Connect with us

Rüya

Rüyada Gök Gürültüsü Tabiri

Published

on

Rüyada Gök Gürültüsü tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Yağmursuz gökgürültüsü kıtlık, korku ve üzüntüye; hidayet bulmaya, tövbe etmeye, bir vesileyle gelecek
önemli uyarıya, Yağmurlu gökgürültüsü bolluk ve berekete, müjde ve sevince delalet eder.


Nablusi: Rüyada yağmursuz gök gürlemesi, korkuya delâlet eder. Gök gürlemek sultan tarafından korku ve tehdittir.
Bazan gök gürlemek, güzel vaada ve hayırlı işlere, davul seslerine delâlet eder.
Gök gürlemesini gören kimse borcunu öder. Hapis ise hapisten kurtulur.
Gök gürlemesi, şimşek çakması ve yağmur yağması yolcu için korku, mukim için harisliktir.
Gök gürlemek, büyük melikin polisine delâlet eder.
Bir kimse şehirlerden birisinde şiddetli gök gürlemesini yahut yüksek bir sesi işitse o şehirde halkın aniden vefat etmesine yahut halk içinde fitne ve katlin çıkmasına delâlet eder.
Şimşeğin sesi, düşmanlık ve rüya sahibinin dinindeki noksanlığına ve maundaki zararına delâlet eder.
Halkın muhtaç olduğu vakitte yağmur ile beraber gök gürültüsünü işitse ve şimşeğin sesi de korkunç olmasa, o mahalle halkının ucuzluk ve bolluğa nail olmasına delâlet eder.
Bir kimsenin şimşeksiz gök gürültüsünü görmesi, hileye, sırf yalana, koğuculuk etmeye delâlet eder.
Bir kimse gök gürültüsünü işitse, sultandan hoşlanmadığı bir şeyi işitir.
Kendi ile karanlık ve şimşek olan gök gürültüsünü işitmekte hayır yoktur. Çünkü bu rüya dinden dönmeye delâlet eder. özellikle onunla beraber zelzele olur. Yahut bu rüya mevsimin dışında görülürse, mevsiminde gök gürültüsünü işitmek müjdeye, hayra ve berekete delâlet eder.

Eğer mevsimsiz olursa, harp ve fitnenin çıkmasından dolayı askerin hareketine, bazan da gök gürültüsünü işitmek Allahü Teâlâ Hazretlerine teşbih 1 s tehlile, bazan da bu rüya hastalıklara yahut işitmekle insanı ferahlandıracak tefsesine delâlet eder.
Gök gürültüsünü işiten kimse, isyankâr ise tevbe istiğfar, kâfir ise İslâmiyeti kabul eder. Bazan da bunu işitmek sağırlığa delâlet eder.
Gök gürültüsünün tâbirini bazıları şu şekilde yaparlar, rüyada işitilen gök gürültüsü Eylül’ün birinci gününe tesadüf ederse, Şam şehrinde ölümün meydana çıkmasına, Eylül’ün altıncı gününde işitilirse Mısır’da yiyeceğin ucuzluk ve bolluğuna, meşıubat ve meyvenin azlığma, eğer son gününde işitilirse Şam’da vebanın ortaya çıkmasına delâlet eder.
Gök gürültüsünü işitmek, ekim ayma tesadüf etse, berberi memleketlerinde ve Mısır’da hayrın çokluğuna, Şam’da iki kâfir şehrinin feth edilmesine, bazan da kuyruklu yıldızın görülmesine ve Şam’da seyir ve hareketin meydana gelmesine, kendisinde fayda ve zarar olmayan yağmurun yağmasına delâlet eder.
Rüyada işitilen gök gürültüsü Kasım’m onuncu gününe tesadüf etse Endülüste büyük kimselerin vefatına ve orada piyasanın pahalı olmasına, sultanlarının onlara zulmüne, fesadın çok olmasına ve buğday mahsulünün iyiliğine ve meyvelerin azlığına delâlet eder.

Eğer rüya Kasım’m yedisinde olursa, kışın soğuk ve kurak olmasına ve baharın yağmurlu olmasına delâlet eder.
Gök gürlemesini Aralığın altmcı gününde işitse, Irak’ta ay tutulması ve zelzeleden dolayı büyük bir hadisenin meydana gelmesine, ba-aan da sığır ve benzeri hayvanlara bir âfetin gelmesine delâlet eder.
Eğer rüya aralığın sonuna tesadüf etse, güneş tutulması, memleketlerinden birisinin melikinin vefatiyle korkuya, bazıları da, büyük bir şehrin harap olmasını korkutan bir yıldızın doğmasına ve Şam’dan göz hastalığının meydana çıkmasına delâlet eder.
Eğer işittiği gök gürültüsü Şubat ayının ilk gününe tesadüf etse, yer yüzünde ucuzluk ve bolluğa, piyasanın ucuzluğuna ^e’cüc ve Me’cüc memleketinde veba hastalığının çıkmasına delâlet eder.
Şubat ayının sonuna tesadüf ederse, garpta bir melikin ker.di topraklarından çıkarak, aralarında nehir ve ağaç bulunan bir başka grubun da onun üzerine çıkmasına delâlet eder.
İşitilen gök gürültüsü Mart ayının altmcı gününe tesadüf etse, buğday ve üzüm mahsûlünden başka, diğer mahsulâtın ucuzluk ve bolluğuna delâlet eder. Zeytinyağı çok olur. Tüccar emniyet içerisinde bulunur. Bir şehirden bir melik harp ettiği halde, diğer bir şehire giderek arzu ettiği zafere kavuşur, Şam’da bolluk olur.
Eğer işittiği gök gürültüsü Mart ayının sonuna rastlasa, çekirge çok olur. Keçi ve sığır gibi hayvanlar çok telef olur.

Nisan ayının onbirinci gününe tesadüf etse, yeryüzünde ve üzümde ucuzluk ve bolluk çok olur. Meyveler afattan kurtulurlar.
Nisan’ın dördüncü gününe tesadüf etse, genişlik ve bolluğa, buğday ve üzüm hâsılatının bereketli olmasına, halk arasında ihtilaf ve hastalığın çok olmasına, harmanlardan korkulmasına, Nisan’ın onbi-rine tesadüf etse, halka zelzele ve eziyetlerin isabetine delâlet eder.
Nisan’ın on üçüncü günün? tesadüf etse, halka şiddetli kıth’c-ve pahalılık isabet eder.
Nisan’ın on yedisine tesadüf ederse, melik ve vezirlerin buğuz etmelerine delâlet eder.
Rüya nisanın yirmi üçünde olursa, ucuzluk ve bolluk olur. Yirmi • beşinde, şiddetli bir kıtlık olur. Yirmi dokuzunda hayra, üzüntü ve kederden halas olmaya ve sevince delâlet eder.
Mayıs’ın altmcı gününe tesadüf etse, Yemame’de eşrafm ölümüne, Türklerde ölümün ve koyunlarda telef olmasma delâlet eder. Yağmur ve bostanların hayrı çok olur.
Mayıs’ın on beşine tesadüf ederse şiddetli hastalıklar meydana çıkar.
Haziran ayımn başından onuna kadar tesadüf eden günlerde görülürse, Mısır’da eşraf ve ulemânın vefatına, piyasanın ucuzluğuna, malın artmasma, kara ve deniz avcılığının çok olmasına delâlet eder.

Temmuzun altısına kadar olan günlerde görülse, eylül ayında yağmurun yağmasma, ziraat ve nebatatın iyi olmasına, Yemen şehirlerinde piyasanın pahalılığına, Acem memleketlerinde harbin, Mısır’da da şerrin meydana çıkmasına delâlet eder.
Temmuzun diğer günlerine tesadüf etse bütün yerlerde selâmete, Basra’da ve Habeş’te piyasa ucuzluğuna ve büyük fırata kadar olan yerde bitkinin ve bereketin meydana çıkmasına, hurma ve muz gibi meyvelerde âfetin olmasına ve buğdayın çokluğuna delâlet eder.
Gök gürlemesi senenin âhırına tesadüf ederse, melikleri tarafından halk üzerine gelecek korkuya delâlet eder.
Gök gürlemesi ağustos ayına tesadüf etse Şam, Bercan, Azerbey-can ve Gürcan halkı haklarında hayra delâlet eder. Deniz ve yollar bozukluktan dolayı kapanır. Ye’cüc ve Me’cüc’den bir melik vefat eder ve onların aralarında katil meydana gelir.
Eğer rüya ağustosun sonunda olursa Mısır’da ucuzluk ve bolluk olur. Nil nehri kabarır, kıtlık ve, pahalılıktan sonra ucuzluk ve bolluk olur. Bazan da bu rüya fitneye ve cemaatm dağılmasına delâlet eder.
Görülen bu rüya eylülün sekizinci gününe tesadüf etse, yağmurun ve meyvenin çokluğuna ve senenin evvelinde kıtlık, sonunda ucuzluk ve bolluğuna, Kûfe’da ve Basra’da çekirgenin meydana çıkmasına, ucuzluk olmasına, o sene içerisinde ipek böceğinin telef olmasma, halk içinde şiddetli açlığın meydana gelmesine, Müslümanların bir kale feth etmesine, Rumlarla Türkler arasında savaş çıkmasına, Şam’da ucuzluk olmasına, meyve ve hububatın âfât ve belâdan kurtulmasına delâlet eder.
Gök. gürültüsünün sesi korkunç olursa, meyvelerden korkulur. Eğer iyilik zamanına tesadüf edilirse, o senede batı tarafından yağan -yağmurun azlığına delâlet eder. Allah daha âlim ve gaybı bilmede daha hâkimdir.


Seyyid Süleyman: Kuru gök gürültüsü; devlet idarecileri yüzüden korku ve endişeye uğramaktır. Gök gürültüleri arasında yağmur yağdığını görmek; emniyet, bereket ve ucuzluğa işarettir. Şiddetli gök gürültüleri arasında hafif bir yağmur yağdığını gören; ana ve babasının rızasını kaybeder.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Şiddetli gök gürültüsü; padişahın, şöhret, heybet ve kudretinin büyümesine işarettir. Gök gürültüsüyle beraber şimşek çaktığını, havanın karardığını görmek; o bölgede zalim birinin ortaya çıkacağına delalettir. Ayrıca Bkz. Şimşek.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar