Connect with us

Rüya

Rüyada Bostan Tabiri

Published

on

Rüyada Bostan tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Bakınız; Sebze Bahçesi, Kavun ve Karpuz Tarlası.


Molla Cami: Rüyada bostan görmek, rüya sahibinin nişanlanmasına veya evlenmesine, ve arzularının gerçekleş mesine işarettir. Eğer rüya sahibi evli ise, o zaman hayırlı bir evlada sahip olacağına işarettir. Rüyada bostan suladığım gören kimsenin mevki ve rütbesinin yükseleceğine, mali durumunun düzeleceğine işarettir.
Bostanım kurumuş görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yapraklan dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, eş ve evladlara işaret eder.
Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlannın kaybolmasına işaret eder.
Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına işaret eder. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostanasahipse, izzet ve otorite sahibi olur. Eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.
Bazen bostan, eş, çocuk, mala, İyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine işaret eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında bostan görmesi; o kimsenin nişanlanacağına veya evleneceğine yorumlanır. Bir bostana bir fidan diktiğinizi görmeniz; hayırlı bir evlâdınızın olacağına, rüyanızda bir bostanı suladığınızı görmeniz; maddî durumunuzun gün geçtikçe düzeleceğine ve sosyal mevkinizin de yükseleceğine yorumlanır.Rüyanızda bir bostandan sebze ve meyve topladığınızı görmeniz; hayatınız boyunca yaptığınız çalışmaların artık semeresini göreceğinize, dolayısıyla sükûn ve huzura kavuşacağınıza ve bundan sonra da sıkıntı nedir bilmeyeceğinize delalet eder.Rüyanızda bir bostanı (bahçeyi) kazarak ektiğinizi görmeniz; kazanmak için bir işe para yatıracağınıza, rüyanızda bostanın mahsûl verdiğini görmeniz; girişimde bulunduğunuz işinizden bol miktarda para kazanacağınıza işaret eder. Bir başka yoruma göre: Bostan görülmesi; evlenmeye delalet eder. Kişinin rüyasında bir bostana tohum ektiğini görmesi; o kişinin bir çocuğu olacağına, bir kimsenin rüyasında bir bostanı bel küreği ile kazdığını görmesi; o kimsenin evleneceğine yorumlanır.Danyâl (a.s.)’ın yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi kadın ile yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bostanını suladığını görmesi; o kimsenin eşiyle ilişkide bulunacağına işaretle tabir olunur.Kişinin rüyasında kendi bahçesinde güzel kokulu bir bitkinin bulunduğunu görmesi; o kimsenin âsî bir evladı olacağına, kişinin rüyasında kendi bahçesinde bir erik ağacının bulunduğunu görmesi; o kimsenin ilim ve terbiye öğrenecek bir evlâdının olacağına yorumlanır.İbn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında bir bostanının (bahçesinin) olduğunu ve içinde birçok meyvelerin mevcûd olduğunu ve bunlardan meyve koparıp yediğini görmesi; o kimsenin varlıklı bir hanımla evleneceğine ve ondan fayda göreceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında güz mevsiminde bir bostana girdiğini ve üzerine yaprakların döküldüğünü görmesi; o kimsenin keder, üzüntü ve geçim sıkıntısına maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir bostana girdiğini ve orada güzel ağaçlar, akarsular ve güzel kadınlar olduğunu görmesi; şehid olarak öleceğine yorumlanır.Rüyanızda kendi malınız olan bostanda üzerinize meyvelerin döküldüğünü görmeniz; ünlü bir kimse ile kavga ederek ona galip geleceğinize, rüyanızda herhangi bir bostanda yüksek bir yerde bir yere dayandığınızı görmeniz; evlâdınızdan ve ailenizden hayır göreceğinize delalet eder.Kirmâni’nin yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi; mal ve mülk sahibi bir kimseye yorumlanır. Bahar mevsiminde çimenler ve meyve ağaçları ile süslü bir bostanda bulunduğunuzu ve sel gelip bütün ağaçları söküp götürdüğünü görmeniz; o beldede bulunan bir devlet büyüğünün öleceğine işaret eder.Rüyanızda bir bostana girip orada bir arslan görmeniz; o beldeyi idaresi altında bulunduran devlet başkanının düşmanlarına karşı zafer kazanacağına, rüyanızda bir bostanda yangın çıktığını ve bütün her şeyin yandığını görmeniz; o beldenin hâkiminin bir kalp rahatsızlığından öleceğine yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir bostanda kurtlar ve avcılar görmesi; o bölgede adalet olmadığını, kişinin rüyasında herhangi bir bostandan birtakım koyunlar görmesi; o kimsenin mal elde edemeyeceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir bostanda öküzler ve merkepler görmesi; 0 yerin devlet başkanının büyüklüğüne, mal ve nimetin artmasına delalet eder. Rüyada herhangi bir bostan ve herhangi bir atın görülmesi; büyük kimselerle yorumlanır.Câfer-î Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada bostan görülmesi yedi Şekilde tabir edilir. Bunlar da: Eş, evlâd, geçim, mal, zenginlik, sevinç Ve hizmetçi. Bir başka yoruma göre rüyada bostan görülmesi; ev sahibi, tedbirli bir eş ve sevilen kadınla tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında yaprakları dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini görmesi; o kimsenin üzüntü ve kedere maruz kalacağına delil sayılır. Rüyada bostan görülmesi; bazen de cennet nimetlerine erişileceğine yorumlanır. Çünkü Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerîm’de bostana “Cennet” adını vermiştir. Rüyada bostan görülmesi bazen de çarşıya, gelin veya güvey odasına işaret eder. Bostanın ağacı, gelinin sofrasına, bostanın meyveleri de yiyeceklerine delalet eder.Bir kimsenin rüyasında bir bostana girdiğini, orada hizmetçi veya kölesinin su kanalının içine idrar yaptığını görmesi veya bostanı sulamak için başka bir kanal veya kuyudan su akıttığını görmesi; hizmetçinin veya kölenin rüya sahibinin hanımına hainlik yapacağına yorumlanmaktadır.


Nablusi: Rüyada bostan, istiğfara, istiğfar da bostana delalet eder. Bostanını suvardığını gören, ehline yakınlık eder. Bostanını kurumuş görse, o kimse rüyayı görenin hanımına hainlik eder. Yaprakları dökülmüş ve sararmış bir bostana girdiğini gören kimseye üzüntü ve keder isabet eder.
Bostan kadına delalet eder. Zira kadın da su ile sulanıp hamile olur ve çocuk doğurur. Bostan kadınla tabir edildiği zaman, o bostanın ağacı, kadının ailesi ve çocuğudur. Bostanın meyvesi de böyle tabir edilir.
Meçhul bostan Kur’an-ı Kerime delalet eder. Çünkü Kur’an-ı Kerim bıkıcılar nazarında bostan gibidir. Kur’an-ı okuyanlar arasında o’nun hikmet meyveleri daima devşirilip toplanmaktadır. Kur’an-ı Kerim kendisinde olan şeyi insanların onu zikretmeleri ile beraber, asliyle ebedidir. Kur’an-ı Kerim, ebedî bir meyve ve kelamdır. Kur’an-ı Kerimde olan müjdece korkular bostanın tatlı ve ekşi meyveleri mesabesindedir.
Bazen cennete ve cennetin nimetlerine delalet eder. Çünkü Araplar bostana «cennet» ismi verirler.
Bazen bostan çarşıya, gelin güveyi odasına delalet eder. Bostanın ağacı, gelinin sofrasına, meyvesi de yiyeceklerine delalet eder. Bostan bazen da kendisiyle istifade edilen dükkan, han, hamam, mülk, hayvan v.s. gibi her yer ve hayvana delalet eder.
Bir kimse kendisini bostanda görse, eğer bostan bilinmiyorsa o kimsenin haline ve uykusunun fazlalığına bakarsın.
Eğer onunla beraber bir başkası daha bostanda olsa ve o kimse halk evinde bulunsa o kimsenin cennet ve nimetlerinde bulunmasına, hasta ise ölerek cennete gideceğine alamettir. Eğer rüya sahibi, Allah yolunda cihad ediyorsa, şehit olarak ölmesine delalet eder. (özellikle o bostanda kendisini çağıran bir kadın varsa, yahut o bostanın süt ve nehirlerinden bal şerbeti içerse, yahut meyveleri öteden beri tanıyıp bildiği meyvelere benzemiyorsa), eğer bunlardan biri olmazsa, rüya sahibi bekar veya nikahı kıyılmış fakat evlenmemişse evlenir ve hanımıyla buluşur.
Bostanda kendisiyle beraber sokak ve çarşı esnafından kendisine ortak olanlardan bir cemaatı görse, bostan kavmin pazar yeri ve çarşısı olması cihetiyle, kendisiyle o cemaatın mal ve sanatlarının revaçta olmasına ve kazançları üzerine delalet eder. Şöyle ki: Bu rüya, ilkbahar mevsimi ve arıların oynayıp uçuştukları zaman ise, o esnaf ve cemaatın mal ve sanatlarının revacına; ağaçların meyve verme ve yaprak dökümü zamanı ise, onların emtiaları, kumaşları ve sanatları nın hasılat zamanına ve bunların revaçta olmayıp satılmaz ve geç-mezliklerine delalet eder.
Bir kimse bostana girse ve orada bir hizmetçi veya kölesinin bostanın su kanalına sidik ettiğini veya bostanı sulamak için başka bir kanal veya kuyudan su akıttığını görse, hizmetçi veya kölesi o kimsenin hanımına hainlik ettiğine delalet eder.
Bilinen bostan, bostanın sahibine veya zimmetini üzerine alan kimseye, bekçisi veya sucusu gibi o bostana nezaret eden kimseler üzerine delalet eder.
Bostan, halktan, avam, havas, cahiller, alimler, cimriler ve cömertler için camiye ve pazar yerine delalet eder. Abidler
ve talebeler için, cami
tekmilatından olan medrese gibi ilim evlerine delalet eder. Çünkü talepeler o yerlerde ilim ağacının meyvelerini devşirirler. Zengin – fakir, salih ve fasık kimseler için de insanların toplandığı bir eve delalet eder. Meyve ve hasılat zamanı bostana girmek, hayır ve rızka ve çokça salih amel işlemeye, zevceler ve evlatlara delalet eder. Bostana girdiği zaman hasılatın son zamanları ve yaprak dökümü zamanı ise durumunun ifşa edilmesine, borca, hanımını boşamaya, evlatlarının kaybolmasına delalet eder.
Bostana giren ölü ise, o kimse cennettedir. Eğer bostana giren sağ salim birisi ise, o kimsenin nefsine zulmetmesine ve dininde itimat edilir birisi olmadığına delalet eder. Eğer bostanda hükmü icra edilen birisi ise veya bostana sahipse, izzet ve saltanata nail olur. Eğer bunlardan hiç biri olmazsa nefsine zulmeden müsrif birisi olur.
bazen bostan, zevceye, çocuğa, mala, iyi geçime, üzüntü ve kederlerin gitmesine delalet eder. bazen da yemekler ve muhtelif renkler bulunan düğün ziyafeti üzerine delalet eder. Bostan, askerlerin toplanıp biriktiği sultanın evine dahi delalet eder.


Seyyid Süleyman: Danyal (A.S.) buyurmuştur ki: Bostan kadınla tabir olunur. Kendi bostanını sulayan, karısıyla yakın olur. Başkasının bostanını sulayan zina eder. Kendi bostanını başkasının suladığını görenin karısı, gayr-ı meşru münasebette bulunur. Bostanında güzel kokulu bir şey gören, salih evlada kavuşur. Kötü kokulu bir şey görmek, bunun aksidir. Bostanında erik ağacı görenin, ilim tahsil edecek faydalı, edepli bir evladı olur.
İbn-i Şirin demiştir ki: Kendisine ait bir bostanda çok sayıda meyveli ağaçlar gören, zengin bir kadınla evlenip hayra ve menfaate erer. Güz mevsiminde girdiği bostanda üzerine yapraklar döküldüğünü gören, geçim sıkıntısına ve üzütüye düşer. Girdiği bostanda ağaçlar, çimenler, sular, güzel kadınlar ve bir köşk gören, şehiden vefat eder. Kendi bostanında üzerine meyveler düştüğünü gören, büyük bir zatla kavga eder. Onu yener. Bir bostanda yüksek bir yerde uzun uzun oturup dayanan evladından ve ailesinden hayır görür.
Kirmani şöyle diyor: Bostan görmek; zengin ve güzel bir şahsa delalettir. Bahar mevsiminde çimenlik, ağaçlık, meyvelik bir bostanda bulunduğunu ancak, bu bostanın selle yok olduğunu görmek; devlet idarecilerinden birinin helakine işarettir. Bostanda aslan görmek, padişahın düşmana galip geleceğine delalet eder. Bir eşyanın yanması, o mahaldeki hakimin ani vefatına delalettir. Bostanda kurtlar ve avcılar görmek, idarecilerin zulmüne işaret eder.
Koyunlarla dolu bir bostan, mal ve ganimettir. Bostanda öküzler ve merkepler görmek, melikin malının artacağına yardımcılarının çoğalacağına delalettir. Bostanda atlar görmek, büyük adamlarla yorumlanır.
Bostandaki bazı ağaçların uçması; bir kısım askerin firarına, bostandaki meyvelerden toplayıp eve getirmek; devlet idarecilerinden hayır görmeye işaret eder.
Cabir’ül Mağribi’ye göre bostan, insanın işi ve himmeti derecesinde amelidir. Rüyasında bir bostanın çiçeklerin açmasıyla güzelleştiğini görenin, işi ve ameli iyi olur. Bostanın meyvesiz ve çıplak olması, bunun tersidir. Bir bostan meydana geldiğini görmek, o bölgeye bir hakimin geleceğine delalet eder. Bahar mevsiminde bostanın kuru-ması; hakimin zulmüne, diktiği bostanın büyüyüp hayat bulması, hayır ve menfaat görülecek bir kadınla evliliğe işarettir.
Cafer-i Sadık, bostan rüyasını şunlarla ifade ediyor: Zevce, evlat, maişet, mal, şeref, mertebe, sevinç hane sahibi ve cariye. Cafer-i Sadık, bostan rüyasını tedbirli bir zevceyle de tabir ediyor.
Ebu Said’ül Vaaz diyor ki: Bostanlar görmek, tevbeye delalettir. Bir rivayete göre bostan, müjdedir. Bostanının başkası tarafından sulandığını görenin karısı, birine göz dikmiş demektir. Kendi bostanını sulayıp meyve aldığını görenin, çocuğu olur. Bostanda yılan görenin malı, himaye olunur. Mükemmel bir bostana girmek, hayır ve menfaattir.
Girdiği bostandaki ağaçlardan meyve, çiçek vs. toplayanın eline mal geçer. Güzel bir bostana girdiğini orada bulunan kadının davetine icabet etmekten çekindiğini gören, şehit olarak vefat eder. Güzel ve bir bostana giren, zengin kadınla evlenir. Bostanı suladığı halde meyve alamayanın karısı, kısır olur yahut kendisine soğuk davranır.
Bazılarına göre bostan, padişahın sarayı veya diğer büyüklerin ikametgahıdır. Bostana girdiğini gören, bunlardan birine girer.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar