Connect with us

Rüya

Rüyada Gök Tabiri

Published

on

Rüyada Gök tabiri ile alakalı yorumları öğren.

Molla Cami: Gökten evler üzerine ateşin düştüğünü görmek, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek hastalık ve ölümdür.
Göğe tamamen çıktığını görse, işin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, yerildiği şeyden kurtulur.
Yerinden düşse, ona anz olan ve azalarında kırık ve çıkık miktarınca, onun halinde noksanlık ve helak meydana gelir.
Rüyada göğe çıkan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür. Tekrar yere inse, onun zararı ve hastalığı son haddine varır. Aile ve yakınlarının ümidi kesilir so a inşallah yine bundan kurtulur.
Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görse, izzet, yükseklik ve korkuya işaret eder.


Molla Cami: Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkmamışsa, tabir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına işaret eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edeceğine müjde vardır.
Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-u Teala Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya işaret eder. Bazen de bu rüya, muzdarip ve aciz kimsenin duasının kabul edilmesine işaret eder. Anne-babaya, kocaya, arzu ettiği şeye yaklaşmaya işaret eder. Göğün yeryüzüne düşmesi, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa işaret eder.Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düşse, ekinlere dolu ve çekirge gibi gök afetleri erişir.
İkinci gökte olduğunu görmek o kimseden halkın öğreneceği edebe, zihin açıklığına, liderliğe işarettir.
Üçüncü gökte olduğunu görse, o kimse nimete, güzelliğe, ferah ve sevince işarettir.
Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, güç ve heybete işarettir.
Kendisinin beşinci gökte olduğunu görse, o kimse, emniyet müdürlüğüne, ordu hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir.
Altıncı gökte olduğunu görse, hakimlik ve ibadetle rızıklanır, işlerinde azimli ve ihtiyatlı olur.
Yedinci gökte olduğunu görse, emlak ve araziye, ziraat ve kurtuluşa işarettir.
Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere layık değilse, rüyanın tabiri o kimsenin lideri, yahut çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir. Kendisini yedinci göğün üstünde olduğunu görse, o kimse yükseklik ve azamete işarettir. Ancak helaki ve ölümünden korkulur.Göğe çıktığını gören kimse, vefat eder ve ahirete gider.Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bol olmasına işaret eder. Göğün sararması ise, o senede hastalığın olmasıdır. Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır. Gök tabakalarının birbirine yapıştığını görse, yağmur yağmaz. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve nebatın ve hububatın çok olmasıdır.Gök kapılarının açılmış olduğunu görse, yağmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapılarının kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına işaret eder. Gökten yeryüzüne indiğini görse, ona şiddetli hastalık büyük tehlikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanır ve so adan bundan kurtulur.


Molla Cami: Gökten yeryüzüne düştüğünü görse, büyük bir günah işler. Düştüğü zaman başı aşağı olsa. ömrünün uzun olmasına işaret eder. Bazen de bu rüya onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasına işaret eder. Bazı kere de hastanın sıhhat ve rahatından so a yine hastalanmasına, tevbe edenin tevbesinden dönerek yeniden günah işlemesine işaret eder.Bir kimse rüyada gökten nur çıktığım görse, o yer balkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklıgına işaret eder. Gökten kamçı gibi şeyler indiğini görse, kazandıkları günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder.
Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatim keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye işaret eder. Bazen de gökleri görmek ve oraya çıkmak büyük şehirlere yapılacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kar ve faydalı ticaretlere işaret eder.
Göğü görmek, şehire, kaleye, eve, eşe, anne-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zaranndan korkulan yere işaret eder. Bazen göğe çıkmayı arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği şeyin çabukluğuna işaret eder.


Diyanet: Bir kimsenin rüyasında şöyle masmavi ve berrak bir gök görmesi; o kimsenin sonsuz sevincine ve huzuruna, kişinin rüyasında bulutlu ve kapalı bir gök görmesi; herhangi bir hadise nedeni ile çok üzüleceğine, kişinin rüyasında korkutacak nitelikle gök gürültüsü işitmesi; o kimsenin benliğini derin acı ve ıstırapların saracağına yorumlanır. Rüyanızda ateş gibi kızarmış bir gök görmeniz; yakında hayatınız da önemli değişikliklerin olacağına, rüyanızda göğe doğru yükseldiğinizi görmeniz; makam ve rütbenizin yükseleceğine, rüyanızda gökten düştüğünüzü görmeniz; iş hayatınızda önemli bir sarsıntı geçireceğinize ve bundan dolayı da uzun süre kendinizi toparlayamayacağınıza işaret eder. Bir kimsenin rüyasında göğün kendisi ve aile ferdlerinin üzerine düştüğünü görmesi; o kimsenin evinin tavanının yıkılacağına, rüyasında hasta olan bir kimsenin üzerine gök düştüğünü görmesi; o kimsenin öleceğine delalet eder. Bir kimsenin rüyasında kendisini birinci kat göğe çıktığını görmesi o kimsenin vezir (bakan) olacağına veya bakanın hizmetine gireceğine kişinin rüyasında kendisini ikinci kat göğe çıktığını görmesi; toplumun o kimseden edep öğreneceğine, rüyasında üçüncü kat göğe çıktığını görenin nimete ereceğine, dördüncü kat göğe çıktığını gören kimsenin; mülke ve saltanata nail olacağına, beşinci kat göğe çıktığını gören kimsenin; emniyet müdürlüğüne veya benzeri bir hizmete tayin edileceğine, altıncı kat göğe çıkanı kimsenin; fıkıh ilmi ve hâkimlik görevi gibi bir nimetle rızıklanacağına, yedinci kat göğe çıktığını gören kimsenin; emlâk ve araziye nail olacağına işaret şeklinde tabir olunur. Rüyanızda gök kapılarının açıldığını görmeniz; sevince, hayra ve nimete nail olacağınıza, rüyanızda düz bir şekilde göğe çıktığınızı görmeniz; zarar ve ziyana uğrayacağınıza yorumlanır.


Nablusi: Rüyada gökten veya göğün bir tarafından inen şeyin benzeri ve halkın bir müdahalesi olmadan Allah (C.C.) tarafından gelir. Şöyle ki, gökten evler üzerine ateşin düştüğünün görülmesi, Allah (C.C.) tarafından halka gelecek alaca, çiçek hastalığı ve ölümdür.
Eğer ateş, arazi ve harman yeri ve nebatat biten yerlere düşse, nebatat yakılır. Ekinlere dolu ve çekirge gibi gök âfetleri erişir.
Eğer gökten bal, zeytin, incir ve arpa gibi bolluğa delâlet eden şeyler inse, halka menfaatli yağmurlar yağar ve halkın menfaati gökten inen şeylerle meydana gelir.
Bazan gök, sultanın cismine ve zatına, bazen de, sultanın köşküne, çadırına, evine ve malına delâlet eder.
Bir kimse rüyada merdiven veya bir iple semaya çıktığını görse, melik tarafından izzet, yüksekliğe, korku ve çetinliğe delâlet eder. Göğe çıkmaktan maksadı söz dinleyip onu kapıp kaçırmak ise, o kimsenin sultanın aleyhinde haber araştırmasına yahut hırsızlık için sultanın haznesine veya köşküne girmesine delâlet eder.
Göğe tamamen çıktığını görse, işin sonuna da kavuşur. Yine yeryüzüne dönse, tan edildiği şeyden kurtulur.
Yerinden düşse, ona arız olan ve azalarında kırık ve çıkık miktarınca, onun halinde noksanlık ve helak meydana gelir.
Rüyada göğe çıkan, uyanıklıkta hasta ise ve gökten yere tekrar inmese, o kimse o hastalıktan ölür ve ruhu göklere çıkar. Tekrar yere inse, onun zararı ve hastalığı son haddine varır.
Aile ve yakınlarının ümidi kesilir sonra inşallah yine bundan halâs olur.
Eğer gökten bir çukur veya bir kuyu içine düşüp oradan çıkma-mışsa, tâbir o çukur ve kuyunun onun kabri olmasına delâlet eder. Bu rüyada onun Müslüman olarak vefat edeceğine müjde vardır. Çünkü kâfirler için gök kapıları açılmaz. Onların ruhları göğe çıkmaz.
Bir kimse rüyada gökten halk üzerine oklar atıldığını görse, halkta da taun hastalığına dair bazı emareler görülse, onlar üzerine taun kapıları açılıp hepsine şamil olur. Atılan oklar yara açar ve isabet edenden kan akıtırsa, hissesine göre her insana sultan tarafından yapılacak müsadereye delâlet eder.
Eğer oklar insanlar üzerine zararsız olarak düşer ve halk da onları toplayıp biriktirirse, Allah (C.C.) tarafından gönderilecek kuşlar vasıtasıyla meydana çıkacak nimet ve ganimetlere yahut sultanın ci-had ve gazasında kazanacağı beyt-i malını ve haznesini açarak hissesine göre mücahit ve gazilere bahşedeceği ganimetlere ve ihsanlara delâlet eder.
Rüyada göğe yaklaşmak, ibadet eden ve iyi amel sahibi kimseler için Allah-u Tealâ Hazretlerine (C.C.) yaklaşmaya delâlet eder. Bazen de, bu rüya, muzdarip ve âciz kimsenin duasının kabul edilmesine delâlet eder. Bazan da, imam ve sultana, âlime, ana-babaya, kocaya, efendiye ve uyanıklığı halinde arzu ettiği şeye yaklaşmaya delâlet eder.

Göğün yeryüzüne düşmesi, yeryüzünde meydana gelecek kıtlığa delâlet eder. Göğün yer yüzüne düşmesinden sonra halk ona hizmet eder, bulundukları halde ayaklarıyla onu çiğner yahut halk ona erzak, ucuzluk ve bolluğa ait bazı şeyler kaldırılırsa, çok bereketli yağmurların yağmasına delâlet eder. Yağmurun gökten yağmasından dolayı araplar yağmura «sema» da derler.
Göğün sadece kendisi ve ailesi üzerine düşmesi, o kimsenin evinin tavanının yıkılmasına, üzerine gök düşen kimse uyanıklıkta hasta idiyse, ölümüne delâlet eder.
Göğe doğru yükseldiğini ve oraya girdiğini görse, o kimse şahadete ve bununla beraber şeref ve medhe nail olur. Allah’ın (C.C.) yardımıyla kurtuluşa erer.
Bir kimse rüyada gökte olduğunu görse, emir ve yasak sahibi olur. Yeryüzüne bakmak için göğe çıktığını görse, yüksekliğe nail olur, kaçırdığı bir şey için üzüntü ve kedere düşer.
Vezarete lâyık olan kimsenin kendisini dünya semasında görmesi, vezarete nail olması yahut bir vezirin hizmetine girmesidir. Çünkü dünya seması ayın yeridir. Ay ise tâbirde vezire delâlet eder.
İkinci gökte olduğunu görmek o kimseden halkın öğreneceği edebe, zihin açıklığına, kitabete, reisliğe işarettir. Çünkü ikinci gök, merkür’ün yeridir.
Üçüncü gökte olduğunu- görse, o kimse nimet ve cariye, bezek, ferah ve sevince nail olur ve onlardan istifade ve nimetlenir. Çünkü üçüncü gök, venüs yıldızının yeridir.

Dördüncü gökte olduğunu görse, o kimse mülk, saltanat ve heybete nail olur yahut melik ve sultanın hizmetine girer. Zira dördüncü gök güneşin yeridir.
Kendisinin beşinci gökte olduğunu görse, o kimse, emniyet müdürlüğüne, harp hizmetine ve bu gibi şeylere memur edilir. Çünkü beşinci gök, merihin yeridir.
Altıncı gökte olduğunu görse, fıkıh, hâkimlik, züht ve ibadetle rı-zıklanır işlerinde azimli ve ihtiyatlı ya da melikin hazinedarı olur. Çünkü altıncı gök, jüpiterin yeridir.
Yedinci gökte olduğunu görse, emlâk ve araziye, ziraat ve kurtuluşa nail olur. Çünkü yedinci gök, satürn yıldızının yeridir.
Eğer rüyayı gören anlatılan mertebelere lâyık değilse, rüyanın tâbiri o kimsenin reisi, yahut kendisinin çocuğu, torunu, benzeri yahut adaşı hakkında meydana gelir.
Kendisini yedinci göğün üstünde olduğunu görse, o kimse yükseklik ve azamete nail olur. Ancak helaki ve ölümünden korkulur.
Göğe çıktığını gören kimse, vefat eder ve âhirete gider.
Göğün yeşillendiğini görmek, o sene ziraat ve hububatın bel olması
na delâlet eder. Göğün sararması ise, o senede ha
stalığın olmasıdır.
Göğün demirden görülmesi, o senenin yağmurunun azlığıdır.
Göğün yarılarak içerisinden ihtiyar birisinin çıktığının görülmesi, o yer halkına gelecek hayra, ucuzluk ve bollukla beraber ülfet ve sevince delâlet eder.
Genç birisinin çıktığının görülmesi, düşmanın o yer halkına fenalık etmesine ve aralarından düşmanlık ve tefrikanın meydana çıkmasına delâlet eder.
Koyunun çıktığının görülmesi ganimettir. Deve çıkarsa, yağmur yağar ve seller gider. Arslan ve yırtıcı hayvan çıkarsa, o yerin halkı çok zalim bir sultanın zulmüne uğrar.
Gök tabakalarının birbirine yapıştığını görse, yağmur yağmaz. Tabakaların birbirinden ayrılması ise, yağmur ve nebatatın ve hububatın çok olmasıdır. Gök kapılarının açılmış olduğunu görse, yağmurlar çok ve dualar kabul olunur. Kapılarımn kapanmış olarak görülmesi, yağmurun yağmamasına delâlet eder.
Gökten yeryüzüne indiğini görse, ona şiddetli hastalık büyük tehlikeli şeyler isabet eder ve ölüme yaklaşan bir hastalığa yakalanır ve sonradan bundan kurtulur. Büyük iş peşinde olan kimsenin göğü mes-hetmesi, işinde muvaffak olamayacağına delâlet eder. Yükselip göğe yaklaştığı halde ona çıkmadığını görse, o kimsenin din veya dünya sahibi olduğuna ve her ikisinde de yüksekliğe nail olacağına delâlet eder.
Rüyada göğe bakmak, dünya meliklerinden birisine bakmaktır. Doğu ve hatı taraflarına baksa, o kimse yolculuğa çıkar. Bazan da o kimse büyük saltanata nail olur.
Göğü çalarak bir testi içerisinde gizlediğini görse, Kur’ân-ı Kerîmi çalarak hanımına verir.
Gök kapılarının açıldığını gören kimse, sevince, hayra ve nimete nail olur.

Düz olarak göğe çıktığını gören kimse, zarar, ziyan, beden ve malında noksanlığa düşer. Kaplayarak ve meşakkatsiz göğe çıktığını gören kimse, devlet ve saltanata nail olur. Düşmanının şer ve hilesinden emin olur.
Göğü dişleriyle tuttuğunu görse, o kimsenin kendisine yahut malına noksanlık erişir, yahut elinin erişemeyeceği bir iş talebinde bulunur ya da reisi tarafından bir gazaba düşer.
Göğe çıkıp oradan inmediğini görse, ölümüne, yahut ölüme yaklaşmasına işarettir.
Göğe çıkıp orada dolaştığını gören kimse, astronomi ilmini ve gizli ilimleri öğrenerek halk arasında meşhur ve maruf olur.
Göğe dayandığını gören kimse, reis olur, kendisine muhalif kimselere zafer bulur.
Ne zaman çıktığını bilmediği halde göğe çıkmış olduğunu gören kimse, inşallah cennete girer.
Gökte binaları olduğunu ve bu binaların da yerdeki halkın binalarına benzemediğini gören o kimse bulunduğu halden başka bir şekilde dünyadan çıkar.
Yer ile gök arasında, aslını kötü gördüğü bir şeyden duvarının olduğunu görse, dince kötü bir şeye, duvar aslını kötü görmediği bir şeyden yapılmışsa, din ve dünyaca şerefe* delâlet eder.
Gerek kendisi ve gerekse bütün halk için rüyada gökten kapı açıldığını görse, yine kendisi ve halk için üzüntü ve kederden halâsa ve hayra delâlet eder.
Bir kimse bir kerkes ve tavşancıl kuşunu göğe uçarak bir dahi inmediğini görse, o kimse hayra ve yüksekliğe erişir.

Gök tarafından bir ipe asılı olduğunu görre, yerden ayrıldığı kadar dince saltanat ve velayete nail olur. İpin kesildiğini görse, saltanat ve velayet kendisinden gider.
Gökte bir kandilin yanıp söndüğünü görse, güneş tutulur.
Kendisi hazır bulunduğu halde göğün yapıldığını görse, o kimse «Ben ne göklerin ve yerin yaradılışında ne kendilerinin yaratılışında onları şahit tutmadım» (Sûre-i Kehf, âyet 51.) âyet-i kerîmesinin meâl-i âlîsince yalan yere şahitlikte bulunur.
Gökten yeryüzüne düştüğünü görse, büyük bir günah işler. Düştüğü zaman başı aşağı olsa, ömrünün uzun olmasına delâlet eder. Ba-zan da bu rüya onun günah işlemesinden dolayı korkutulmasma delâlet eder. Razı kere de hastanın sıhhat ve rahatından sonra yine hastalanmasına, tevbe edenin tevbesinden dönerek yeniden günah işlemesine yahut kendi ailesinden alçakların büyük kimseler üzerine yükselmesine delâlet eder.
Bir kimse rüyada gökten nur çıktığını görse, o yer halkının hidayetine, gökte karanlığın meydana geldiğini görse, o yer halkının sapıklığına delâlet eder.
Gökten kamçı gibi şeyler indiğini görse, kazandıkları günah ve suçtan dolayı halka şiddet ve sıkıntı isabet eder.
Rüyada gökleri görmek, ilim sahipleri için eşyanın hakikatini keşfetmeye ve ona muttali olmaya ahiret işlerine ihtimam göstermeye delâlet eder.

Bazan da gökleri görmek ve oraya çıkmak bunların hepsi büyük şehirlere yapılacak yolculuğa kara ve denizde ticaretin çok sınıflarından kâr ve faydalı ticaretlere delâlet eder.
Göğü görmek, şehire, kaleye, eve, zevceye, ana-babaya, hocaya, kendisinden menfaat umulan ve zararından korkulan yere delâlet eder.
Gök, ona muttali olan kimse için, yemine delâlet eder. Nitekim, Kur’ân-ı Kerîm’de «O hareli yollara sahip gök hakkı için» (Sûre-i Zariyat, âyet 7), «Andol-sun burçlara malik olan göğe» (Sûre-i Buruç, âyet 7.), «Andolsun o göğe ve tarîka» (Sûre-i Tank, âyet 1.) buyurulmuştur.
Bazan da göğü görmek, acaip binaya delâlet eder. Bazan göğe çıkmayı arzu etmek, rızık aramak için çalışmaya, vaadin yerine getirilmesinden ümit ettiği şeyin çabukluğuna delâlet eder.
Gök denize de delâlet eder. Bu tâbir denizin genişliğinden ve kendisinde Allah’ın raahlûkatının bulunmasından dolayıdır.
Ziraatçinin göğü görmesi, hububat ve meyvelerde meydana gelecek büyüme ve berekete delâlet eder.
Rüyada göğü görmek, takke, külah, evin tavanı ve miğfer gibi başa giyilen her şeye, sultan ve çocuk gibi kendisiyle düşmandan kaçınılan, zevce, mal ve din gibi kişiyi muhafaza eden şeylere delâlet eder.
Bazan da gök, ona çıkıp inmeyen kimse için ölüme, İsa A.S.’ın kıssasına binaen töhmete delâlet eder. Gök, yükseklikle de tâbir edilir.
Rüyada göğün yarılmış görülmesi bid’at ve sapıklığa delâlet eder.
Bazan da göğü görmek, hacca, gökyüzünden yere inmek düşman ile anlaşmaya delâlet eder. Un, bal, yağ gibi hayırlı şeylerde gökten inen yılan akrep, gibi şerli şeyler de tâbirde muteber tutulur. Bundan dolayı bir kimse rüyada hayırlı şeylerden birisini alsa yahutta ona allardan bir zarar isabet etse üzüntü, keder, sıkıntı, hastalık ve dertter dolayı ölüme, mallarda meydana gelecek zarar ve ziyana deıâlet eder.
Bazan göğe yükselmek, inatçı ve düşman ile münazaa ve husumete delâlet eder.
Yukarda anlatılan ve hayırlı şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, piyasanın pahalı olmasına, iyi kimselerin kaybolmasına yahut gazilerin ve hacıların ölümüne delâlet eder. Şerli şeylerden sayılanların rüyada gökyüzüne çekilmesini görmek, Cüffarın helâkına yahut zulmün ortadan kalkmasına delâlet eder. Bazan da rüyada göğe çıkmak, büyüklerin evlerine girmeye delâlet eder. Eğer gökten birşey alsa, hırsızlığa ve haber araştırmaya delâlet eder.
Günahkâr kimsenin göğe çıkması, onun ölümüne, kâfirin çıkması ise, Müslüman olmasına delâlet eder.
Rüyada göğe çıkanı takip eden kimse varsa, o kimse bir yerde ¦ korkar ki oraya hiç kimsenin girmesi mümkün olmaz.
Göğe giren kimse hasta ise iyileşmemişse, ölür. Bazan da uzak bir yere yolculuk yapar. Eğer rüyayı gören hademe ise, sultana hizmet eder ondan kuvvet ve istikrara nail olur.
Bazan da gök hapse ve ona yönelmek de yüksek himmete delâlet eder.


Seyyid Süleyman: Rüyasında göğün birinci katı
nda olduğunu görenin, eceli yaklaşmıştır. Göğün ikinci katında olmak; il
im ve hikmettir. Göğün üçüncü katı izzet ve ikbalin artmasıdır. Talih güzelliğidir. Dördüncü sema; padişahlara ve alimlere yakın olmaktır. Beşinci sema; korku ve üzüntüye uğramakla tabir olunur. Göğün altınca katı; saadet ve mertebenin büyümesidir. Kendini yedinci semada görenin, kuvvet ve kıymeti yücelir. Refahı artar, bahtiyar olur.
Semaya çıktığı halde, kapısını kapalı bulan, arzusuna nail olmaz. Göğe bakamayıp başını yere eğenin işleri bozulur, bedbaht olur. Semaya yükseldiğini gören; uzun bir yolculuğa çıkar. Bunun neticesinde, birçok hayır ve menfaat sağlar. Gökyüzüne yürüyerek çıkan ve bir daha geri dönmeyen; ömrünün sonuna gelmiştir. Başını semaya ulaşmış gören; büyük makam sahibi olur. Gökyüzünden bir ses duymak; hayra delalet eder.
Semada bir bina yapan, kısa zaman sonra vefat eder. Gökten az miktarda kum ve toprak yağması; hayırdır. Yağan kum ve toprak çoksa; iyi değildir. Gökten ateş, akrep ve taş düşmesi; o bölge halkının başına gelecek belayı haber verir. Semaya bir iple asılı olduğunu görmek; hayırdır. Gök kapılarının açık olması; duanın kabulüne, bereketli yağmurlara delalettir. Semaya bir merdivenle yahut başka bir vasıtayla çıktığını gören; devlet sayesinde izzet ve ni’met sahibi olur. Merdivensiz olarak çekilmek; korku habercisidir.
Kendisini semada gören ve ne vakit çıktığını bilmeyen; Cennet’e girer. Hangi semada olduğunu bilmeyen ve geri dönmeyen; yakın zamanda vefat eder.
Gökyüzünden düşmek; iyi bir rüya değildir. Zarara uğramaktır. Memursa; azl edilir. Bir kuş tarafından semaya götürülmek; makam sahibi olmaktır. Bu her bakımdan hayırlı bir rüyadır. Gökyüzünün yarılması; insanlar arasında meydana gelecek ihtilafa işarettir. Semanın renginin beyaz olması; bereket ve ni’mettir. Yeşilse; hayır ve refahtır. Sarıysa; hastalık, kırmızıysa; harp ve kan, siyahsa; kıtlıktır. Gökyüzünün renkten renge girdiğini görmek; o bölgede meydana gelecek büyük fitne ve belaya işarettir.
Gökte kırmızı, direklere benzer şeyler görmek; devlet idarecilerinin zaferine delalettir. Bu alametlerin siyah olması ise, hükümdarın zaaf ve mağlubiyetidir. Semadan buğday ve un yağdığını görmek; feyiz, bereket ve ni’met bolluğu ile tabir edilir. Gökte kandiller görmek; bir cemaatin ahirete intikaline işarettir. Semanın yere inmesi; adil bir devlet idarecisini ifade eder. Yerden göğe yönelen doğru bir yol görmek; o sene hacıların çok olacağına işarettir.
Semadan yere doğru ip, zincir gibi şeyler görmek; Cenab-ı Hakk’ın kullarını kurtarmak için uzattığı ipleri yani din, islam, farzlar vb.ni temsil eder. Rüya sahibi bunlardan birine yapışırsa; dinde doğru yol üzerinde olacak demektir.
Kalabalık bir topluluğun bu iplere tutunması; halkın islam dinine sıkıca sarılmasıdır.
Yerden semaya doğru bir merdiven görmek; hidayet ve selamettir. Bu merdivenden çıkan; doğru yol üzerindedir. Bu merdivenden çıkması teklif olunduğu halde, bunu reddeden; islamdan uzaklaşır. Böyle bir merdivenden veya ipten göğe doğru çıkarken ayağı kayan yere düşen, dinde doğru yol üzerindeyken; fesata düşer. Günahkar olur.
Yerden semaya doğru uzanmış direkler görmek; din ve islamla yorumlanır. Bu direklerden birini kucaklamak veya tırmanarak göğe çıkmaya çalışmak; dine sarılıp Hakk’a vasıl olmaya delalet eder. Sonu gökyüzünde biten direkler; kabul edilmiş ibadetlerdir. Direğin yarı yolda kalması ise duaların reddidir.
Semayı karanlık bulutlarla kaplı, şimşekler ve gürültüler içinde görmek; o bölgede çıkacak büyük fitne ve belaya işarettir. Bu halin kendisine bir zarar vermeden düzeldiğini gören; o musibetten kurtulur.
Gök cisimlerinin birbirine karışması; milletler arasında savaş çıkacağına delalettir. Semada asılı bir takım kandil ve fanuslar görmek; milletlerin ulemasıyla yani alimleiyle tabir olunur. Bunlardan birinin sönmesi; o zatlardan birinin ölümüne işarettir. Tamamına yakını birden sönerse veba, kolera gibi hastalıkların ortaya çıkmasına ve ulemayla diğer büyüklerden çok kişinin vefat etmelerine delalettir.

Semanın yarıldığını buradan nur çıktığını gören; Allah’ın rahmetine mazhar olur. Dünya ve ahiret ni’metlerine kavuşur. Gökten yere doğru ışıklar saçıldığını ve bölgeyi aydınlattığını görmek; Cenab-ı Hakk’ın o mahal halkına ihsan edeceği büyük bereket ve ni’metlere işarettir.
Gökyüzünün parçalanarak devrildiğini görmek hiç iyi değildir. Bu rüya; ihtilal, fitne yahut dünyayı alt üst edecek büyük bir harbin habercisidir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar