Connect with us

Rüya

Rüyada Dişler Tabiri

Published

on

Rüyada Dişler tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Rüyada görülen diş, ecelin sona ermesine ve ezelde takdir edilen ömre delalet eder. Dişledin hepsi, aileye, kabileye, kız ve erkek evlada delalet eder. Bazan da dişler mala, binilecek hayvana, hayvanlara, icara verilen emlak ve tarlaya, hububata, ölüm ve hayata, ayrılığa ve birleşmeğe delalet eder. Dişler emanet ve gizli şeylere delalet eder.
Dişler insanın ev halkıdır. Üst çenedeki dişler, rüya sahibinin babası tarafından olan akrabalarıdır. Alt çenedeki dişler ise, ana tarafından akrabasıdır. İkisi alt ve ikisi de üst çenede bulunan dört ön dişlerden alt çenedeki iki ön diş, rüya sahibinin babası tarafından değil de, kendi neslinden meydana gelmiş olan en yakın kimseleridir. Üst çenedeki olan iki ön dişler de baba ile amcadır. Bunların sağ taraftaki baba, sol taraf aki de amcadır. Rüya sahibinin babası ve amcası yoksa, o iki ön diş, iki erkek kardeşidir veya iki çocuktur ya da şefkatli iki dostudur.
Köpek dişleri, rüyayı gören amca oğullarıdır veya amca oğulları yerine geçen iki dostudur. Köpek dişlerinin yanındaki diş rüya sahibinin ailesi arasmda her yönüyle kendisine itimad edilen ve onun üstünde başka bir kimse bulunmayan reisidir veya onun yerine geçen reisin dostudur, ön azı dişler dayı ve dayı oğulları veya öğüt vermede onların yerine geçenlerdir. Arka azı dişler rüya sahibinin dedeleri ve kendileriyle iftihar edilen küçük erkek çocuklarıdır.

Alt çenede bulunan iki ön dişler, ana ve haladır. Bunların sağ tarafta olam ana, sol taraftaki de haladır. Eğer rüyayı görenin ana ve halası yoksa, o dişler onun kız kardeşi veya kız kardeşlerinin iki kızıdır. Ya da öğüt vermede onlarm yerine geçen kimselerdir, ön iki dişlerin yanlarındaki sivri dişler, rüya sahibinin amcası veya halası kızı ya da nasihat ve öğüt vermede amca ve hala kızı yerine geçen kimsesidir. Bunları takip eden diğer sivri dişler, rüya sahibinin ailesinin büyüğü ve her yönüyle kendisine itimad edilen reisi veya onun yerine geçecek bir kimsedir.
Alt çenede bulunan ön azı dişler, rüya sahibinin teyzesi veya dayısı kızı veya öğüt ve nasihat vermekte onlarm yerine geçen kimsesidir. Arka azı dişler, rüya sahibinin aile halkmdan uzak akrabaları, büyükanneler ve kendileriyle iftihar edilen küçük kızlarıdır.
Dişlerden birisinin rüyada oynaması hastalıktır. Dişin düşmesi veya kaybolması yukarda da izah edildiği gibi, dişin temsil ettiği şahıslardan birisinin ölmesi veya rüya sahibinin bir daha göremiyeceği bir şekilde ortadan kaybolmasıdır.
Eğer rüyada dişini çıkarsa ve onu bir yere gömmese, dişin tabirde temsil ettiği akrabasının benzeri olan birisinden diş’in kıymetince eline mal geçer. Eğer dişi gömerse, dişin tabirde temsil ettiği akrabası ölür. Diğer dişlerin tabiri de böyledir.

Rüyada dişine bir zarar geldikten sonra onu çıkaran kimse akraba veya yabancı birisinden dişin kıymetince istifade eder. Eğer çıkardığı diş kaybolsa, o dişin tabirde delalet ettiği şahıs ölür. Veya ondan ayrılır. Bazı dişleri yıpranıp veya çürüyüp belirsiz hale gelse, o dişin tabirde delalet ettiği kimseye —bir daha ondan istifade edilemeyecek şekilde— bir bela isabet eder.
Ön dişlerinin fazla uzun, güzel ve beyaz olduğunu gören kimsenin baba ve amcası mal, dünya ve şöhretçe çokça güçlenirler.
Rüyada iki ön dişleriyle beraber birer benzerlerinin daha bittiğini gören kimsenin, aile halkı artar. Bazan da diş, oğul veya erkek kardeşle tabir edilir. Bundan dolayı ön dişleriyle beraber onlara zarar veren bir şey gören kimsenin ailesinde ayıplanacak veya oğul ve kardeşinin üzerinde günah olan şey fazlalaşır. Oğlu ve kardeşi, o kimsenin müşahade ettiği zarar miktarınca o fazlalıktan bir belaya düşerler.
Rüyada bütün dişlerinin oynadığını gören kimsenin aile halkı arasmda münakaşa çıkar. Rüyada kalbinde diş bittiğini gören kimse ölür. Dişlerini çıkardığını gören şahıs, zorla malını sarfeder veya ödemesi gereken bir şeyi öder. Veya dişinin tabirde delalet ettiği akrabasını ziyaret etmez.

Dişlerini sararmış ve siyahlaşmış gören kimsenin, aile halkının yapacakları bazı çirkin hareketlerden dolayı meydana gelecek bir ayıptır ki, o kötü hareketten dolayı rüya sahibinin —utancından — yüzü kızarır.
Dişlerinde pis ve kötü bir koku bulunduğunu gören kimsenin ailesinin kötü isimle anılmasına delalet eder. Dişlerinin çürümüş olduğunu gören kimsenin, ailesinin durumu zayıflar.
Halkın kendisini dişleriyle yediğini veya ısırdıklarım görse, o şahsın halka san’at öğretmeye imkanı varken öğretmediğine delalet eder. Dişlerin oynaması akrabasının hastalığına delalet eder.
Dişlerinin kırıldığını gören kimsenin, akraba ve dostlarından birisi ölür. Bu yanda bu rüya hastalığa ve bu hastalıktan kurtulama-yıp ölmeğe delalet eder. Bazı tabirciler, tabirde uygun olan, ağız ev halkı mesabesinde tutulmalıdır, dediler. Bundan dolayı ağzın sağ tarafında bulunan dişler, erkeklere; solda bulunanlar da bütün insanlar hakkında kadınlara delalet eder. Sağ taraftaki dişler, erkek ve kadınların yaşlılarına, sol taraftakiler de gençlerine delalet eder. Önde bulunan sivri ve yanlarındaki dişler, çocuklara, ön azı dişler, hizmetçilere, arka azı dişler ise, halkın yaşlılarına delalet eder.
Bir insan rüyada yukarda anlatılan dişlerden bazısının düştüğünü görse, o dişin tabirde delalet ettiği kimsenin helak olacağına delalet eder.

Dişler insanın tedbirli olmasına ve gizli işlere delalet eder. Ön azı dişler, halkın ekserisi için açık olmayan şeylere»-delalet eder. Köpek dişler, ekseri halk için açık olmayan şeylere, ön dişler, açık ve sözle yapılan işlere delalet eder. Dişlerinin kırıldığını ve parçalandığını gören kimse, borcunu taksitle öder.
Dişlerin, uzadığını ve büyüdüğünü gören kimsenin, evinde meydana gelecek münakaşaya delalet eder. Dişlerinin siyahlanmış ve çürümüş olduğu halde düştüğünü gören kimse, bütün sıkıntı ve şereflerden kurtulur.
Dişlerin altından olduğunu görmek, hatipler için makbuldür. Halk için ise, evlerinde meydana gelecek yangına veya sarılık hastalığına yakalanmaya delalet eder.
Dişlerinin camdan veya ağaçtan olduğunu görse, rüya sahibini kahredecek ölüme delalet eder. Gümüşten olduğunu görse, malı hakkında söylenecek bir sözden dolayı rüya sahibinin uğrayacağı zarar ve hasara delalet eder.
Ön dişlerinin düştüğünü ve onların yerine diğerlerinin bittiğini görse, rüya sahibinin işlerinde aldığı bütün tedbirlerinin bozulmasına delalet eder. Dişlerini diliyle çıkarıp attığını görse, hakkında söylenecek bir sözden dolayı, aile işlerinin bozulmasına delalet eder. Köpek dişinin yarıldığmı gören şahsın oğlu ölür.
Dişler kişinin gerek uzak ve gerekse yakın kavim ve kabilesine delalet eder. Göz dişleri, kavim ve kabilesinde bulunan erkekler, alın hizasında bulunanlar da kadınlardır.

Bir kimse rüyada kendisinin veya başka birisinin zorla dişlerini çekip kopardığını görse, o kimsenin malının, üzerine ödenmesi gereken bir tazminattan dolayı sarfedilmesine veya akraba ve yakınlarından bazısının mahvolmasına delalet eder. Eğer çekip kopardığı dişin yerinde bir veya iki yahut daha fazla kurt bulunduğunu görse, geriye bırakacağı evlatlarına delalet eder. Rüyada dişlerinin hepsinin veya bazısının pis koktuğunu gören kimse hakkında, kötü bir söz söyleneceğine ve çirkin bir adla anılacağına delalet eder. Bazan da bu rüya, rüya sahibi ile akrabası arasında münakaşa çıkacağına veya ailesi arasmda çıkacak herhangi bir harekete delalet eder.
Dişlerinin çeşitli şekilde uzadığım gören kimse, ai
lesi ile münakaşa eder. Ve onlarla
iyi geçinerriez. Dişlerinin düştüğünü gören kimsenin neslinin kesilmesine veya fakirleşmesine ve geçiminin güçleşmesine yahut aile halkından ayrı bir yerde veya ömrünün uzun olmasına ya da dişlerinin diyeti miktarı maldan istifade etmesine delalet eder. Dişlerini kökünden çekip kopardığını ve onları yere gömdüğünü gören kimsenin, aile halkının tümü ondan önce ölürler ve onları defneder.
Rüyada dil ile dişlerini kökünden çekip koparmak, söylenen bir sözden dolayı aile halkının işlerinin bozulmasına delalet eder. Bazı tabirciler, dişlerin, yerinden çekilip koparılması, gizli işlerin meydana çıkmasına delalet eder, dediler.

Dişlerin gedik olduğunu gören kimse, azar azar borcunu öder. Bir kimsenin rüyada dişlerinin kamaştığını görmesi, ihtiyaç zamanında aile halkının ona yardım etmeyeceklerine ve onu rezil olarak terkedeceklerine delalet eder. Dişlerinin yerlerinden ayrılarak üst dişlerin alta, alt dişlerin de üst tarafa geçtiğini gören kimsenin, ev halkından olan kadınların erkeklere galip gelmelerine delalet eder.
Rüyada dişlerinin aralıklı olduğunu gören kimsenin, aile halkının dağılmasına, aralarında fesat çıkmasına veya malının noksanlığına delalet eder. Rüyada dişlerinin arasmdan et çıkardığını gören kimse, bir kavmin gıybetini yapar ve diliyle onlara eziyet verir. Bazı tabirciler, dişler, kadınlar için inci kelebine delalet eder, dediler.
Dişler kabileye ve askerin safma delalet eder ki, sağ taraftaki dişler safın sağ kolunda bulunan askerlere, sol taraftakiler de safın sol tarafında bulunan askerlere ve ön dişler de safın ortasında bulunanlarına delalet eder.
İbn-i Şirin (R.A.), rüyada dişi kökünden çekip koparmak, akrabaları ziyaret etmemeğe, diş çıkarılırken çıkan kan da, akrabaları ziyaret etmemeden dolayı meydana gelecek günaha, cep ve avuç içinde görülen dişler de, kız kardeşe ve evladın çokluğuna delalet eder, dedi.
Hapis bir kimsesi bulunan bir şahıs, rüyada dişlerin kesmemesi, rüya sahibinin aile halkının durumunun zayıf olduğuna delalet eder.

Rüyada dişlerin sarılığını gidermek, dişlerinden meydana gelecek üzüntü ve kederi defetmek için mal sarf etmeye delalet eder. Köpek dişinin fazlalığı sahibinin çok akıllı olduğuna delalet eder.
Rüyada dişlerinde siyahlık yahut noksanlık veya kırık bulunduğunu görmesi, o kimsenin yakmında meydana gelecek üzüntü ve kedere delalet eder. Bir kimse dişlerinin çürüyüp belirsiz hale geldiğini görse, rüya sahibinin akrabalarının bazısına isabet edecek belaya delalet eder.
Rüyada görülen azı dişler, kavmin büyükleri veya hayırlüarıdır. Azı dişler, insanın etbaıdır. Öndeki dişler ise, insanın görünürdeki malı veya çocuğu gibi akranlarına böbürlenerek gösterdiği şeylere delalet eder.
Dişlerin bazısının kökünden çekilip çıkarılması, rüya sahibinin aile halkından bazısının veya akranlanna karşı iftihar ettiği şeylerin-zayi ve kaybolmasına delalet eder. Diş çıkarmak, kaybolan bir şeyin gelmesine veya rüya sahibinin sevdiği bir adamın ölümüne delalet eder.
Rüyada melikin dişlerinin demirden yahut bakırdan olduğunun görülmesi,» askerinin kuvvetli oluşuna delalet eder. Bazan dişleri çıkarmak rüyayı görenin ömrünün akranlarından uzun olmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, ticaret ve ziraatta bulunan kimsenin kazanç ve faydasının çokluğuna, bazan da rüya sahibinin akim olup çocuğunun olmamasına delalet eder.
Yahut zenginlikten sonra fakir olmasına ya da ev, hayvan ve değirmenin faydasından mahrum olmasına, ileride fayda görmek için biriktirdiği malının bozulmasıyla zarar ve ziyana uğramasına delalet eder. Bazan da bu rüya, görenin ölmekle rızkının kesilmesine delalet eder.
Dişlerini kendi eliyle çıkardığım gören kimse, malını kötü bir şekilde tasarruf eder ve ailesiyle meşru olmayan bir şekilde muaşerette bulunur, yahut pişman olacağı kötü bir iş işler, ya da meşru olmayan bir şekilde borç aldığı malından kendisine kazanç isabet eder. Ve bunun vebali kendisine ait olur. Bu tabirler, rüya sahibinin dişlerini kendi eliyle halk içerisinde çıkardığı takdirdedir. Başka birisi dişlerini çıkarırsa, güzellik ve süs için yahut herhalde kendisine lüzumlu olan bir şey için rüya sahibinin bir rehin vermesine ya da bir şeyi almaya ihtiyaçlı olduğuna delalet eder.
Uyanıklıkta ağıran bir dişinin rüyada çıkması, kendisine eziyet veren kimseyi idare etmesine ve onun ezasından kurtulmasına delalet eder. Bazan da bu rüya, alacaklısının peşinde gezmesinden, rüya sahibinin kurtulmasına delalet eder. Rüyada çıkardığı dişin yenilenmesi, mükafata, zarardan sonra kazanca nail olmasına delalet eder.
Rüyada dişlerinin yerinde altın veya gümüşten dişler çıksa, bu rüya bazan mala erişecek afet ve belaya yahut kendisine arız olacak hastalıktan dolayı dişlerinden birisinin bağlanmasına delalet eder.

Bir kimsenin, kendisinde fazla bir göz, yahut burun ya da kulak veya bir diş görmesi, «Biz onda (Tevratta) onların üzerine (şunu da) yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş (karşılıktır)» (Sure-i Maide, ayet 45.) ayet-i kerimesinin mealine göre, göz, burun, kulak ve dişinden birisini kaybetmesine yahut onların şer’an kıymetlerine delalet eder. Fazlalık sebebiyle noksanlık meydana gelir.
Bazan da, diş, uyuklamağa, sene yahut sünnet-i seniyeye delalet eder. Bundan dolayı bir kimse rüyada kendisini uyukluyor görse, o kimseye unutkanlık arız olur. Yahut uyur ya da uyuklamak gelir yahut da mübarek bir seneyi karşılar veya güzel olan bir yola ya da sünnet-i seniyeye yapışır ve onun yolunda gider.


Seyyid Süleyman: Rüyada dişler; aile efradı ve akrabalarla yorumlanır. Üst dişler erkeği, alt dişler; kadını, azı dişleri; evin reisini temsil eder.
Bazı yorumculara göre, üstte sivri dişin yanında yer alan azı dişin; sağ cihetindeki baba ve onun yerini alacak erkek çocuktur. Sol taraftaki ise, amcaya ve ikinci erkek çocuğu işaret eder. Onların yanında yer alan diğer azı dişleri ise, sırasıyle ailenin diğer büyükleridir. Alt sıradakilerde bu tertip göz önüne alınarak anne, kız evlat, teyze ve hala olarak tabir edilir. Ön dişler de diğer akrabalara delalet eder.
Dişler; rüya sahibinin veya akrabalarının yaşlarıdır. Rüyada herhangi bir dişin yanında fazla bir diş çıktığını görmek; o dişin temsil ettiği akrabadan, hayır ve menfaat sağlamaya işarettir. Rüyada misvak kullanmak; akrabalar arasındaki tartışmaları, ortadan kaldırmaya muvaffak olmaktadır. Dişleri arasında seyrek ve açık yerler görmek; aile efradı ve akrabaları arasında ayıplanacak bir halin ortaya çıkmasıdır.
Bazı tabircilere göre dişlerinin aralık olduğunu görmek; halk arasında makbul olmaya, sevilmeye, bir rivayete göre hanesi hakkında övgüler duymaya işarettir. Dişlerin bozuk ve sallanır bir halde olması, zayıflık ve yorgunluğa delalettir. Dişlerin temiz ve güzel olması üzüntüden kurtulmak ve heybetli olup cömert davranmaktır. Dişlerin uzun ve beyaz olması, makam, itibar ve kuvvetin ziyadeliğine delalet eder.
Yeni doğmuş bir çocukta diş görenin, akrabaları çoğalır. Yeniden diş çıkarırken ağrı hisseden; akrabası yüzünden felakete uğrar. Dişini tutup çıkaran, akrabasına karşı iyiliğini keser veya zorla yardımcı olur.
İbn-i Şirin demiştir ki: Rüyasında bir dişini düşüren ve onu düştüğü yerde bulan; vefat eden evladının yerine tekrar evlada kavuşur. Düşen dişini aradığı halde bulamazsa, bir akrabası vefat eder. Dişlerinin her yerinin çifte olduğunu gören; akrabasında hayır ve menfaat görür. Dişlerinin birinin veya bir kaçının uzadığını görmek; ailesinin veya akrabalar
ının ni’met ve mal sahibi olacaklarına
delalettir. Fakat, dişlerinde kısalma görmek; bu tabirin tam aksidir.
İbn-i Kesir diyor ki: Rüyada dişlerin küçüklüğü; güzellik, büyüklüğü; müjde ile yorumlanır.
El Salimi’ye göre, dişlerinden birinin kucağına yahut eline düştüğünü görmek; iki surette tabir edilir. Bunlar: Hamile kadının doğurması, ve istifade edeceği mala kavuşmaktır. Şayet rüya sahibinin karısı hamile ise kolay doğum yapar. Düşen diş üst sıradansa; çocuk erkektir. Alt dişlerdense, kız çocuğa işaret eder. Rüya sahibi bekarsa yahut eşi hamile değilse, eline faydalanacağı bir mal geçer. Dişlerinden birinin yere düşerek kaybolduğunu gören, akrabasından birini kaybeder.
Dişlerinde çirkin bir hal olduğunu görmek; üç türlü tabir edilir. Keder, iflas, hastalık ve sözünü yerine getirmemektir.
Bütün dişlerinin dökülmesi ise, kendisinin veya akrabasının vefatı, elinde bütün malının çıkması, geçimde zorluk olarak tabir edilir.
Bir görüşe göre dişlerinin kucağına yahut eline düştüğünü görmek, on türlü tabir edilir. Mal kazanmak, çok nesil, akrabasının toplandığı bir mekan, borç ödeme, kaybedilen mala tekrar kavuşmak, ömrün otuz iki sene olması, para cezası, borç ve mesuliyetten kurtulmak, infak(*) yüzünden malının azalması, çalışmalarından kendisi yerine başkalarının faydalanması, vefat eden evlat ve akrabalarının yerine yeni doğanlara kavuşmak. Rüyasında dişlerinin yemek yemesine mani olacak şekilde dökülmüş olması, fakirlik ve ihtiyaçtır. Bir hilal(*) ile dişlerini temizleyen hayır ve selametten uzaklaşır.
Cabir’ül Mağribi için, rüyasında ağrıyan dişine ilaç koyduğunu yahut çektirdiğini görmek; hayır ve menfaattir. Rüya sahibi üzüntüsünden kurtulur. Rüyasında dökülen dişlerinin yerine aynı dişlerin tekrar geldiğini görmek; akrabasının kendisine olan nefretinin, ortadan kalkacağına işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Dişlerinin odundan veya madenden olduğunu gören vefat eder. Ağzının tamamiyle dişsiz olduğunu fakat, sonra tekrar diş meydana geldiğini görmek, üç suretde tabir olunur. İşlerinin değişmesi, uzun ömür ve işlerinde isabetli tedbir.
Halid’ül İsfahani’ye göre, ağzında bir tek diş kaldığını gören bir sene daha yaşar.
Ağzında bulunan her diş; bir yıllık hayatı ifade eder. On dişten sonraki her bir diş; iki seneye işarettir. Ağzında, diş bulunmaması gereken bir yerde diş görmek; hayırsız bir işle meşgul olmaya delalettir. Dişlerinin tamamını yahut bir kısmını yutmak; haram mala işarettir. Bu rüyayı gören; hem başkalarının malından haram yer, hem kendi kazancı haram olur.
Cafer-i Sadık (R.A.) diş rüyasını altı şekilde tabir eder. Akraba ve aile fertleri, mal, menfaat, gam ve keder, akrabadan uzaklaşmak, zarar ve hasar. Rüyasında bir dişinin acı vererek düştüğünü gören; yakın ve sevdiği bir akrabasını kaybeder. Dişinin ağrı vermeden düştüğünü görenin ise uzak bir akrabası ölür.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar