Connect with us

Rüya

Rüyada Çarşı Tabiri

Published

on

Rüyada Çarşı tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada görülen çarşı ve pazar mescide delalet eder. Nitekim mescit, çarşı ve pazara delalet ettiği gibi. Bazan da çarşı ve pazar bir topluluğun kazanarak kar edeceği ve diğer bir topluluğun da elirıdekini kaybedeceği bir harbe delalet eder.,
Cenab-ı Hak «Ey iman edenler — elem verici bir azaptan sizi kurtaracak bir ticaret (yolunu) göstereyim mi size?» (*) mealindeki ayet cihad’a ticaret ismini vermiştir. Çarşı halkı da muamelelerinde bazısı bazısıyle mücahede etmekte ve mesai sarfederek birbirleriyle uğraşmaktadırlar.
Bir kimse rüyada tanımadığı bir çarşıda bir eşyayı kaybetmiş veya orada bir fayda görmüş yahut bir kumaşında zarar etmiş olduğunu görse, eğer rüya sahibi uyanıkken cihad ve savaşta ise o kimse savaştan kaçarak şehitlik mertebesine nail olmaktan mahrum olur. Eğer Hac’da ise Haccını tamamen yerine getiremez. Eğer talebe ise talebeliği terkeder. Yahut ilmi, Allah (C.C.)ın rızasının dışmda bir gaye için öğrenir. Eğer bu hallerden hiçbirisi onda bulunmaz ise o kimse cuma namazını terkeder.
Rüyada alışveriş ederken bir şey çaldığını gören kimse eğer mücahit ise hainlik yapar ve ganimet malından bir şeyler çalar. Eğer ehramda bulunan hacı ise ehramda olduğu halde avlamr. Veya cinsi münasebette bulunur. Eğer rüya sahibi alim ise münazara yaparken zulmeder yahut dikkatsizce fetva verir.
Veya namazında riyakarlık yapar ya da namaz kılarken imamdan önce rükû ve secde eder. Veyahut yalnız kıldığı namazında rükû ve secdeyi tamam yapmaz. Çünkü izah edilen bütün bu durumlar kötü bir hırsızlıktır.
Bir kimse rüyada bilinen bir çarşının halkı ile dolu olduğunu, yahut yangın olduğunu veya safi ve berrak bir suyun yolun ortasında aktığım, veya o çarşının etrafı saman ile doldurulmuş olduğunu, ya da içinde güzel bir rüzgarın estiğini görse rüya sahibinin ailesinin geçiminin yerinde olduğuna ve onlarm kazanç sağlamalarına eşyalarının da revaçta olmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada çarşı halkının uykuda olduklarım yahut dükkan ve hanların kapannuş olduklarını ya da örümceklerin dükkanlar veya satılan eşyalar üzerinde yuva yapmış olduklarını görse o çarşıda alışverişin durmasına delalet eder.
Bir kimse rüyada bir çarşının başka bir çarşıya dönüştüğünü ve onun yerine geçtiğini görse dönüşen çarşının durumu onun yerine geçmiş olduğu çarşıda eşyaların birbirinden çıkarılmakta, ayrılmakta ve devredilmekteki haline dönüşür. Nitekim kumaş ve elbise satıcılarının çarşısını, bez çırpıcılarının çamaşır yıkayıp ütü ütüleyenlerin, örgücülerin çarşısına dönüşmesinin görülmesi ise bez satan esnafın kar ve ticaretlerinin ve gösterişlerinin çok olmasına delalettir. Ve çabuk çabuk mallarını devretmelerine delalet .eder. Çünkü onda mal çabuk çıkar ve çabuk devreder.

Eğer rüyada bir çarşı veya pazarda top, çanak, çömlek, bardak, küp ve testi gibi şeyleri yapanları görse, çarşı halkının ticaretlerinin azlığına, kazançlarının cüz’i ve zayıf olmasına delalet eder. Eğer rüyada bir çarşıda arslan besleyenleri, kebapçıları görse yangın, yağma ve harp gibi bir sıkıntı ve belanın o çarşıda meydana gelmesine delalet eder.
Bazı tabirciler rüyada görülen çarşı dünyalıktır, dediler. Bundan dolayıdır ki rüyada geniş bir çarşı ve pazar görse, hali geniş ve dünyalığı çok olur. Bazı tabirciler, çarşı üzüntü ve kederlerin kendisinde toplanmasına binaen ızdırap, keder, eziyet, münakaşa ve şerri tahrik etmek gibi şeylere delalet eder, dediler. Ancak, daima çarşı ve pazarda kazanmakla geçinen kimsenin oralarda halkın çok oluşunu ve onlarm meşguliyetlerini görmesi hayra delalet eder.
Rüyada bir çarşıyı harap olmuş tamir edilmemiş halde görmek o çarşı halkının işsizlik ve tembelliğine ve bir işle meşgul olmadıklarına delalet eder. Rüyada görülen çarşılar fayda ve rızıklara yani giyilecek şeylere, hastalıklardan şifa bulmaya delalet eder. Bazan da çarşılar yalan ve günaha üzüntü ve sıkıntıya delalet eder.
Çarşılar görmek, hamam, mescit, kilise gibi halkın toplandığı her yere delalet eder. Çarşı görmek bazısı bazısını yiyen her türlü balıkları toplayan denize delalet eder. Çarşı ırz hakkında meydana gelecek kötülüğe delalet eder.
Çarşı her şeyden alakasını kesip, ancak, Hakka meyleden kimse için kaçındığı ve sakındığı şeylere girmesine yahut dünyaya meyi ve rağbet göstermesine delalet eder. Bazan da çarşı görmek, tevazu etmeye nefsinin isteklerini yerine getirmeye delalet eder. Özellikle rüya sahibi ile beraber yüklendiği bir şey olursa.
Rüyayı gören çarşıda sesini yükselterek Allah (C.C.)’ı zikrettiğini görse iyilikle emredip kötülükten nehyetmesine delalet eder. Rüyada çarşı ve sokaklarda halk bulunmasa veya çarşı halkının ölmüş olduklarını görse, alış-verişin durmasına veya zulmün meydana gelmesine yahut afet ve bela erişerek malların telef ve helak olmasına yahut piyasanın pahalı olmasına delalet eder.
Bazan da çarşıyı görmek, yetişkin kimsenin evlenmesi veya evladın çoğalması yahut sanattaki ilim ve amele hacca gitmek, zekat vermek Allah yolunda cihad etmek ve geceleyin ibadet etmek ve alışverişte bulunmak yahut rehin ya da veresiye alış-verişlerle uğraşmak gibi çaresiz olarak çarşıya girmesini gerektiren teklifler altında olmaya ve meşakkatli işleri üzerine almaya delalet eder.
Bazan da çarşı insanın kitabına, vaazına, okumasına, rütbesine, oyun oynamasına, vaaz ve okumasındaki hatasına delalet eder. Her Çarşı ve pazar için kendisine mahsus bir tabir vardır.
Eğer rüyada kitapçılar çarşısını görse hidayet ve tevbeye, şer ile mücadele yapılmasına delalet eder.
Rüyada eczacılar çarşısını görmek sevinç verici haberlere zevce ve evlada delalet eder. Helvacılar çarşısını görmek îman ve islama delalet eder. Kumaşçılar çarşısını görmek, izzet, yücelik, zevce veya rütbe ve rızkın yenilenmesine ve işim gizli tutmaya delalet eder. Kuyumcular çarşısını görmek, ferahlık ve ziynetlere, zevce ve evlatlara delalet eder.
Sarraflar çarşısını görmek, nesir ve nazım sebebiyle ilme, sözü düzeltmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delalet eder. Bu rüya bazan mahkemeye delalet eder. Bu tabir orada sözün değişmesine ve ölçülü bulunmasından dolayıdır.
Bakırcılar çarşısını görmek, şer ve sıkıntılara, baş ağrısına, bekar için evlenmeye evlat ve cariye sebebiyle ferahlık ve sevince delalet eder. Silahçılar çarşısı harp ve münakaşaya ve düşmana galip gelmeye delalet eder. Esir pazarım görmek izzet ve şöhrete veya garip haberlere muttali olmaya delalet eder. Bazan da esir pazarı hayvan pazarına delalet eder. Yüncüler çarşısı, fayda, rızık ve mirastan elde edilecek mala delalet eder. Pamuk çarşısı malın artmasına rızka ve batıldan hakkın meydana gelmesine delalet eder.
Tohum çarşısını görmek nesle ve ziraat yoluyla meydana gelecek kazanç ve faydalara delalet eder. Sebze çarşısını görmek, çoluk çocuğunun nafakasını kısaltmaya ve geçimin darlığına delalet eder. Bazan da bu rüya güç şeyi kolaylaştırmaya delalet eder.

Balık pazarını görmek rızka ve helalden olarak birbiri arkasın-ca meydana gelecek fayda, menfaat ve akrabaları ile bir araya gelmeye yahut deniz seferinden haber vermeye delalet eder. Kasapçılar çarşısı kendisinde kan dökülmesine yarayan bıçak ve satır gibi aletler bulunmasından dolayı savaş meydanına delalet eder. Zeytin, tereyağı ve bal çarşısını görmek arzu ve şehvetlerin harekete gelmesine ve hastalıktan şifa bulmaya delalet eder.
Ekin biçici ve yün kırkıcıların çarşısını görmek üzüntü, keder ve sıkıntıla
ra, halıcılar çarşısını görmek,
deniz yolculuğuna delalet eder. Saraçlar çarşısını görmek, kara yolculuğuna delalet eder. Meyveciler çarşısını görmek salih bir amele ilim ve evlada delalet eder.
Meyhaneciler çarşısını görmek ferahlık ve sevince delalet eder. Bazan da bu rüya, Arap olmayan kimselerle düşman olmaya delalet eder. İlaç için bitki kökü satılan çarşıyı görmek, malı muhafaza etmeye ve sırlan gizli tutmaya delalet eder. Buğday çarşısını görmek, ucuzluk ve bolluğa korkudan emin olmaya delalet eder. Keresteciler çarşısını görmek nifak tefrika ve bir araya gelmeye delalet eder.
Demirciler çarşısını görmek, şer, zahmet, düşmanlık ve sıkıntıya delalet eder. Bazan da bu rüya rızık ve menfaata delalet eder. İpekçiler çarşısını görmek izzet, mal ve salih amele, mumcular çarşısını görmek, günahkarlar için tövbeye, sapıklıkta bulunan kimsenin hidayetine delalet eder.

Kavafçılar çarşısını görmek, yolculuğa bazan da hayvan, cariye ve köle satılan çarşıya delalet eder. Çadırcılar çarşısı yolculuğa bazan da ölüler için kefen satılan çarşıya delalet eder. Kan alıcılar çarşısını görmek üzüntü, keder,, sıkıntı, hastalık, tazminat verilmesi lazım gelen şeylere ve şartlara bazan da şahitler çarşısına delalet eder.
Hasırcılar çarşısı, kabızlık sebebiyle meydana gelen hastalığa bazan da kalaycılar çarşısına delalet eder. Sandıkçılar çarşısı, hafıza ve anlayışa delalet eder. Aşçılar çarşısı, hastalıktan şifa bulmaya ve ihtiyaçların sona ermesine delalet eder. Şişeciler çarşısı, riya, nifak ve kovuculuk etmeye delalet eder. Yaprakçılar çarşısı bezciler çarşısına, mahkeme olmaya ve mazlumun muzaffer olmasına ve zalimden intikam almaya delalet eder.
Hakim, vezir ve emirler için olan çarşı ve pazarı görmek iyi değildir.

(*) Sûre-i saf, ayet 10.


Seyyid Süleyman: Rüyada çarşı ve pazar görmenin on türlü yorumu vardır. Bunlar; hac, cihad ve gaza, fayda, zillet yani alçaklık, savaş, fitne, imtihan, geçinecek para, iş, boşluk ve kesat.
Bir çarşıda alış verişle meşgul olduğunu gören, Allah (c.c.) yolunda cihad eder yahut iyi bir amel işleyerek Allah-ü Teala Hazretleri’nin ihsanına mazhar olup azaptan kurtulur. Çarşıda bir işi elinden kaçırdığını gören haccı kaçırır. Fakat, hayırlı ameller işlemek arzusundadır. Çarşıyı aranılan mallarla ve alış veriş edenlerle dolu aynı zamanda bakımlı gören; malını satmakta zorluk çekmez ve çok kazanır. Çarşıyı boş, eşyasız ve malsız yahut kapalı görmek ise, hasardır. Bu rüya ticaret hayatında zarara işaret eder. Çarşıda birçok kadın görmek; o çarşıda fesadın çokluğuna, bir rivayete göre; alış verişin bolluğuna, ehli için baht açıklığı ve dünyanın teveccühüne yani dünya nimetlerinden bol bol nasiplenmeğe delalettir.
At pazarı görmek, şeref ve kıymet ifadesidir. Mahal-i İzzdir.
Kumaş pazarı, örtünmek ve itibardır. Deve pazarı; yabancı cemaatin topladığı yere, eşek pazarı; mevcut durumun gelişme göstermeksizin devamına, öküz pazarı; satılan hayvanlar semiz ise, feyiz ve berekete, zayıf ise kıtlığa, koyun pazarı; büyüklerin buluşup konuştukları yerlere delalettir.
Odun pazarı; zina eden günahkarları ve dinde veya halk arasında karışıklık çıkartanları temsil eder.
Esir pazarı görmenin bir çok manası vardır.
Bunlar; hayır, hüzün, gam, ticarette kar, geçim darlığı, bazen fakirlikten, ihtiyaçtan, her türlü sıkıntıdan kurtulmakla veya devlet başkanı yahut yardımcılarından rızk temin etmekle ifade edilir.
Bazı tabircilere göre satmak, almaktan iyidir. Köleler için tavuk pazarı görmek iyidir.
Kuyumcular çarşısı; bid’at(*) ehlini temsil eder. Bu sebeple oraya girmek; günah işlemeye delalettir. Kumaş çarşısı ise, hayır ve menfaattir. Eğlence aletleri satılan bir çarşıyı görmekte, hayır yoktur. Yiyecek çarşısı ise her bakımdan, hayra delalettir.
Devlet başkanı ve yardımcıları için çarşıya girmek iyi değildir. Fakat, bazı tabirciler bu rüyayı kötü saymazlar.
Kuş pazarı hizmetkarların yeri, bir rivayete göre söz pazarıdır.
Yatak ve döşemelik satılan çarşı, rüya sahibinin ehliyet ve kabiliyetine göre ulaşacağı makam ve evliliğidir.
Muhammed Bin Şamuye diyor ki: Ne çarşısı olursa olsun bakımlı ve halkı da yerli yerinde ise, rüya hayır ve menfaate işarettir. Çarşıyı harap ve tenha görmek ise, bu yorumun tam tersidir.
Ebu Said ül Vaaz demiştir ki: Rüyada çarşı görmek dünya ile tabir edilir. Onda görülen iyi kötü her şey rüya sahibinin dünyasına nisbet edilir. Çarşıya getirdiği şeyi satamadığını gören; bir rivayete göre mezellete yani alçaklığa ve bayağı hallere düşer. Fakat, başka bir görüşe göre; bu rüya hayırlıdır.
Çarşıda aynı cinsten bir grup malın çok olduğunu görmek o malın azalacağına işarettir.
Abdülgani En Nablusi (Rahmetullah) şöyle buyuruyor: Rüyada çarşı ve pazar görmek savaş ve cihad ile tabir olunur. Harpte savaşanlardan bir tarafın kazanıp, diğer tarafın kaybetmesi, bu rüyanın yorumuna bir vasıtadır. Rüyasında çarşıda olup, bir maldan zarar eden veya kar imkanını elinden kaçıran şayet mücahit sınıfından ise, düşmanın önünden kaçarak şehadet mertebesini kaybeder. Eğer hacca gidecekse, ya vaktinde yetişemez veya dine aykırı bir davranışta bulunarak haccını zedeler. Talebe ise, gayret etmesine rağmen tahsilini tamamlamaya muvaffak olamaz. Çarşıda alış veriş ederken hırsızlık yaptığını gören; mücahitse, hile ile gazadan kaçar, hacda ise; hacca uygun düşmeyen bir iş yapar, alimlerden ise; ilmi tartışmalarında saldırgan, fetvalarında hilekar olur. Bu rüya sahibi şayet halktan biri ise, tedbirsizliği yüzünden zarara uğrar.
Satıcı ve müşterilerle dolu bir çarşıda yangın çıkması; kazançlı alış verişlerin ve çarşı ahalisinin birbirleriyle olan münasebetlerinin güzelliğine delalettir.
Etrafında samanlar yığılı, ortasında berrak bir derenin aktığı ve hafif bir rüzgarın hissedildiği çarşıyı görmek de yukarıdaki gibi tabir edilir.

Dükkanların kapalı, esnafının uyukladığı malların da örümcek ağlarıyla kaplandığı bir çarşı işlerin kesatla-şacağına, çarşı esnafının da işsiz kalacağına işarettir.
Bazılarına göre çarşı; dünya ile tabir olunur. Çarşıyı geniş görmek dünyanın genişliğine işarettir.
Başka bir görüşe göre, içinde birçok insanın toplanmasından dolayı; çarşı rüyası ıstırap ve meşakkati ifade eder. Çarşı esnafından birinin çarşıyı alış veriş edenlerle dolu ve bol kazançlı görmesi; rüya sahibinin hayır ve bereketidir. Çarşıda alış verişin soğuk olması esnafın işsiz kalacağına delalet eder.
Bir rivayete göre çarşı ve pazar rüyası fayda, erzak, yeni elbiseler ve şifa manalarını taşır. Fakat, başka bir görüşe göre; yalan, günah, hüzün, vehim yani evham ve zinadır. Bundan başka çarşı ve pazar rüyasının hamam, mescid, kilise ve havra gibi topluca bulunulan yerlere delalet ettiğini söyleyen tabirciler de vardır. Bu rüya birbirini yiyerek yaşayan balıkların bulunduğu denizlerle tabir edilir. Eğer rüyayı gören dünya nimetlerine ehemmiyet vermeyen salih bir insansa, muhtemelen dünyaya meyleder ve harama el uzatır.
Pazar yerinde yüksek sesle zikrullah okunduğunu görmek; zikir eden şahsın, Emr-i bi-l Maruf, nehy-i an-li münkerle meşgul olduğuna işarettir.(*)
Çarşı ve pazarı boş, yahut esnafını ölmüş görmek; kıtlık, zulum ve pahalılığa delalet eder.
Her çarşı ve pazarın tabiri başkadır.
Kitapçı çarşısı; tevbeye, hidayete, mücadele ve münazaraya, hüküm ve hükumete, eczacı çarşısı; hastaların ş
ifasına, ıtriyat çarşısı; sevinilecek haberlere, kar
ı kocaya ve evlada, helvacılar ve şekerciler çarşısı; iman ve islama, manifatura çarşısı; makam, mevkii, düğün, rızk ve gizli işlere, mücevherat çarşısı; zikir ve ilim meclisine, sarraflar çarşısı; şiire, nesre, dilbilgisine, fakirlikten sonra zenginliğe, bakırcılar çarşısı; şer ve fesada, baş ağrısına, bekar için izdivaca, lohusa düğününe, silah çarşısı; harbe, düşmana karşı galibiyete, esir pazarı; şeref, şan ve hayret uyandıracak haberlere, hayvan, yün ve keçi kılı pazarı; menfaat ve erzaka, mirasla gelecek mala, pamuk pazarı; kazançlı ticarete, bol rızka, hakla batılın ayrılmasına(*), tohum pazarı; ziraatten sağlanacak gelir ve faydaya, sebze pazarı; darlık ve geçim zorluğuna bir görüşe göre ise güç işlerin kolaylaşmasına işarettir.

Çarşı pazarla alakalı diğer rüyaların yorumları ise şöyledir: Balık pazarı; helal ve daimi rızık ve faydaya, akrabalarla yakınlığa, deniz seferlerinden haberler almaya, kasaplar çarşısı; satılan malın kanı akıtıldığı için, savaş meydanına, yağ ve bal pazarı; karşı cinse olan ilginin artmasına, hastalıktan kurtulmaya, saraçlar çarşısı; kara ve deniz yolculuğuna, kökçüler çarşısı; sırların saklanmasına, buğday pazarı; ucuzluğa ve güvenliğe, odun pazarı; nifak(*) ve ayrılığa, mumcular çarşısı; tevbe, hidayet ve seyahate delalet eder. Kuyumcu çarşısı; ferah zinet ve evlatla da yorumlanır. Yemiş pazarı; hayırlı evlada, salih amellere ve ilme işarettir. Demirciler çarşısı; izzet, mal ve salih amellerin temsilcisidir. Sandıkçılar çarşısı; zeka, hafıza ve idrak kabiliyetinin sembolüdür. Kavaflar çarşısı seferle tabir edilir.
Çadırcılar çarşısı; yolculuk ve sefere, kefenciler ve tabutçular çarşısı; ölüme ve çukura, hacamatçılar çarşısı; keder, gam, hastalık ve zarara, hasırcılar çarşısı; savaş sebebiyle ortaya çıkan hastalıklara, şişeciler çarşısı; veba salgınına, nifak sokmağa, dedikoduculuğa, kağıtçılar çarşısı; zulme uğrayanın selametine, zalimin cezalandırılmasına, hüküm ve hükumete işaret eder.
Çarşı ve pazar rüyası; hakimler, şeriat adına hüküm verenlerle, devlet idaresinde söz sahibi olanlar için iyi değildir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar