Connect with us

Rüya

Rüyada Duvar Tabiri

Published

on

Duvarın üzerindeki koruyucu semer insanın şeref ve tedbirine dilelet eder.


Molla Cami: Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir.Duvar üzerinden düşdüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer.Duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında aynlığa işarettir.Duvarın evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir.Duvarın evin dışına yıkıldiğnı görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder.eğer ev sahibi yolculukta ise döner. Rüyada bir duvann yerinde yenilendigini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa işarettir.Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur.Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir.Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına İşarettir.Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabalan tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.Bahçe duvarı,bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.


Diyanet: Rüyada duvar görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında düz ve doğru bir duvar görmesi; o kimsenin iyiliğine, rüyada yıkılmak üzere olan bir duvar görülmesi; rüya sahibinin halinin bozulacağına delalet eder. Kişinin rüyasında üzerine bir duvar yıkıldığını görmesi; o kişinin define bulacağına, bir şahsın rüyasında bir duvardan düştüğünü görmesi; o kimsenin beklediği bir şeyin gerçekleşmeyeceğine, kişinin rüyasında bir duvardan indiğini görmesi; o kimsenin makamından ineceğine ve ümidinin boşa çıkacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir evin duvarının yıkıldığını görmesi; o evin halkının öleceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sağlam bir duvarın üzerine binmiş olduğunu görmesi; o kimsenin halinin güzel ve geçiminin düzgün olduğuna, kişinin rüyasında kendi malı olan bir duvarı tamir ettiğini görmesi; o kişinin durumunun düzeleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını görmesi; o kimsenin iyi bir arkadaşını bırakarak kötü bir kimse ile dost olacağına yorumlanır.


Nablusi: Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. Duvar kuvvetli ve muhkem değilse, hali de duvarın kıymeti ve üzerinde durduğu nisbetincedir. Duvar, din ve mal Rahibi ile tabir edilir. Duvar genişliği, kuvvetliliği ve yüksekliği miktarına göre, çetin ve zorba bir adamdır.
Duvarın etrafındaki yapılar o kimsenin nesebidir. Rüyada bir binanın duvarlarının tamire muhtaç olduğunu ve bunu da bir kavmin tamir ettiğini görse, o duvar bir alim kimsedir. Yahut devleti gitmiş ve kendisine uyulan kimsedir ki, onun arkadaşları o kimsenin devletinin yeniden eline geçmesini arzu ederler. Eğer onlar duvarları tamir etmişlerse hali güzel olur ve devleti yerine gelir. Eğer ticaretçi ise ticareti kuvetleşir.
Bir kimse rüyada duvarının düştüğünü görse, yere gömülmüş bir mala nail olur. Kendi üzerine bir duvar yahut başka bir şey düştüğünü görse, o kimse çok günah işler ve azabı hemen meydana çıkar. Rüyada duvar veya ağaç ya da dalda görülen yarık, iki makam veya iki cümle mevkiinde; rüya sahibinin ailesinden birinin iki olmasına delalet eder. Mahvolmuş ve kaybolmuş duvarı görmek, arkadaşları, ordusu ve aşireti dağılmış bir insan veya büyük alim bir kimsedir. Eğer o kimse rüyada o binaları yenilemiş ise o kimseler de eski devletlerine tekrar dönerler.

Bir duvara yapışıp durduğunu görmek o kimsenin duvara yaslandığı kuvvetlilik nisbetinde şerefinin gitmekte olduğuna delalet eder. Bazı tabirciler de, belki o kimse, kıymetli yüce bir şahsa yaslanır, dediler.
Bir duvarı kaldırıp başka bir yere attığım gören kimse bir adamın geçimini keser. Yahut o adamı öldürür veya helak eder. Duvar, tanıdığı bildiği bir duvarsa onun sahibi üzüntü ve keder içinde ölür. Bazıları da, duvar ancak yumuşaklıkla yola gelen saltanat sahibi ve kuvvetli bir kimsedir, demişlerdir.
Şehir ve kasaba duvarları, harp ve cihad ile meşgul birtakım erkeklerdir. Yahut şevket sahibi bir sultan yahut malını muhafaza eden bir reistir. Bir kimse rüyada duvardan sıçrasa yahut bostana dayansa, o kimse mühim bir kimseden münafık bir kimseye döner yahut mü’min bir kimse ile müşavere yerine münafık kimsenin müşaveresini tercih eder.
Duvara bakıp onda suretini gören kimse ölür ve ismi kabri üzerine yazılır.
Duvar üzerinden düştüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer. Elinde altından bir bilezik olduğu halde bir duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye nail olur. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim ve hidayete esrar ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında ayrılığa delalet eder.
DuvaYîn~evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına delalet eder.
Duvarın evin dışına yıkıldığını görmek, ev sahibinin ölümüne delalet eder, eğer ev sahibi yolculukta ise döner.
Rüyada bir duvarın yerinde yenilendiğini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa delalet eder.
Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur. Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir. Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına delalet eder. Yarık ağaç hakkında dahi tabir böyledir. Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımm akrabaları tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.


Seyyid Süleyman: Temel görmek takva ile tabir olunur. Temel ne kadar kuvvetli ise takva da o kadar kuvvetlidir.
İbn-i Şirin (R.A.): diyor ki: Duvar insanın dünyadaki hali ile tabir edilir. Rüyasında sağlam bir duvar yaptığını görmek; insanın dünyadaki iyi haline işarettir. Eski bir duvarı yıktığını görmek, mal husulüne veya ilme delalettir. Fakat, rüya sahibinin yıktığını duvar yeniyse, üzüntüye düşer. Şayet duvar ince zayıfsa, rüyayı görenin dünyadaki işleri ters gider. Zaafa uğrar. Duvar üzerinde ayakta duranın, işleri yolunda olmaz. Duvarda asılı olduğunu görmek; halinin, malının ve refah yaşayışının sona ermesidir. Bir duvarı yükselttiğini gören, eğer yüksek mevki mensubu ise, bir şahsın üst makama çıkmasını sağlar. Yüksek mevkide değilse, halka lisaniyle yardımcı olur. Duvarı yıktığını gören, bir insanı kazancından mahrum bırakır yahut onu mahveder.
Kirmani’ye göre, duvar yaptığını yahut harap bir duvarı tamir ettiğini gören; işi bozulmuş bir adamı kurtarmaya çalışır. Bir memleketin veya bir mescidin duvarının düşmesi; o belde valisinin veya en yüksek memurunun musibete uğrayacağının habercisidir.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada duvar görmek; büyük bir adamla tabir olunur. Duvarın yüksekliği, o zatın yüksek kıymetine delalet eder. Eski bir duvarı tahrip edenin; kazancı düzelir. Yeni bir duvarı harap edenin hali bozulur.
Cafer-i Sadık (R.A.
) buyurmuştur ki: Çamur ve tuğladan bir duvar bina eylemek, dinde kurtuluş, emanette doğruluktur. Kireç yahut kerpiçten bir duvar yapanın; niyeti kötü, dini bozuk olur. Taş ve kireçten bir duvar yaptığını gören; gururlular zümresinden olur. Dünya mevkilerini talep eder.
Halid’ül İsfahani demiştir ki: Duvar büyük bir adamdır. Bir duvara dayanan; büyük bir zata dayanır. Bir duvara ata biner gibi bindiğini gören; dünyaya biner. Bir duvara asılı olduğunu gören; şerefini kaybeder.
Ebu Said’ül Vaaz için bu rüyanın yorumu şöyle: Duvarın düz ve doğru olması; rüya sahibinin halinin iyiliğine işarettir. Çökmüş, viran olmuş bir duvar görenin davranışları bozulur. Bir rivayete göre duvar, kuvvetli ve dindar bir insandır. Başka bir görüş ise duvarı; işlerin yolunda olması, muhafız ve dünyada insana itibar kazandıran servetle yorumluyor. Üzerine bir duvarın yıkıldığını gören; hazine bulur. Duvardan düşenin, ümit ettiği şey yarım kalır. Duvardan inmek; makam ve itibardan düşmektir yahut umudun boşa çıkmasıdır. Bir duvarın üzerine düştüğünü görenin, cezası hızlandırılır. Rüyasında bir evi duvarının sel yüzünden yıkıldığını görenin ailesi vefat eder.
Abdulgani’en Nablusi buyurmuştur ki: Rüyasında sağlam bir bir duvarın üzerine bindiğini görenin; hali güzel, kazancı düzgün olur. Eğer duvar çürükse, rüya sahibinin hali de çürüktür.

Duvar, uyku aleminde dindar ve mal sahibi kudretli biriyle tabir olunur. Tamire muhtaç duvarı bir takım kimselerin onardığını görmek; itibar ve makamı elinden alınmış bir zatın, eski servet ve devletine kavuşması için çalışan dostlarına işarettir. Kendine ait bir duvarı tamir e
denin, hali vakti düzelir. Duvarının yık
ıldığını görenin eline define geçer. Üstüne duvar yıkılan ise, işlediği günahlardan ötürü ceza görür. Yıkılıp mahvolmuş, harabe haline gelmiş bir duvar görmek; alim ve büyük bir zatın dostlarının ve aşiretinin sonuna, onların felaketine işaret eder. Böyle bir duvarın yeniden yapıldığını görmek; anılan zatın itibarına tekrar kavuşması, talihinin parlaması demektir.
Bir duvara asılı olduğunu gören; yok olma tehlikesine maruz kalır. Bir kavle göre, kuvvetli bir zata dayanır. Duvarın üstünden düşmek; bir rivayete göre helak olmaktır. Fakat başka bir görüşe göre, ni’met ve şerefini kaybetmektir.
Bir değneğe dayanarak duvardan atlayan mü’min birini terk ederek, münafıkla arkadaş olur yahut münafık birine danışmayı mü’min birine tercih eder. Baktığı bir duvarda kendi misalini gören vefat eder ve ismi kabrinin üzerine yazılır. Elinde bir altın bilezikle duvar üstünde oturan, servet, şeref ve mevki sahibi olur.
Duvarın hane içine yıkıldığını görmek; ev sahibinin hastalığına, evin dışına doğru yıkıldığını görmek ise, vefatına işarettir.
Bir duvarın kendi kendine yenileştiğini gören; ümit etmediği, beklemediği saadet ve rütbeye kavuşur. Kerpiçten duvar yaptığını gören; iyi bir amel işler. Taş ve kireç kullanarak duvar inşa etmek iyi değildir. Bir kavle göre rüya sahibi gurbette ise, memleketine döner. Bir duvarın yarıldığını gören hapse girer. Duvarın yarığından su akması; rüya sahibinin erkek kardeşi veya damadı yüzünden üzüleceğine işaret eder.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar