Connect with us

Rüya

Rüyada Fil Tabiri

Published

on

Rüyada Fil tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Dünyalığı ile mağrur, kaba yaratılışlı kimseye, Filin hortumuyla savrulduğunu görmek görevden uzaklaştırılmaya
yahut vefata, Onun hortumundan bir şey çıkarma yahut onu sağmak, idare edenler tarafından gelecek helal
kazanca, File binmek ehli olan için memmuriyete, Çıplak file binmek evlenmeye, Fil yabancı devlet reisine,
haset eden kimseye, düşmanlık ve nefrete, Fil terbiyecisi, gençlere her türlü bilgi ve beceri öğreten sanat ehli,
usta bir kimseye delalet eder.


Diyanet: Rüyada fil görülmesi değişik şekillerde tabir olunur. İbn-î Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında geceleyin bir file bindiğini görmesi; o kimsenin evleneceğine, gündüzleyin bindiğini görmesi; o kimsenin hanımını boşayacağına, bir başka tabire göre de her ne zaman olursa olsun, file binmek iyiye alâmettir. Bir kimsenin rüyasında bir fili yüklediğini görmesi; o kimsenin başına büyük bir iş geçeceğine, kişinin rüyasında bir filin ayağı ile o kimsenin başına basarak öldürdüğünü görmesi; o kimsenin bir musibete maruz kalacağına delalet eder. Rüyanızda iki başlı bir file bindiğinizi görmeniz; halen çalıştığınız işinizden çıkarak başka bir işe gireceğinize işaret eder. Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyada fil görülmesi; devlet büyüğü ile, file binildiğinin görülmesi; mevki ile tabir olunur. Kişinin rüyasında bir savaş sırasında bir file bindiğini görmesi; o kimsenin çok kuvvetli ve büyük bir düşmanı ortadan kaldıracağına, rüyasında bir filden düştüğünü görmesi; o kimsenin belâ ve musibete maruz kalacağına yorumlanır. Câbirul-Mağribî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında gezmek maksadıyla çıplak bir file bindiğini görmesi; o kimsenin bir kadınla evleneceğine, kişinin rüyasında bir filin bir mahalleden başka bir mahalleye gittiğini görmesi; o ülkede devlet yönetiminin değişeceğine, kişinin rüyasında bir filin kendisini ayağının altına aldığını görmesi; o kimsenin devlet başkanından bir kötülük göreceğine işaretle tabir olunur. Ebu Saîd el-Vâiz’in yorumuna göre: Rüyanızda bir file bindiğinizi görmeniz; sizin doğruluktan ayrıldığınıza, bir yoruma göre de kötü isim yaptığınıza delalet eder. Bir kişinin rüyasında üzerinde davul ve zurna bulunan bir filin kendisine doğru geldiğini ve ona bindiğini görmesi; o kimsenin büyük bir mevkiye geleceğine, kişinin rüyasında iki filin birbiri ile kavga ettiklerini görmesi; iki büyük devlet başkanının birbirleriyle vuruşacaklarına, kişinin rüyasında bir filin kendisiyle konuştuğunu görmesi kimsenin büyük birisiyle konuşacağına yorumlanır.


Nablusi: Rüyada görülen fil, heybetli, kalbi katı, mühim işleri yüklenen ve harp sanatına vakıf Arap olmayan bir meliktir. Rüyada fil’e bindiğini veya malik olduğunu ya da file galip geldiğini gören kimse, sultana yaklaşır ve ondan yüksek bir rütbe ve makama nail ve izzet içerisinde uzun bir ömür sürer. Bir kimse rüyada filin, kendisinin bir yerini parçaladığını görse, o kimseye sultan tarafından bir âfet ve belâ erişir. Eğer rüya sahibi hasta ise ölür.
Rüyada gündüzün file bindiğini gören kimse, üç talâk ile hanımını boşar.
Bazan o kimsenin zulüm ve hile gibi durumları vuku bulur ve yaptığı zulüm ve hile «(Habibim) Rabbinin fil sahiplerine nasıl (muamele) ettiğini görmedin mi?» (Sûre-i Fil, âyet 1.) mealindeki âyet gereğince, kendi aleyhine döner. Rüyada görülen fil mel’un bir adamdır.
Bir kimse gece vaktinde aletleriyle file binse, fil de kendisine in-kiyad etse, o kimse haksız olarak bir kimsenin malını alan bir melike hakim ve galip gelir, şayet saltanata lâyıksa. Eğer saltanata ehil değilse, galip olamayacağı bir harpte bulunur. Çünkü file binen kimse daima hile içerisindedir. Eğeriyle file bindiğini ve filin de itaat ve inkiyad ettiğini gören kimse, Arap olmayan iri yarı bir kimsenin kızıyla evlenir. Eğer o kimse tüccarsa ticareti genişler. Bir kimse rüyada filleri çağırdığını görse, o fillerin kendisine inkiyad ve itaatlan miktarınca Arap olmayan meliklerle kardeş olur.

Fili sağdığını gören kimse, haşin bir melike hile yaparak ve ondan herhangi bir şekilde helâl mal elde eder. Filin hortumundan bir şey aldığını gören kimse, yine melikten helâl mala nâıi olur. Bazı tâ-birciler, fil, cömert, kerem sahibi, sabırlı, idareci, halim ve kuvvetli bir meliktir, dediler. Filin, kendisine hortumu ile vurduğunu gören kimse, hayır ve nimete erişir. Eğer binse bakanlık ve valiliğe nail olur. Eğer filin pisliğinden bazı şeyler alsa. onun pisliğinden gördüğü mik tarca gören kimse malla zenginleşir.
Fil, salih kavme, âlimlere ve insanların şereflilerine delâlet eder. Fil, fazla sıkıntılara, yaramazlığa ve meşakkate düşmeye sonra da onlardan kurtulmaya, delâlet eder. Çünkü fil meşakkat ve zahmetle doğar. Bir kimse fili görse ve ona binmese, nefisçe eksikliğe ve malı ziyana uğrar. Eğer file bendiğini görse, bir mülke nail olur. Fili bir şekilde öldürülmüş bir vaziyette görse, o şehrin melikini öldürürler.
Bazı tâbirciler, bir kimse rüyada Nübüvvet şehrinden (Medine) başka bir şehirde fil görse, sıkıntı ve feryada delâlet eder. Bu tâbirin sebebi ise, filin renk ve görünüşünün çirkinliğine binaendir. Özellikle fili başka vakitte görmemiş kimse hakkında. Eğer fili Medine-i Mü-nevvere’de görse, bir melike veya nimet sahibi bir adama ya da şerefli bir kimseye delâlet eder.

Bir kimse rüyada filin, kendisini korkuttuğunu veya korkutmak istediğini görse, hastalığa delâlet eder. Eğer filin, kendisini ayağı altına aldığını ve üzerine çıktığını görse, rüya sahibinin öleceğine delâlet eder. Eğer ayağı altına almazsa, rüya sahibine arız olacak sıkıntıya ve ondan halâs olmaya delâlet eder. Kadınların her ne şekilde olursa olsun fil görmeleri, hayra delâlet etmez.
Filin söylediğini gören kimse, melikten büyük bir hayra erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer. Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Filin koşarak kendi arkasına düştüğünü gören kimse, melikten taraf bir zarara düşer.
Fil, kendisini yakalasa, o kimseye düşmanının zararı erişir. Bir kadın rüyada file bindiğini görse, o kadının öleceğine delâlet eder. Filler, kıtlık ve kuraklık ile tabir edilir. Rüyada bir harpte file bindiğini gören kimse, ölür. Fil eti yediğini gören kimse, sultan tarafından mala erişir. Filin azasından veya derisinden ya da kemiğinden bir şey aldığını görse, tabiri yine öyledir. Salih ve takva sahiplerinin rüyada fil görmesinde hayır yoktur. Fakat dünya adamı olanların fil görmesi, arap olmayan sultana delâlet eder.
Fil, Taun hastalığı bulunan bir şehrin dışında görülse o şehirden taun gideı. Bir fili öldürdüğünü gören kimse, arap olmayan bir kimseye zulmeder.
Bir kimse rüyada birtakım kavmi fillere bindiklerini ve öteye beriye döndürdüklerini görse, eğer harpte iseler onların mağlûp olmalarına delâlet eder. Bazan da file binmek, zulüm ve yalana delâlet eder. Bazan file binen kimse, eğer usulüne göre binmemiş ve kendisi de harpte değilse arap olmayan bir kadına nail olur. Bir kimse bir fili bir şehirden diğer bir şehire yönelerek gittiğini görse, sultanın bir şehirden başka bir şehire gitmek üzere hareket ettiğine delâlet eder.


Seyyid Süleyman: İbn-i Şirin Rahmetullah demiştir ki: Rüyasında gece file binen; evlenir. Gündüz file bindiğini gören; eşini boşar veya cariyesini satar. Bir rivayete göre, ne vakit olursa olsun file binmek; izzet ve makamdır. Bir fili yüklendiğini gören; büyük bir vazifeye gelir. Fil öldüren; bir zatı öldürür veya öldürülmesine sebep olur yahut bir kale fethedilir. Filin ayağını başın üstüne koyup, kendini öldürdüğünü gören; bela ve musibete uğrar. İki başlı bir file binen; o bölge idarecisinin hizmetinden ayrılır, başkasına hizmet eder. Başka bir görüşe göre, elindeki işi ve ni’meti terkederek, yeni bir işe başlar, rızkını buradan temin eder.
Kirmani şöyle diyor: Rüyada fil, sultanla binmek; makam ve itibarla tabir olunur. Derisi, eti, kemiği, diğer organları mal ve ni’mete işarettir. Harpte bir file binmiş olduğunu gören; kuvvetli ve büyük bir düşmanı kahreder. Fakat, başka bir tabire göre, düşmana mağlup olur. Filden düşmek; bela ve musibettir. Savaşta filin düşüp öldüğünü görmek; o bölge padişahının veya hakiminin ölümünü haber verir.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyasında gezmek için çıplak file bindiğini gören, bir kadınla evlenir. Filin, bir beldeden bir beldeye dolaştığını görmek; o memleketteki hükümdarın değişeceğine delalettir. Bir filin kendisini ayağı altına aldığını gören; sultanın veya yardımcılarının zulmüne uğrar.

Ebu Said’ül Vaaz’a göre: Fil; mel’un(*) bir adama delalet eder. Çünkü eti ve sütü kullanılmaz. Rüyada file bindiğini gören; doğru yoldan sapar. Bir rivayete göre file binmek, şöhrettir. Fakat, başka bir yoruma göre file binen, büyük bir musibete uğrar ve ondan kurtulamaz.
Bazı tabirciler rüyada fil görmeyi, sıkıntı ve üzüntüyle yorumlamışlardır. Çünkü filin sütü içilmez, eti yenilmez. Üzerinde davul, zurna gibi şeyler bulunan, sırtına binilebilecek bir filin, kendisine doğru geldiğini ve ona zahmetsizce bindiğini gören; itibar sahibi olur. Yüksek mevkilere gelir. İki büyük filin kavga etmesi; iki güçlü padişah arasında çıkacak harbe işarettir. Dindar, iyi bir şahıs, file bindiğini görürse; büyük kazanç sağlar. Bulunduğu yere bir filin geldiğini gören; o mahalden ayrılır. Filin kendisiyle konuştuğunu gören; büyük bir zatla sohbet eder.
Cafer-i Sadık şöyle diyor: Fil rüyası şunları temsil eder: Acem yani İranlı melik, hilekar şahıs, kudretli bir zat, çok kıskanç insan, kan içici gaddar biri, harp ve husumet yani düşmanlık.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar