Connect with us

Rüya

Rüyada Deve Tabiri

Published

on

Rüyada Deve tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Yolculuğa, kadri yüce bir kimseye, Deveye binmek bekar kimse için evlenmeye, evli kimse için hacca yahut
rızka; devenin kendine binmesi birinden eza ve cefa görmeye, Bir şehirdeki birçok deve sel baskınına,
sahrada görülen birçok deve yağmura, Deve ile uuğraşmak kavga etmeye, hastalığa, Evin önüne deve
çökmesi, evde hasta varsa vefatına; Dişi devenin etiş kadın tarafından gelecek dünyalığa, onun sütü bolluk
ve berekete, Develerin kavgası saltanat mücadelesine, Devenin dar bir yerden geçmesi bid’at işlemeye,
Deveci vali yahut komutana, kaptana ve araç sürücüsüne delalet eder. Deve pisliği mal, deve yavrusu
çocuk, deve yünü helal maldır.


Nablusi: Rüyada görülen erkek deve, üzüntüdür. Bir kimse arap devesi veya başka develerden doğmuş bir deveye bindiğini ve devenin de kendisine itaat ettiğini görse o kimsenin, arap olmayan birisi tarafından ihtiyacı görülür. Bindiği deve halis arap devesi ise hacca gider. Eğer yolda deveden inse hasta olur, yahut yolculuğu kendisi için çabuk olur. Sonra hastalığından kurtulur ve maksadına kolaylıkla erişir. Devenin kendisine hamle yaptığmı gören kimseye üzüntü yahut hastalık gelir, yahut akılsız bir adam tarafından düşmanlığa uğrar.
Erkek bir devenin kendisine zahmet verdiğini gören kimse o zahmet miktarınca bir düşman tarafından üzüntü ve kedere girer. Erkek devenin yularından tutup bilinen bir yola sevk ettiğini gören kimse bir adamı sapıklıktan doğru yola irşad eder. Bilinmeyen bir yola sevk ettiğini gören kimse, o adamı kötü yola sevk eder.^Bazan da erkek deveyi yuları ile sevk etmek, her işde kendisine itaat eden bir adamın işlerine sahip olmasına delalet eder.
Yabancı ve arap devesinden türeyen erkek deve, arap olmayan bir erkektir. Saf arabi olan deve de, arap olan bir erkeğe delalet eder. Birtakım develer satın aldığını gören kimse, kendisine itaat etmeleri için düşmanla iyi geçinir ve onlara meyleder. Onlardan birisine bindiğini görse yolculuğa çıkar. Tüyleri dökülmüş bir erkek deveye bindiğini görse düşmanına galip gelir.

Dişi ve halis arap bir deveyi atlattığını gören kimse arap şehirlerinden birine vali olur. Gördüğü dişi deve arap ve arap olmayan deveden doğmuşsa, o adam arap olmayan bir şehire vali olur. Erkek deve başı yediğini gören kimse büyük bir adamın gıybetini yapar. Bazıları da, deveye bindiğini gören yolculuğa çıkar ve hastalığa yakalanır, dediler.
Yine, deveyi yanı üzerine yatırıp uzanmış olarak görmenin tabiri böyledir. Devenin yününü aldığını gören kimsenin eline devamlı olmayan bir mal geçer ve onu yığar. Deveyi kendi bostan ve duvarında gören kimse için hayır, bereket ve sevince delalet eder.
Bir şehirde çok dişi develerin olduğunu görmek, o şehirde ölüm ve harbin olacağına delalet eder. Dişi develere sahip olduğunu gören saltanat ve kudrete malik ve eli altında bulunan bir takım kimselerle düşmana galip gelir. Bir devenin arkasından düştüğünü gören kimse fakir olur. Bir yerde iki devenin çekiştiğini görmek, iki melik arasında o yerde çıkacak harbe delalet eder.
Bir erkek deve ile muharebe edip, devenin kendisinin bir azasını ısırdığını görmesi, düşmanı tarafından bir meşakkate düşürülmesine ve onunla düşmanı arasında bir harp meydana çıkmasına ve mağlup olmasına delalet eder. Erkek deveyi boğazlayıp kurban ettiğini gören kimse rahata kavuşur ve düşmanını kati ve kahreder.
Dişi deve, geminin süratli gitmesine delalet eder.
Yolculukta bulunan kimse için dişi deve yolculuğunun kolay ve çabuk olmasına veya bunun hilafına delalet eder. Bunların hangisine delalet ettiği devenin üzerinde görülen halden bilinir.
Deve, insanlardan kaçan köle, yahut düşmanlıkta bulunan kimseler yahut arkadaşını terkeden, yahut sebatsız, görüş ve marifeti olmayan kimseler için, korkaklıklarına delalettir. Deveden düşen kimseye fakirlik gelir. Devenin bir kimseye ayağı ile vurduğunu gören, hasta olur.
Katar halinde deve görmek, kış zamanında yağmura delalet eder. Birçok develerin bir şehre girdiğini görmek, o şehre taun hastalığının girmesine delalet eder. Evinde bir devenin öldürüldüğünü görenin evinde yakında bir kimse vefat eder. Evinde bir dişi deve boğazlandığını gören kimsenin o boğazladığı evde seçkin insanlara bir ziyafet verilir. Rüyada erkek deve olduğunu gören kimse kendisine tabi olanların yüklerini kendi üzerine alır.
Arap ve yabancı deveden doğan erkek deve, zahmetsiz yolculuğa, erkek devenin etini yemek de hastalığa delalet eder. Bazı tabirciler, bu rüyada bir beis yoktur, demişlerdir.
Rüyada bir dişi deveye malik olduğunu gören kimsenin sonunun güzel olacağına, din ve dünyaca selamete nail olacağına delalet eder. Birtakım erkek develere malik olmak, bazan çirkin amellere delalet eder.
Erkek deve, mesken ve gemiye delalet eder. Çünkü deve karada sefer yapar.
Bazan ölüme, bazan da dul zevceye delalet eder. Erkek deve, kine ve bir zaman sonra olsa dahi intikam almaya ve gayet sabırlı birisine delalet eder. Bazan da erkek deve acele yapılması istenen bir şeyin gecikmesine delalet eder.
Erkk deve rızka, arapla yabancıdan doğmuş deve insanlardan ayrılmaya, yahut tüccar gibi kara ve denizde yolculuğa delalet eder. Bazan acem’e ve gariplere, bazan da, erkek deve, şeytana, münafık cahil bir insana delalet eder. Hasta kimsenin deveye bindiğini görmesi ölümü ile tabir edilir. Sağlam ise yolculuk yapar. Ancak şehrin ortasında binse yahut deve ile beraber yürüdüğünü görse, onu yeryüzünde hareket etmesinden meneden bir üzüntüye ve kedere delalet eder.
Kocası olmayan bir kadın deveye bindiğini görse evlenir, kocası kaybolmuşsa tekrar ona döner. Deveyi boğazına veya kablardan birine girdiğini görse, o deve cinnilerden biridir ki, kendisine veya o kabın delalet ettiği ev halkından birisine taarruz ve müdahale eder.
Evinde boğazlanmış bir devenin olduğunu gören kimse hasta ise, onun veya hizmetçi ve kölesinin veya reisinin ölümüne delalet eder. özellikle boğazlanmış devenin eti ayrılmış yahut azalan dağılmış ise bu deve ölenin mirası olur. Eğer o evde eti yenmek için deve boğaz-lansa ve evde de hasta olmazsa, o kimsenin bir mahzen açacağına yahut fazilet ve meziyete nail olması için kendisinde adaletin zuhur edeceğine delalet eder.

Eğer deve şehrin meydanlığında yahut insanlardan bir cemaatın arasında olursa, bu adam, hamle yapıp öldüren veya ölen birisidir. Deve boğazlanmışsa, mazlum birisidir. Sağ devenin derisini yüzülmüş olarak gören, vazife yahut memuriyetinden azledilir yahut malı elinden alınır.
Erkek devenin, et yediğini veya evleri dolaşarak meçhul bir şeyler yediğini görmek, insanlara gelecek veba ve taun hastalığı ile tabir edilir. Eğer deve insanlar tarafından koğulup sürülürse zararlı ve kahredici bir sultana yahut bir sel veya bir düşmana delalet eder.
Bir kimse rüyada devenin kendisini boğazladığını yahut azalarından birini kırdığını yahut yediğini görse, bu durum miktarınca rüya sahibinin çekeceği elem ve ıstıraba delalet eder.
Bazı tabirciler, halis arabî erkek deveye binmek, hacca delalet eder, dediler. Bazı tabirciler, deveyi yularından tutup iteklemek, bazı reislerin rüyayı görene itaat etmesine delalet eder, demişlerdir. Dişi bir deveden süt sağdığını gören kimseye sultan tarafından mal isabet eder. Kan sağdığını görene haram mal isabet eder.
Erkek bir deveyi dar yere sokmaya çalıştığını ve deveyi oraya so-kamadığını gören kimsenin bid’at bir iş işlemesine delalet eder.
Dişi bir deve veya başka bir şeyin kendi ayağını çiğnediğini gören kimseye, güçlük, korku ve zillet erişir. O kimse işçi ve zekat toplayan memur ise, onun bir şeyi zimmetine almasına delalet eder. Dişi devenin derisinden bir şeye sahip olduğunu gören kimsenin eline mal geçer.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında deveye binip sür’atle gittiğini gören, yolculuğa çıkar. Deve üzerinde dönmek sıkıntıya, kedere, derin düşüncelere delalettir. Deveden inmek şifası olan bir hastalığa yakalanmaktır. Rüya sahibi bir müddet sonra iyileşir. Bindiği deveyle yolunu kaybeden, bilmediği yollara giden; dalalete ve şaşkınlığa düşer. Dişi bir deve bulan evlenir. Şayet bulduğu devenin yavrusu varsa, bu evlilik çocuklu bir kadınla olur.
Danyal (A.S.) rüyada kızgın bir deve görmeyi, kıymeti yüksek bir kişiyle yorumluyor. Rüyasında kendine ait develeri otlatan eğer ehilse emri ve hükmü geçerli bir vali olur. Şayet bu vazifeyi yapacak güçte değilse bile rüya çok hayırlıdır.
Bazı tabirciler için deve, cariyeye delalet eder. Devenin yavrusu varsa, rüyayı gören bir evlat sahibi olur. Malı artar yahut arzusu yerine gelir.
Kirmani demiştir ki: Bir yerde veya kariyede çok kalabalık deve sürüsü görmek; düşmanın toplanmasına, sel baskınına yahut bir hastalık çıkmasına delalet eder. Bu develer buğday veya arpa yüklü iseler, anılan su baskını hayra ve menfaate işarettir. Devenin cesedinden kan akması, saadet ve ni’mettir.
Deveyi yularından tutup yiyenin, bir şahısla düşmanlığı olur. Bir sahrada yahut çölde birçok develer bulan; makam sahibi olur. Emri dinlenir. İki deve bulan, itibarlı birinden fayda sağlar.
Bindiği deveyi istediği yere süren kadın, kendisine tabi olacak biriyle evlenir. Devesinin başka bir deveyi yediğini gören; devlet başkanı veya yardımcısı sayesinde mal ve ni’mete kavuşur. Deve derisi görmek; mefaattir. Bir rivayete göre mirasa işarettir. Devenin kendisiyle konuştuğunu gören; halkın hayret etmesine sebep olacak bir yerden hayır ve menfaat temin eder.
El Salimi’ye göre, sahibini bilmediği bir deveye binen; uzak bir sefere gider.
Halid’ül İsfahani’ye göre deveye binmek; şan ve şerefe ermektir. Rüya sahibi hastaysa vefat eder. Rüyasında üzerine bir devenin bindiğini gören; hüzünlenir. Kadının deveye binmesi evlilik işaretidir. Eğer kadın evliyse bu hayırdır. Eşi gurbette ise, döner. Deve ödünç alan, hastalanır. Fakat, şifasına kavuşur. Bir deve ile uğraşan düşmanıyla savaşır. Bir rivayete göre akrabasından biri vefat eder.
Bir deveyi zapt ve kahreden düşmanına galip gelir. Hanesinde deve görenin hastası varsa iyileşir. Davası varsa, kazanır. Bir görüşe göre, ailesi selamete çıkar. Evinde boğazlanmış bir deve gören hane sahibi, vefat eder. Erkek develerin dişi develeri kovaladığını görmek; zalim hükümdar, düşman yahut halka zarar verecek sel felaketi demektir. Hane kapısının önüne bir devenin çöktüğünü görenin hastası varsa, vefat eder.
Bir devenin, sığamayacağı kadar dar yerden geçmesi bid’at işarettir.
Dişi bir devenin bir mahalle girmesi; fitneye delalet eder. Dişi devenin sütünün memelerinden akması; o senenin feyiz ve bereketini ifade eder. Nakasının ayağını kestiğini görmek bela işaretidir. Dişi bir deve bulan veya ona binen; asil bir kadınla evlenir. Deveyi sağmak; kadınlar vasıtasıyle mal kazanmaktır. Nakasının elinden çıktığını gören; karısından ayrılır. Dişi devesi kaçanın; karısıyla arası bozulur.
Kirmani demiştir ki: Dişi deve etini dağıtan; karısının malını israf eder. Devesini sağan; devlet başkanı veya yardımcıları tarafından mal ve ni’mete kavuşturulur. Devesinin memesinden bal sağan; helal mal kazanır. Bir bölgeye çok sayıda devenin girmesi, oraya düşmanın geleceğine işarettir. Devenin üzerine basmak; zillet, alçak-lık, korku ve üzüntüdür. Rüya sahibi memursa azl edilir.
Ebu Said’ül Vaaz, rüyada deveye binmeyi; hacca gitmek şeklinde yorumluyor. Yolda deveden inmek; yolculuk esnasında hastalanıp sefere devam edememektir. Deveden düşmek ise, tehlike işaretidir. İki devenin kavga etmesi; iki padişah arasında çıkacak savaşı haber verir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar