Connect with us

Rüya

Rüyada Dövmek Tabiri

Published

on

dayak anlamı için “Dayak” ve “Kavga Etmek” maddelerine bakınız.


Molla Cami: Rüyada dövmek, döven vasıtasiyle dövülenin duyacağı bir habere işaret eder. Ancak ağaç parçasıyla döverse, dövülen için yalandan bir şey vadeder ve onu yerine getirmez.Rüyada dövmek dövüleni ayıplamaya ve ona öğüt vermeye işaret eder.Rüyada bir kimsenin basma davul tokmagiyla vurup yaralandığını gören kimse, dövülen kimsenin liderliginin gitmesini arzu eder.Eğer göz kapağına vursa, döven, dövülen kimseyi dininden dolayı rezil etmek ister.Eğer kafasına vursa, dövenin dövüleni ayıplayacagına işaret eder.Kulağın yumuşak yerine vurarak onu varacak olsa ve ondan kan çıksa döven kimse dövülen kimsenin kızının bekaretini izale eder.Rüyada bir adamı dövdügünü gören kimse, o adam aleyhinde dua eder.Bir kimse rüyada açık-saçık bir vaziyette bulunan bir adamı dövse, dövenindövülen kimseye söyleyeceği ve dövülenin reddedemeyecegi kötü bir söze işaret eder.Bir kimse rüyada, emri altında bulunanlardan birisini dövdügünü görse, bu rüya, hayra ve dövenden dövülene erişecek menfaata işaret eder. Ancakdövülen, rüyayı görenin hanımı olursa, o kadının kötü bir iş yaptığına işaret eder.Emri altında bulunmayan bir kimseyi dövdügünü görmesi, aşağılığa ve dövülene gelecek zarar ve ziyana işaret eder.Rüyada kendisinin dövüldügünü ve onu döven de melek, ölü ve emri altında bulunanlardan olmadığı takdirde, hayra işaret eder.Kayışla dövmek kayış deriden olduğu için adiliğe işaret eder. Kamışla dövmenin tabiri de aynıdır.Rüyada başkasını dövdügünü görmesi, başkasınm kendisini dövdügünü görmesinden kendisi için daha faydalıdır. Bazı tabirciler, rüyada dövmeyi ve kamçı ile vurmayı dövenin, dövülenin terbiye etmesine işaret eder, dediler.Eğer dövülmede kan akmazsa, dövülenin dövenden emin olmasıyla yorumlanabilir. Rüyada dövmek, sefere çıkmaktır. Yeri dövdügünü gören kimse,yolculuğa çıkar.Rüyada taşlanmak için bir kuyu kazıldığım gören kimsenin, evli olduğu hal-de zina ettiğim veya zina yapma arzusunda olduğuna işaret eder.Kendisine kırk değnek vurulduğunu gören kimsenin, içki içtiğine, seksen değnek vurulsa namuslu bir kadına iftira ettigine işaret eder.Bir kimse rüyada bir ölü dövdügünü ve ölüyü de sinirlenmiş bir vaziyette görse, o kimsenin günah işlediğine veya işlemek arzusunda bulunduguna işaret eder.Rüyada diri bir kimsenin ölüyü dövmesi, namaz, hacc ve zekat gibi dini meselelerde dirinin dince durumunun kuvvetli olmasıdır.Bazı yorumcular, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, yapacağı yolculuktan hayra erişmesine işaret eder. Eğer o kimsenin bir şeyi kaybolmuşsa, o şey yine eline geçer.Bazı tabirciler de, rüyada bir ölünün kendisini dövdüğünü gören kimse, borcunu öder, dediler. Rüyada yere vurmak yolculuğa çıkmaktır.Rüyada bir yerini tırmalamaksızın ve agrıtmaksızın bir insanı dövse, eğer kış mevsiminde ise, dövülen için elbiseye, kış mevsiminde de ise dövenin, dövülenin aleyhinde konuşmasına işaret eder.


Diyanet: Rüyada dövmek veya dövülmek ünlü rüya tabircilerinin yorumlarına göre değişik şekillerde tabir edilmiştir. Câbiru’l-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında birisi tarafından dövüldüğünü ve dövenin de kim olduğunu bilmediğini görmesi; o kimsenin hayırlı bir mala sahip olacağına, rüyasında dövülmekten korkan kimsenin, korktuğundan emin olacağına işaret şeklinde tabir olunur. İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Kişinin rüyasında bir ölü tarafından dövüldüğünü görmesi; o kimsenin bir yolculuktan fayda göreceğine veya kaybettiği bir şeyi yeniden elde edeceğine, kişinin rüyasında bir ölüyü dövdüğünü görmesi; o kimsenin dini yönünün kuvvetli olduğuna, eğer varsa borcunu ödeyeceğine yorumlanır. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyada dövmek, dövülen kimse için hayra alâmettir. Bir erkeğin rüyasında sopa ile kendi başına vurduğunu görmesi; o kimsenin devlet başkanından memnun olmadığına, bazı yorumculara göre rüyada dövmek beddua ile tabir edilir. Bir kimsenin rüyasında bir başkasını dövdüğünü görmesi o kimsenin dövdüğü kimseye beddua edeceğine, kişinin rüyasında elleri bağlı olan bir kimseyi dövdüğünü görmesi; o kimseye kötü sözler söyleyeceğine fakat söylediklerine sonradan pişman olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Kirmânî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında kendisinin kırbaçla dövüldüğünü ve vücudunda kırbaç izlerinin bulunduğunu görmesi; eğer elleri bağlı ise, ona bir kişi sözle zarar verir ve ondan tiksindiği bir sözü işitir. Kişinin rüyasında elle dövüldüğünü ve vücudunda iz kaldığını görmesi; o kişinin hayra nail olacağına delaletle tabir olunur.


Seyyid Süleyman: Muhtelif şekillerde dövülmenin ayrı ayrı tabirleri vardır.
Rüyasında elleri ve ayakları bağlanmadan, kamçı ile dövüldüğünü görmek; kan çıksın çıkmasın yorumu aynıdır. Haram mala işarettir. Fakat, vücudu kanla renklenirse, üzerinde iz kalırsa; dövülen dövenden o nispette menfaat görür. Döven tanınıyorsa rüyanın yorumu daha kuvvetlidir.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyasında kim tarafından ve niçin dövüldüğünü bilmeyen, hayra ve mala nail olur. Yeni elbise giyer. Dövülmekten korktuğunu gören güvene kavuşur.
İsmail El Eşas’a göre, bir ölü tarafından dövülen; seferinden fayda sağlar yahut kaybettiğini tekrar eline geçirir. Bir ölüyü dövmek; rüya sahibinin dindarlığının artması ve borcunu ödemesidir.
Rüyasında dövdüğü bir ölünün bundan razı olduğunu görmek; o ölünün ahiretinin iyi olduğuna işarettir.
Ebu Said’ül Vaaz için bu rüya; dövülenin, dövenden hayır görmesine delalet eder. Ancak, ağaç ve değnekle vurmak, iyi değildir. Bir padişah veya yardımcılarından birinin eliyle, değneksiz olarak dövülmek; o zat tarafından giydirilmektir. Şayet anılan şahıs, rüya sahibinin arkasına vurursa, borcunu öder. Karnına vurursa evlendirir. Değnek ile vurursa rüya sahibine istemediği bir şey isabet eder.
Bazılarına göre dövmek; azara, bir rivayete göre, nasihat ve vaaza işarettir.
Rüyasında bir adamın kendi başına sopa ile vurduğunu görmek; reisinin gitmesini istemektir.
Darbe göz kapağına isabet ederse; vuran şahıs, vurulanın dinini yıkmak ister. Şayet darbe kirpiklerini koparırsa; rüya sahibini bid’ate davet eder. Tepesine vurursa, eceli gelmiş demektir. Vuran maksadına ulaşmış olur. Vuran kişi, kulağının yumuşak yerine vurur ve yaradan kan çıkarırsa, rüya sahibinin kızına göz dikmiş demektir.
Bazı tabirciler bu rüyayı beddua ile yorumlamışlardır. Bir kimseye vurduğunu gören; ona beddua eder. Elleri bağlı birine vuran; ona çirkin söz söyler. Lakin bundan dolayı nadim olur yani pişmanlık duyar.
Kirmani demiştir ki: Kırbaçla vurulan ve üzerinde darbe izleri gören, hapiste ve elleri bağlı ise, bir insanın sözlerinden zarar ve ikrah edlecek bir şey görür. Şayet rüya sahibi bu durumda değilse mal, hayır ve elbiseye sahip olur. Kırbaçsız olarak vurulan ve üzerinde darbe izleri kalan; hayırla karşılaşır. Üstünde darbe izi kalmamışsa; bir söz işittir. Hangi sebeple vurulduğunu bilmeyenin elleri bağlı değilse, rüya hayırlıdır. Fakat, elleri bağlıysa; hayra yorulmaz. Süsleri gider ve zayıflar. Başkasının başına örülü bir şeyle vurduğunu gören; onu zarara uğratır. Bunun gibi kamçı, değnek veya bükülmüş bir şey ve emsaliyle dövdüğünü görmek de böyle tabir olunur.
Bazı yorumcular için, bir insanı elleriyle veya emir vermek suretiyle vurduğunu görmek; onun işlerinde hüküm ve insiyatif sahibi olmaya delalet eder.

Tabir alimlerinden El-Hüseyni rahmetullah demiştir ki: Rüyada vurmak ve vurulmak; dövenin, dövülene hayır ve menfaat sağlamasıyle yorumlanır. Ancak, sopa ve değnekle vurmak, bazılarına göre hayır değildir. Çünkü şer-i cezalar ve terbiye usulleri daima değnekle vurularak yerine getirilir. Bu bakımdan, rüyayı çirkin saymışlardır. Muhtelif vurma şekillerinin en hayırlısı el ile olandır. Rüyada bir kimseye eliyle vurduğunu gören ona eliyle iyilik eder. Kendisine el ile vurulan, vuranı tanıyorsa; onun sayesinde hayır görür. Tanımıyorsa hayır ve menfaat kendi kendine hasıl olur. Rüyada bir kimsenin ağzına vurmak; ona yiyecek cinsinden hayır ve ihsana işarettir. Arkasına vurmak; elbise nev’inden bir şey vermeye, eline vurmak; ailesine hayır yapmaya delalet eder.
Hulasa değnekle vurmanın haricinde el, kamçı v.s. ile vurmak hayır ve menfaate işaret eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar