına mahsus kalemle yazdığım görmesi, gaflet ve hayrete, Eşar kalemi ile yazdığını görmek, gaflet ve hayranlığa, Reyhani kalemi ile yazdığım görmesi, riyaya yahut arzusuna kavuşacağına, Gubari kalemi ile yazmak ise rüyayı görenin gözünde olan hastalığa delalet eder. Eğer rüyayı görenin gözünde bulunan hastalıktan dolayı şikayeti varsa şikayetinin sona ereceğine delalet eder. Bunlardan başka şeylerle yazılanlara da itibar edilir. Nitekim tevki kalemiyle besmeleyi yazmak yüceliğe ve düşmanlara galebeye, ağaç kalemle besmeleyi yazdığını görmek ise muhakemelere ve düşmanlıklara delalet eder.
Besmeleyi okunmayacak bir şekilde yazdığını görmesi, mezhebinin karışıklığına ve itikadının bozukluğuna delalet eder. İbrani, Süryani ve Hind misilli yabancı kalemlerle besmele yazdığım görmesi ise, yabancı para ve acayip sikkelere, kadın ve cariyelere, kölelere, garip kimselerle ülfet ve muhabbet etmeye delalet eder.
Demir kalemle besmeleyi yazmak, kuvvete, rızk’a ve işte sebat’a delalet eder. Normal kalem gibi gümüş kalemle besmeleyi yazdığını görse, eğer kalem eğri büğrü ise, orta halli bir insan olmasına delalet eder. Eğer kalem düzgün ise, yüksek rütbeye, ilim ve amele delalet eder.
Besmeleyi kağıda yazdığım görmesi, güzel ve sevaplı bir iş işleyeceğine, yufka deri üzerine yazması ise bir miras talebinde buluna çağma, kırmızı, sarı ve beyaz bir kumaş üzerine yazması ferahlığa, sevince, nail olmaya, yeşil bir bez üzerine yazılması ise rüyayı görenin Allah indinde şehit olacağına delalet eder. Besmeleyi bu sayılan şeyler veya bunlardan başka bir şey üzerine nurla veya altınla yazmak, müjde ve saadete delalet eder.
Hikaye edilir ki, Hz. Hüseyin b. Ali (R.A.) rüyasında, gözleri arasında Sure-i İhlasın yazılı olduğunu görünce, Said İbn Musayyeb’e adam göndererek rüyasının tabirini istemiş, rüya anlatılınca Said İbn Musayyeb: (Eğer Hz. Hüseyin’in rüyası doğru ise yalanda vefat eder.) buyurdu. Gerçekten Hz. Hüseyin yalanda, garip olarak vefat etti.
Rüyada besmelenin şekil ve noktalarını görmek, eğer besmele hanıma delalet ederse, onun şekil ve noktası da kadının malına, eşyasına, doğurmasına ve namusluluğuna delalet eder. Eğer besmele mala delalet ederse o şekilde ve noktalar da malın faydalı zekatına delalet eder. Eğer besmele namaz ise nokta ve şekil de namazın sünnetleridir.
Eğer besmele bir şehir ise nokta ve şekil de şehrin halkına, ulema ve eşrafından ileri gelenlerine, sanat ehline, ticaret ve sermaye sahiplerine delalet eder. Besmelenin üstün, esire ve ötüresi de göz önünde bulundurulur.
Besmelenin üst herekesi, mansıba, alt herekesi işten çıkarılmasına, ötür herekesi ise yüceliğe, ölüme, yahut yapmakta olduğu işin bittiğine delalet eder. Vasıl alameti, sılaya, cezm alameti, işlerinde sebatlı olmaya, şedde alameti ise, işlerinde çetinlik ve meşakkate delalet eder. Bu alametlerden başka besmelede görülen diğer alametler rüyayı görenin ilim ve dünyasına nisbet olunur. İrab alametlerinden birisinin noksan olduğunu gören kimsenin rüyası yine din ve dünyası ile tabir edilir.
Besmelenin kelimelerinin yer değiştirdiğini, yani Rahîm’i, Rahmandan önce, Lafz-i Celali besmeleden önce olarak veya bunun gibi değişiklik yapmak, din veya mezhebinden dönmeye yahut cariyeyi hür kadından üstün tutmaya, meşru olan bir şeyi mahallinden başka bir yerde kullanmaya delalet eder.
Başkasının yazdığı besmeleyi imha ettiğim gören kimse ahdim bozar, yahut İslam dininden döner, ya da kendisinde bulunan ilim ve malda cimrilikte bulunur. Bu rüyayı gören hasta ya da isyankar ise tövbe ederek Allah’a yönelir ve hastalığı da iyi olur. bazen bu rüyayı gören evlenir ve salih zürriyeti veya ticaret için biriktirdiği maldan kazancı olur. Bir kimse rüyasında besmeleyi tamamen okuduğunu görse, Allahü Teala o kimsenin malında bereket ve fazlalık halk eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında Besmele-i Şerife okuduğunu yahut okunduğunu gören, Allah (C.C.)’ın izniyle malında berekete ve genişliğe nail olur. Duası kabul edilir. Besmele-i Şerife’yi tekrar tekrar okuyan, Cenab-ı Hakk’ın katında makbul olur. Dünyada ve ahirette itibara kavuşur. Sözü geçer. Besmele-i Şerife’yi yazdı
ğını veya yazıldığını gören,
dini konularda halka hizmet etmeye muvaffak olur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar