Connect with us

Rüya

Rüyada Hamam Tabiri

Published

on

Rüyada Hamam tabiri ile alakalı yorumları öğren.

İhya: Eş ve kadına, borca, sıkıntı ve kedere, piyasanın durgunluğuna, şefkat ve iyilik timsali dosta veya alacağa,
Hamam yaptırmak kötü bir iş yapmaya, hamam görmek gam ve kedere, Hamamda ılık su ile yıkanmak sevinç
ve sürura, borcunu ödemeye ve günahlardan arrınmaya, çok sıcak su ile yıkanmak üzüntüye, soğuk su ile
yıkanmak yahut soğuk su içmek hastalıktan kurtulmaya, Hamammın kapı ve pencerelerini açmak üzüntü ve
kederin gitmesine, Hamama elbise ile girmek keder, sıkıntı ve ıstıraba, Üzerinde elbise olduğuhalde yıkanmak
kötü ahlaklı bir kadınla evlenerek çok acı çekmeye yahut aşırı derecede borçlanmaya, Hamamda kadın
erkek birlikte yokanmak musibet ve fenalığa, Hamamı mesken edinmek kötülüğü meslek edinmeye, Hamam
bazen eş, kızkardeş yahut kadın cihetinden gelecek meşakkate, Hamamcı olduğunu görmek güzel bir
kadınla evlenmeye, kadının hamamcı olduğunu görmesi emrindekilerin ıslahı ile uğraşmaya, Hamamcıyı
görmek üzüntü ve sıkıntının gitmesine ve borcunu ödemeye delalet eder.


Diyanet: Rüyada hamam yapıldığı veya tamir edildiğinin görülmesi hayra yorumlanmaz. Rüyada herhangi bir hamamın yıkıldığının görülmesi hayra yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında hamam görmesi; o kimsenin kedere maruz kalacağına, kişinin rüyasında bir hamamda ılık su ile yıkandığını görmesi; o kimsenin sevineceğine, sıcak su ile yıkandığını görmesi; o kimsenin keder ve hüzne maruz kalacağına yorumlanır. Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada hamam görülmesi altı şekilde tabir olunur. Bunlar da: Karı-koca, gam ve keder, borç, işlerinde durgunluk ve bozukluk iyi bir dost ve alacak.


Nablusi: Rüyada görülen hamam, kerih görülen bir eve delâlet eder. Bundan dolayı hamama girdiğini gören kimse, kadın tarafından devamlı olmayan bir üzüntüye düşer. Çünkü hamam günah yeridir.
Hamam, ısı ve yakın mânâsına olan «hamîm» lâfzından alınmadır.
Rüyada hamama giren kimse sıcak su ile yıkandığını görse, kadın tarafından üzüntü ve kedere erişir yahut hasta olur.
Bazı tâbirciler, hamamda sıcak su ile yıkanmak iyidir. Çünkü o kimse hamamdadır, dediler.
Hamama girdiğini gören kimse üzüntülü ise üzüntüsünden halas olur. Hamamda oturacak bir yer edindiğini gören kimse bir kadınla günah işler ve kötü isimle anılır. Zira hamam avret yerinin açıldığı bir yerdir.
Rüyada bir hamam yaptığını gören kimse yaramaz ve çirkin fiillere ve zinaya yaklaşır ve bu yaptıkları şeyler her tarafa yaydır. Bu fiilleri yapanları sorup araştırır.
Eğer hamam ılık bir halde sıcak ise, o kimsenin ailesi ve hanım tarafından akrabaları onun için muvafık ve müsaittirler ve ona şefkatleri vardır.
Eğer hamam soğuk ise mezkûr akrabaları o kimseyle konuşmaz ve gidip gelmezler ve kendisi de onlardan menfaatlanamaz.
Hamam çok sıcak ise o kimsenin mezkûr akrabalarının tabiatları katı olur. Onların bu hallerinden dolayı kendi tarafından gelecek evde su açıldığını görse, bu suyu kapamak istese fakat kapayamasa, hanımı hakkında birisi hainlik yapmak ister, fakat o adam buna mâni olmak istediği halde mâni olamaz.

Eğer havuz dolsa su da sıcak evden orta sıcaklıkta bir eve aksa, o kimse hanımına darılır ve kızar.
Hamam, nimet, genişlik ve dünya geçimine nisbet olunduğu halde soğuk olursa rüya sahibinin fakir ve kazancı az olduğuna, murad ve arzu ettiği şeyin eline geçmemesine delâlet eder.
Hamamcılık olur ve rüyayı görenin de hoşuna giderse, her işi sevimli olur. Kazancı çok, devlet sahibi ve devletinde ferah ve sevinç bulur. Eğer hamamının sıcaklığı fazla olursa, o kimsenin kazancı çok olur ve onun için tedbiri olmaz ve insanlar arasında iyi isimle de anılmaz.
Bir hamama girdiğini gören kimsenin sıtma olmasına delâlet eder.
Sıcak bir hücreden sıcak su içtiğini yahut üzerine döktüğünü ya da normal yıkanma şekli dışında yıkandığını görse, suyun sıcaklığı nispetinde üzüntü ve kedere ve hastalığa ve cin taifesinin çarpması ile bağırıp çağırmaya delâlet eder.
Suyu ılık bir hücreden içtiğini görse, titremeli sıtmaya yakalanır. Soğuk hücreden su içtiğini gören kimse hastalığından iyileşir.
Rüyada hamamda yıkandığını ve traş otu kullandığını gören kimse için tâbirde sen hamamı terk et ve diğerleri ile rüyayı tâbir et. Çünkü bunlar tâbirde daha kuvvetlidir.
Bir yerde meçhul bir hamamının olduğunu görmek, orada bulunan ve insanların kendisiyle düşüp kalktıkları bir kadına delâlet eder.
Kendisinin hamamda yıkandığını gören kimseye düşmanından bir üzüntü, bazan da bir hastalık isabet eder.

Hamam yaptığını gören kimsenin ihtiyacı görülür.
Hamam cehenneme delâlet eder. Hamamın idarecisi, cehennemin bekçisine, hamam, mahkemeye delâlet eder. O mahkemenin idarecisi karışıdır. Kadma delâlet eder. Kadının idarecisi kocası yahut nikâhı kıyandır.
Hamam, zina eden kadının evine delâlet eder. Bunun idarecisi ise kadınlarla erkekleri bir araya getiren pezevenk kimsedir.
Hamam hapishaneye delâlet eder. Bunun idarecisi de gardiyandır.
Denize delâlet eder. Onun idarecisi geminin kaptanıdır.
Bazan hamam şer’e ve husumetli kimselerin evlerine delâlet eder. Şerli kimselerden birisi kendisini hamamda yahut başka birisini hamamda görse, bununla beraber hamamda kötü bir şey de görmüşse o kimsenin amelinin kendisini cehenneme götüreceğine delâlet eder. Çünkü cehennemin tabakaları ve kapıları muhteliftir. Cehennemde Hamim ve Zemherir adlı tabakalar vardır.
Bir kimse kendisini fazla sıcak bir yerden çok soğuk bir yere çıktığını görse, uyanıklık halinde hastalığı hararetten olursa, bu hastalık kendisinden gider.
Hasta olan kimse eğer yıkansa yahut hamamdan çıksa, hastalığı geçer, eğer hastalığı soğuktan ise hastalığı fazlalaşır ve kendisinden korkulur.
Eğer yıkanır ve giyinmesini âdet edinmediği beyaz elbise giyer ve lâyık olmayan tir şeye binerse, bu zaman yıkanması elbisesi ve bineği onun cenazesinin yıkanması, kefeni ve naşıdır.

Eğer bu rüya kış günlerinde olursa, o kimseye felç hastalığmm gelmesinden korkulur.
Eğer kendisinin sıcak hücreye girdiğini görse, hücreden çıkmadaki tabirin aksidir.
Ilık hamam ortasında oturan kimsenin hastalığmm normal olmasına delâlet eder, bu hamama girip çıksa bile.
Rüyada hamama giren kimse hasta olmayıp ve hükümet kapısında da bir davası ve ihtiyacının var olduğunu görse, hüküm lehine olur.
Hamamın sıcağı ve soğuğundan yahut ayağının kaymasından yahut su saçılmasından kendisine gelecek eziyet miktarı, hüküm aleyhine olur.
Bunlardan hiç birisi olmazsa ve rüya sahibi bekâr ise evlenir, veya bir düğün veya bir cenazede hazır bulunur ve o düğün ve cenazede hamamda olduğu gibi, üzüntü, keder bağırıp çağırma ve kavga meydana gelir. Eğer bunlar da olmazsa, o kimseye kadın sebebiyle bir üzüntü ve keder isabet eder.
Bazan da bunlar birleşerek o kimse dünya malından dolayı hâkim yanında üzüntü ve tasaya girer. Çünkü hamamda su ve ter akar, bunlar ise maldir.
Bazan da ter hasseten üzüntü ve meşakkata ve hastalığa delâlet eder.
Eğer hamama çıplak olarak girerse bütün üzüntü ve keder hanımı ile beraber, hanımmdan veya hanımının ailesi tarafından hamamda durduğu miktarcadır.
Eğer hamama elbiseleri ile girerse bu üzüntü ve keder yabancılar veya ana, kız ve kız kardeş gibi bazı mahremleri tarafından olur.

Hamama su yolundan girdiğini yahut kendisiyle beraber bir arslan veyahut yırtıcı veya vahşi bir hayvan ya da kargalar veya yılanlar olduğunu görse bu hamam şüphe ile kendisine gidilen bir kadındır. Bu kadının yanma insanların şerlileri ve isyankârları toplanırlar.
Hamam ilim evine, tekkeye, cami ve kazanç ve borç yeri olan çarşıya, mevsime, fâsık tevbeye, sapık için hidayete, fakir için zenginliğe ve hasta için şifaya delâlet eder.
Bazan hamam cinayet, soyunma, başların açılması ve malların almmasmdan dolayı sultanın evine, bazan da, denize ve Saraflar Çarşısına delâlet eder.
Hasta olan bir kimsenin rüyada hamama girip tabiatına uygun ılık su ile yıkandığını görmesi, hastalığmm gitmesine delâlet eder.
Tabiatına uygun olmayan su ile yıkanması üzüntü ve kedere, sıkıntı ve hastalığmm artmasına delâlet eder.
Sağlam ve sıhhatli olan bir kimse hamamda yıkanıp temizlenirse, kendisini hidayete götürecek bir ilme nail olur. Yahut borcunu öder ve kazandığı günah dolayısiyle yaptığı tevbesini Allah (C.C.) kabul eder. Eğer bekâr ise evlenir. Fakir ise zengin olur.
Eğer elbisesi ile yıkandığını görse, güzelliğinden dolayı zina eden bir kadına müptelâ olur ve onunla dinini ifsad eder ve onun yüzünden borca girer.

Bir kimse ölmüş birisini hamamda görse eğer, hamamın sıcak yerinde ise —üzerinde eski elbise giymiş ve avret yeri açık olduğu halde— üzerinde borç olduğuna delâlet eder.
Güzel kumaşlardan elbise giymiş yahut güzel koku sürünmüş olduğu halde ölünün hamamdan çıktığını görmek, Allahü Teâlâ’nın o kimseyi affetmesine delâlet eder.
Bir kimse rüyada gündüz olduğu halde kendisini yıldızların çevrelediği ve başucunda yıldızların olduğunu gören kimsenin hamama girmesine delâlet eder. Çünkü hamamlar aşikâr olan yıldızlar gibidirler.
Rüyada çok sıcaklık veya çok so
ğukluk gören kimseye, girdiği hamamda kendisine bir şiddet erişir.
Erkeklerle
kadmları hamamda karışık olarak yıkandıklarını görmek, durumların muhtelif”, âdetlerin bozulmasına bid’at ve şüpheli şeylerin meydana gelmesine delâlet eder.
Bazan da bu rüya o şehirde vukubulacak esirlere ve esirleri bir yerden diğer yere sürüp götürmeye, erkekle kadınların birbirlerine karışmalarına ve birbirlerinin ayıplarına muttali olmalarına delâlet eder.
Rüyada hamaıun suyunun kan olduğunu ve halkm bu kanı vücutlarına döktüğünü gören kimse, oruçlu olduğu günü yer, yahut şüpheli günlerde oruç tutar, yahut mevsimsiz, Arafatta vakfeye durur, yahut zevalden önce cuma namazını kılmak gibi mahsurlu ve men edilmiş işleri mubah görmekle ulemaya ve umum insanlara zulmeder.

Bazan hamam cin ve şeytanların ve muhtelif suretlerin bulundukları zannedilen kiliseye delâlet eder.
Hamamın havuzları hamama girenin yakın ve akrabalarıdır.
Bazan da, hamam bekâr için hanıma, hamamın havuzları hanımının ailesi ve malına delâlet eder.
Ilamıımı kendisine barınak edinen kimsenin, günah işlemekte ısrar eden birisi olduğuna delâlet eder.
Hamama girip yıkandıktan sonra çıktığını gören kimse, hanımının üzüntüsünden veyahut borcundan halâs olur.
Hamamda güzel sesle türkü söylediğini gören kimse cevabı kendisine işittirecek bir söz söyler. Karanlık hamam hapistir.
Hamamın hazinesi, ateşe yakın olduğundan dolayı, kendisinde asla hayır olmayan bir kadmdır.


Seyyid Süleyman: Rüyada hamam inşa etmek; iyi değildir. Buna mukabil hamamın harap olduğunu görmek; hayırdır. Hamam görmek; üzüntü, orada ılık suyla yıkanmak; ferah ve sevinçtir. Yıkanılan suyun çok sıcak olması, sıkıntıdır.
Kirmani demiştir ki: Hamamda temizlenip, gusl ettiğini gören; korkularından kurtulur, tasası dağılır, feraha çıkar. Hastaysa, şifa bulur. Borçluysa, bunu eda eder. Zenginse, malı azalır. Temizlenemezse, işi yarım kalır. Hamamda sıcak su içen, humma gibi ateşli bir hastalığa tutulur. Mahallesinde hamam olduğunu görmek; o civarda bulunan bir fahişeye işarettir.
Cafer-i Sadık (R.A.) buyurmuştur ki: Hamam rüyası şunlarla tabir olunur: Zevce (kadın eş) ve kadın, üzüntü, borç, iş bozukluğu, sadık bir dost ve alacak. Bir rivayete göre, hamam görmek; hamamda hizmet eden kadın veya evin en büyük hanımı ile yorumlanır. Rüyasında hamamcı olduğunu gören, güzel bir kadınla evlenir. Aynı rüyayı kadın görürse, menfaat temin etmek ve işlerini düzeltmek için çalışır.
Kirmani demiştir ki: Bir hamam inşa ettiğini görmek; evliliğe işaret eder. Hamama girdiğini gören, oranın sıcaklığı nispetinde üzülür. Şayet rüya sahibi bu hamamda sıcak su ile yıkanmazsa karşılaşacağı dertten kurtulur, akıbeti hayırlı olur. Bir görüşe göre aynı rüya kadınlar yüzünden üzülmeğe delalet eder. Suyu soğuk bir hamam görmek; selamettir. Bazıları hamama girmeyi zindana girmekle tabir etmişlerdir.

Hamamın bir yerden başka bir yere nakledildiğini görenin durumunda değişiklikler meydana gelir. Hamamın temiz bir yerden, pis bir yere taşındığını görenin; vaziyeti bozulur. Hamamda yalnız kaldığnı gören, kadınlar yüzünden üzülür. Hamamda elbisesiyle duran; annesi, kız kardeşi veya bunlar gibi nikah düşmeyen bir kadın akrabası sebebiyle sıkıntıya düşer. Kadınlar hamamına giren; haram fiillerde bulunur. Hamamın kapısına kadar gelipte içeriye girmeyen, görüştüğü bir adamla kavga eder. Hamamda herhangi bir şeyini çaldıran, hükumetten biriyle davalaşır. Girdiği hamamın oturulamayacak derecede sıcak olduğunu gören, çok şiddetli bir derde düşer. Hamamdaki aşırı soğukluk ta aynı şekilde yorumlanır. Temiz, ılık ve sıcak suyu mevcut bir hamamda yıkanmayı istemek; iyidir. Her haliyle pis bir hamam görmekse bunun tersidir. Burada kadınların avret yerlerini açık görmek; dinde noksan ve günah işaretidir.
Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor: Hamam, devlet başkanının evini temsil eder. Oraya giren, Allah’ın yardımıyla, feraha çıkar. Hamamda gusl eden, tasasından kurtulur. Hamama girmeye mani olacak kötü bir şeyle karşılaşmak; iyi değildir. Engel teşkil eden bu nesne kötü değilse, rüya fena sayılmaz.
Bazı tabirciler, hamamın kapısını, penceresini açmayı; üzüntünün azalmasıyla yorumlamışlardır. Hamamda ışık yakmak yahut ışık yandığını görmek; hayırlı değildir.
Halka zulmeden bir idareciye delalet eder.
Abdulgani’den Nablusi (R.A.) diyor ki: Hamamda çok sıcak suyla yıkanmak; sıkıntı ve hastalık habercisidir. Bir kavle göre sıcak su ile yıkanmak, hayırdır. Gamdan kurtulmaktır. Hamamda içki alemi yapan, bir kadınla zina eder ve bu fiili halk tarafından duyulur. Bir hamam yaptıran; fuhuşla meşgul olup başkalarının sırlarını öğrenmeğe gayret eder ve kadınlara kötü gözle bakar. Ilık bir hamama giren, aile fertlerinden ve akrabalarından sevgi, saygı görür. Hamamın soğuk olması, bu tabirin aksidir. Çok sıcak bir hamamda bulunan; çirkin huylu akrabalarından bir fayda görmez. Hamamın en sıcak yerinde bulunan musluğu kapatmak istediği halde, buna muvaffak olamayanın karısı; başkasıyla münaebette bulunur. Rüya sahibi, buna mani olamaz. Kurnadan sıcak suların akıp gittiğini gören, karısıyla kavga eder.
Bir kısım tabirci hamamı dünya ni’metleriyle yorumlamışlardır. Buna göre, hamamın soğuk olduğunu görenin kazancı az olur. İstediğini elde edemez. Ilık bir hamam; işlerin açıklığına ticaretin bolluğuna işaret eder. Çok sıcak bir hamam; zengin fakat, itibarsız, tedbirsiz ve kötü şöhretli birini temsil eder.
Başka bir görüşe göre, hamam; hastalık, üstüne dökülen sıcak su; sıkıntı ve korkudur. Hamamın soğukluğunda su içmek; ateşli hastalıktır. Soğuk suyla yıkanan, şifaya kavuşur.

Hamamın cehennemi mahkemeyi, zevceyi, zina edilen yeri, zindanı ve denizi temsil ettiğini söyleyenler de vardır. Buna göre, hamamcı; hazineyi, hakimi, kocayı, hademeyi, zindancıyı ve gemi kaptanını sembolize eder. Rüyanın şekline, rüya sahibinin durumuna göre, bu timsallerden biriyle tabir yapılır. Hamamda yıkandıktan sonra sırtına beyaz bir elbise, ayaklarına nalın giyen vefat eder. bir hastanın hamamda yıkandıktan sonra çıkması iyileşeceğine işarettir. Rüya sahibinin mahkemede davası varsa kazanır. Ancak, davası olan birinin mahkemede ayağının kayması, bayılması yahut orada kalması; mahkemeyi kaybedeceğine delalettir. Hamama elbiseyle girmek, üzüntü, meşakkat ve hastalıktır. Hamama su yolundan veya pencereden giren, zina eden bir şahsın evine gider. Hamamda vahşi hayvanlar yahut haşeratla oturan böyle bir evde, günahkarlarla beraber olur. Hamamda yıkanıp tertemiz olan, ayrıca gusl abdesti alan; ilim sahibi olur ve bu vesileyle hidayete kavuşur. Bundan başka, borcu varsa öder yahut Cenab-ı Hakk’ın affına mazhar olur. Bekarsa, evlenir. Hamamda elbisesiyle yıkanan, bir fahişeye aşık olur dinden uzaklaşır ve borçlanır. Ölmüş birini, kirli elbiseler içinde aynı zamanda avret yeri açık bir halde, hamamın sıcak yerinde görmek; onun ahirette azap çekmekte olduğuna delalettir. Buna mukabil bir mevtanın üzerinde güzel elbiseler ve kokularla hamamdan çıktığını görmek; onun Allah (C.C.
) tarafından affedildiğine işaret eder.
Hamamda, erkekleri ve kadınları bir arada görmek; mevcut durumda ihtilal gibi büyük bir değişikliğe delalettir. Böyle bir rüya bid’at ve kadın erkek arasında gayr-ı meşru münasebetlerin yayılması da dahil, birçok fenalığın habercisidir. Hamam suyunun kana dönüştüğünü ve insanların bu kanı bedenlerine sürdüklerini görmek; zulum ve adaletsizlikle yorumlanır.
Kimi tabirci, hamamı kiliseyle ifade etmişlerdir. Burayı evi olarak kabul ettiğini gören; günah işlemekte ve isyan etmekte ısrar eder.
Hamamda şarkı söyleyen; münasebetsiz bir
laf eder. Mukabilinde cevabını alır. Hamamın su hazinesi hırsız bir kadına işarettir.

Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar