Connect with us

Rüya

Rüyada Ezan Tabiri

Published

on

Rüyada Ezan tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Nablusi: Bir kimsenin rüyasında ezan okuması, hac aylarında hacca gideceğine delalet eder. Bazan ezan, koğuculuğa, hareket ve intikal ve harb için hazırlık yapılacağına dair bildirinin duyulacağına delalet eder. Ezan bazan hırsızlığa, bazan da derece yüksekliğine, büyük bir rütbeye yükselmeye ve işitilecek her hangi bir söze, bekar için evlenmeye delalet eder. Ezan çok kere doğru habere delalet eder. Kendişini kıbleden başka bir yöne veya Arabcadan başka bir lisanla ya da bununla beraber, yüzü siyah olduğu halde bid’atın ve sapık mezheplilerin bulunduğuna da delalet eder.
Müezzin hayra çağırıcı ve simsardır. Yahut nikahları kıyan veya bir padişahın elçisi ve bekçisidir. Yahut asker içinde hancıdır. Ezanı hac aylarında tamamen okuduğunu görse hacca gider. Bir kadm, rüyada kendisini cami minaresinde ezan okuduğunu görse, o memlekette büyük bir bid’at zuhur eder.
Çocukların vakitsiz ezan okumaları, o memleketin cahiller ve ehl-i sünnetin gayri kimseler tarafından istila edilmesidir. Bir kimse minarede kendisinin ezan okuduğunu görse kendisi de buna ehilse, sesinin duyulduğu yer nisbetinde velayete nail olur. Eğer velayete ehil değilse düşmanları çok ve onlara üstün olmaya muvaffak olur. Eğer rüyayı gören tüccar ise ticaretinde kar eder.
Ezan; duaya, takvaya, taat ve hayırlı işler ile, emniyete, şeytanın hilesinden kurtuluşa delalet eder.
Eğer bir kimse kendisini kafir bir memlekette kuyunun içerisinde ezan okuduğunu görse o memleket halkını islam dinine davet eder. Eğer kuyu, Müslüman memleketinde ise o kimse casustur. Bu rüyayı gören bazan da insanları bid’ata davet eder.
Kendisinin ezan okuduğunu gören dindarsa millete iyilikle emreder. Eğer fasıksa dövülür.
Ezan okuduğunu, fakat kimsenin ezanına icabet etmediğini görse zalim bir kavimden olduğuna delalet eder. Kendisini, komşusunun evinin üstünde ezan okuduğunu görse komşunun hanımına hiyanet eder.
Kabe üzerinde ezan okuduğunu gören ehl-i bid’at olur veya sa-habe-i kirama söver. Yüzükoyun ezan okuduğunu gören kimsenin hanımı insanlar arasında koğuculuk yaparak onları rahatsız eder. Eğer rüyayı gören bekar ise evlenir. Çarşıda ezan okuduğunu gören, hırsız ve yol kesicilerin casusudur. Sultanın kapısında ezan okuduğunu gören hak bir şeyde şahitlik eder.
Sokak ve çarşılarda ezanın okunması temiz bir hayat ve hüsn-ü maişettir. Bazı tabirciler, «bir kafile içerisinde ezan okuyan kimse hırsızlıkla itham edilir,» demişlerdir. Yine ezan, ortaktan ayrılmaktır. Harabe bir yerde ezan okuduğunu görmek, o yerin imarına ve orada çok kalabalık insanların toplanmasına delalet eder. damamda ezan okumak, sıtma ve humma hastalığı ile tabii edilir.

Ezan ve zikrullahı yüksek bir sesle — özellikle sesi güzel ve tatlı
olursa— okuduğunu ve insanların da bu ezanı sükunetle dinlediklerini görse, bu, büyük insanlara yaklaşmakla tabir edilir.
Eğer ezanı tebdil eder, ezan ve zikrullah ile oynarsa veya ezan okurken avret yeri açık olursa hasid ve hayırsız bir şöhrete delalet eder. Toplu halde bir kavmin üzerine ezan okuduğunu gören kimse, zalim olan kavmi hakka davet eder. Bazı kere ezan, dinî ilimlerde alim ve fakih olmaya delalet eder. Bazan da padişah tarafından bir emir için yapılan davet ile tabir edilir. Ezan okuduğunu fakat tekbir ve tehlilleri hıfzedemediğini görse düşmanına erişecek bir beladan dolayı sevinir.
Semada ezan okuduğunu ve insanların da onu dinlediğini gören kimse, nası hayra davet eder. Onlar da o’nun davetine icabet ederler. Veya, o’na icabet edenler hacca gider.
Bir kere veya iki kere ezan okuduğunu, kamet getirdiğini ve farz namaz kıldığını görse, hac ve umre yapar. Küçük bir tepe üzerinde ezan okuduğunu görse, Arab olmayan bir kimsenin velayetine delalet eder. Eğer bu velayete ehil değilse güzel bir sanata veya faydalı bir ticarete nail olur. Ezanda ziyade ve noksanlık yaptığını veya ezanın lafızlarını değiştirdiğini gören kimse, bu ziyade ve noksanı miktarınca insanlara zulmeder.
Bir duvar üstünde ezan okuduğunu gören, insanları sulha davet eder.
Evin üstünde ezan okuduğunu görse, o kimsenin ehli vefat eder. Bir çocuğun ezan okuduğunu görse, o çocuğun ana ve babası yalan ve bühtandan kurtulur. Bir kimse, güya kendisini oyuncak olsun diye ezan okuduğunu görse, aklı gider. Bir kimse sokakta ezan duyduğunu görse o sokak ehlinden birisi ölür. Bir kimse pis bir yerde ezan okuduğunu görse, ahmak birisini sulha davet eder fakat o da bunu kabul etmez.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin demiştir ki: Bilinen bir mekanda Ezan okunduğunu gören; itikatlı, dindar bir müslüman ise, Allah Teala Hazretleri ona Kabe’yi kısmet eder. Meçhul bir yerde Ezan okunduğunu görmek; iyi değildir. Rüya sahibi, günahkarlar zümresinden ise; bir şey çalar. Bir minarede Ezan okuyan; halkı Allah (C.C.) Hazretlerinin yoluna davet eder. Yatağından kalkmadan Ezan okuyan eşini ve ailesini küçük görür. Onlara hakaret eder. Hanesinin kapısının önünde Ezan okuyanın; eceli yaklaşmıştır. Evinin ortasında Ezan okuyan; ya evladını yahutta kız kardeşini kaybeder. Sofada Ezan okuyanın babası veya amcası ölür. Komşusunun damı üzerinde Ezan okuyan; onlardan biri hakkında kötü düşünür. Padişah sarayının kapısı önünde Ezan okumak; bir kabahatın inkişafına (bilinmesine, yayılmasına) yahut sultanın yanında hakkı söylemeye delalettir. Sokak ve çarşıda Ezan okumak; fakirlik ve iflas yahutta o çarşı ahalisinden birinin vefatıdır. Çukur veya başka derin bir yerde Ezan okuyan; kafir olur. Ezan mahalli olmayan bir mahalle arasında Ezan okuyan; herkesin halini merak edip araştırır. Ailesiyle beraber Ezan okumak; bir musibetin ortaya çıkacağına işarettir. Okuduğu ezanda eksik veya fazla bir şey varsa, rüya sahibi batıl bir işe yönelir. Küçük bir çocuğun Ezan okuması, ana ve babası hakkında yalan konuşulacağına, iftira edileceğine delalettir.
Hamamda Ezan okumak; din ve dünya hayat-ında noksana işaret eder. Yolda gitmekte olan bir kafile veya arkadaş grubu arasında Ezan okumak; o insanların suçsuz olmalarına rağmen hırsızlıkla itham edilecekleri-nin habercisidir. Ezan okuyarak namaz kıldığını gören, hapisteyse kurtulur. Ağzından salya akarak veya eğlene-rek, oynayarak Ezan okuyan, yakın zamanda vefat eder.
Cabir’ül Mağribi şöyle diyor: Sahrada yalnızken Ezan okuyanın, eceli yaklaşmıştır. Dağ tepesinde Ezan okuyan, kudreti ve kıymeti büyük bir zatın hakkında doğruyu söyler. Minarede Ezan okumak; büyük değer ve güç sahibi olmaktır. Mihrabda Ezan okuyan, yola gider, selametle döner, muradına kavuşur. Ezanı dinleyen, namazını bırakmaz. Kamet sesini duymak; hayırlı bir işte muvaffakiyete delalet eder.
İbn-ül Eş’as’a göre: Ezan okuyup namaz kılındığını fakat, insanların namaza topluca gelmediklerini gören, bir kavmi Hakk yoluna davet eder. Ancak, onlar bu çağrıya uymayıp nefislerine zulmetmeye devam ederler. Namaz için tekbir aldığını gören, Hz. Peygamberimiz (S.A.V.)’in sünnetini tatbik eder. Tekbiri güzel almamak, düşmanın gürültüsüne işarettir. Rüyayı gören; ya üzülür, ya feraha çıkar. Dam üzerinde Ezan okuyan; bir kadın sayesinde şöhret kazanır, akıbeti hayırlı olur.
Cafer-i Sadık (R.A.
) buyurmuştur ki Ezan rüyası, şunları temsil eder: Hac, doğru söz, iş, kuvvet ve kudretin yüceliği, reislik, ölüm, fakirlik ve iflas, ihanet, tecessüs, dinde noksanlık ve nifak.
Abdulgani’en Nablusi için, Ezan ve kamet rüyasının yorumu şöyle: Ezan okumak ve okunduğunu görmek; yüksek dereceye, güzel bir makama, itibara, sözünün ve emrinin dinlenmesine, bekar için dindar bir hanıma, doğru habere delalet eder. Rüya; Hac zamanı görülürse, sahibi Hacca gider.
Kıbleden başka bi
r yöne dönerek ve Arapça’dan başka bir lis
anla ezan okumak; yalan habere, fesat maksadıyla laf getirip götürmeye, memlekette bid’atin ve isyanların çıkmasına işarettir.
Bir kadının minarede Ezan okuduğunu görmesi veya görülmesi, o yerde büyük bir bid’atin zuhuruna delalettir. Küçük çocukların, bilhassa vakitsiz olarak Ezan okuduklarını görmek, cahillerin, asilerin ve zorbaların devlet idaresini istilasına delalettir. Minareye çıkıp, Ezan okuyan; ehil ise vali olur. Rüya sahibi bu vazifeye layık değilse, düşmanları artar. Fakat o, bunlara karşı galip gelir. Eğer tacir ve böyle alış-verişle meşgul biriyse, ticaretinden kar sağlar.
İbn-i Kesir ve Nafi ise, şunları şöylüyor: Uygun olmayan bir yerde Ezan okumak; hayır değildir. Cinnet ve benzeri bir hastalığa işarettir. Ezan okumak veya okunduğunu görmek; dua, takva, temizlik, ibadet, hayırlı işler yapmak, şeytan şerrinden muhafaza ve selamet ile yorumlanır.
Kafir memleketinde kuyu içinde, Ezan okunduğunu görmek; halkı dine davet etmektir. Fakat, müslüman memleketinde bu rüyayı gören; casusluk yapar, bid’at çıkarır. Alelade bir mahalde Ezan okuyan; dindar ise, Hakk’ın emirlerini bildirir. Eğer rüya sahibi günahkarlardan ise, dayak yer. Okuduğu Ezana kimsenin gelmediğini görmek; dinle alakasız, nefislerine karşı zalim bir kavim içinde boşuna mücadele etmektir. Komşunun damı üzerinde Ezan okuyan, o hane sahibinin karısı ile gayr-ı meşru münasebette bulunur. Kabe’nin üzerinde Ezan okumak; bid’at çıkarmak veya Hz. Peygamberimizin ashabına küfretmeye delalettir. Yattığı yerde Ezan okuyanın eşi; çok konuşur, etrafındakileri acze düşürür ve bıktırır, rüya sahibi bekarsa evlenir. Harap bir yerde Ezan okumak; o bölgenin mamur olmasına, ahalisini kalabalıklığına işarettir. Hamamın içinde Ezan okumak; hummaya delalet eder.
İbn-i Fuzale diyor ki: Beygir veya başka bir hayvanın üzerinde Ezan okumak veya okunduğunu görmek; sefere işaret-tir. Gemide Ezan okumak; işlerin kolaylaşmasıdır. Ezan okumak yahut yüksek sesle zikretmek, üst kademedeki büyüklere arkadaş olup, halka sesini duyurmaya delalettir. Eğer rüyadaki ses güzelse, yorum daha kuvvetli olur. Semada Ezan okunduğunu, halkın da buna icabet ettiklerini gören, onları hayra davet eder ve çağırısına uyulur.
Bir tepenin üzerinde Ezan okunduğunu gören, ehil ise vali olur, değilse ticaretinden kazanç sağlar. Makbul bir sanatla meşgul olur. Duvar üzerinde Ezan okuyan, halka barışı ve selamı telkin eder. Bir hanenin üstünde Ezan okumak; o hane halkının, ölümlerine delalet eder. Cünup birinin Ezan okuduğunu görmek; ana babasının yalan ve iftiradan kurtulacaklarına işarettir. Oyun ve eğlence yoluyla Ezan okuyan, aklını kaybeder.
Rüya aleminde namaz için kamet getirmek, vaadini tutmak, muradına ulaşmaktır. Bu rüya sıkıntıda olan için; genişlik ve üzüntüden kurtuluştur.
Kamet getirmek te Ezan gibi tabir olunur.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar