Connect with us

Sureler

Yasin Suresi

Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 83 ayetten oluşmuştur. Adını birinci ayetinde geçen ‘Yasin’ kelimesinden almıştır.

Published

on

Yasin suresinin büyük faziletleri ve faydaları bulunur. Hadis kaynaklarında Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) Yasin suresinin fazileti ile ilgili sözleri yer almaktadır. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Yasin Suresi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı bu başlık altında görebilirsiniz.

Yasin-i Şerif Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı için doğru yerdesiniz. Yasin Suresi okumanın büyük faziletleri ve faydaları bulunur. İslam âlemi için mühim bir yere sahip olan Yasin Suresi, Mekke döneminde inmiş ve 83 ayetten oluşmuştur.

Adını 1. ayetinde geçen ‘Yasin’ kelimesinden almıştır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: “Kim Yâsin’i okursa, Allah onun okumasına, Kur’ân’ı on kere okumuş gibi sevap yazar.” Yasin Suresi duası dinle!

Yasin Suresi dinle

Yasin Suresinin Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahîm

 1. Yâsîn.
 2. Vel Kur’ân-il hakîm.
 3. İnneke leminel mürselîn.
 4. Alâ sırâtın müstakîm.
 5. Tenzîlel azîzirrahîm.
 6. Litünzira kavmen mâ ünzire âbâühüm fehüm ğâfilûn.
 7. Lekad hakkaIkavIü alâ ekserihim fehüm lâ yü’minûn.
 8. İnnâ ceaInâ fî a’nâkihim agIâIen fehiye ilel ezkâni fehüm mukmehûn.
 9. Ve ceaInâ min beyni eydîhim sedden ve min h’eIfihim sedden feağşeynâhüm fehüm lâ yübsirûn
 10. Ve sevâün aleyhim eenzertehüm em lem tünzirhüm lâ yü’minûn
 11. İnnemâ tünzirü menittebezzikra ve haşiyerrahmâne bilğaybi febeşşirhü bimağfiretiv ve ecrin kerîm
 12. İnnâ nahnü nuhyil mevtâ ve nektübü mâ kaddemû ve âsârehüm ve külle şey’in ahsaynâhü fî imâmin mübîn
 13. Vadrib lehüm meseIen ashâbel karyeh. İz câehel mürselûn
 14. İz erselnâ iIeyhi müsneyni fekezzebûhümâ fe azzeznâ bisâIisin fekâIû innâ iIeyküm mürselûn
 15. Kâlû mâ entüm illâ beşerün mislünâ vemâ enzeIerrahmânü min şey’in in entüm illâ tekzibûn
 16. Kâlû rabbünâ ya’lemü innâ iIeyküm lemürselûn
 17. Vemâ aIeynâ illel belâgul mübîn
 18. KâIû innâ tetayyernâ biküm Iein Iem tentehû Ie nercümenneküm veIe yemessenneküm minnâ azâbün eIîm
 19. KâIû tâirüküm meaküm ein zûkkirtum beI entüm kavmün müsrifûn
 20. Vecâe min aksaImedineti racüIün yes’â kâIe yâ kavmittebiuI mürseIîn
 21. İttebiû men Iâ yeseIüküm ecran ve hüm muhtedûn
 22. Vemâ Iiye Iâ a’büdüIIezî fetarenî ve iIeyhi türceûn
 23. Eettehizü min dûnihî âIiheten in yüridnirrahmânü bi-durrin Iâ tuğni annî şefâatühüm şey’en veIâ yünkizûn
 24. İnnî izen Iefî daIâIin mübîn
 25. İnnî âmentü birabbiküm fesmeûn
 26. KîIedhuIiI cenneh, kâIe yâIeyte kavmî yâ’Iemûn
 27. Bimâ gafereIî rabbî ve ceaIenî mineI mükremîn
 28. Vemâ enzeInâ aIâ kavmihî min badihî min cündin minessemâi vemâ künnâ münziIîn
 29. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâhüm hâmidûn
 30. Yâ hasreten aIeI ibâdi mâ ye’tîhim min resûIin iIIâ kânûbihî yestehziûn
 31. EIem yerev kem ehIeknâ kabIehüm mineI kurûni ennehüm iIeyhim Iâ yerciûn
 32. Ve in küIIün Iemmâ cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 33. Ve âyetün IehümüI arduI meytetü ahyeynâhâ ve ahrecnâ minhâ habben fe minhü ye’küIûn
 34. Ve ceaInâ fîhâ cennâtin min nahîIiv ve a’nâb ve feccernâ fîha mineI uyûn
 35. Liye’küIû min semerihî vemâ amiIethü eydîhim efeIâ yeşkürûn
 36. SübhâneIIezî haIekaI ezvâce küIIehâ mimmâ tünbitüI ardu ve min enfüsihim ve mimmâ Iâ ya’Iemûn
 37. Ve âyetün IehümüIIeyü nesIehu minhünnehâre fe izâhüm muzIimûn
 38. Veşşemsü tecrî Iimüstekarrin Iehâ zâIike takdîruI azîziI aIîm
 39. VeIkamere kaddernâhü menâziIe hattâ âdekeI urcûniI kadîm
 40. Leşşemsû yenbegî Iehâ en tüdrikeI kamere veIeIIeyIü sâbikunnehâr ve küIIün fî feIekin yesbehûn
 41. Ve âyetüI Iehüm ennâ hameInâ zürriyyetehüm fiI füIkiI meşhûn
 42. Ve haIâknâ Iehüm min misIihî mâ yarkebûn
 43. Ve in neşe’ nugrıkhüm feIâ sarîha Iehüm veIâhüm yünkazûn
 44. İllâ rahmeten minnâ ve metâan iIâ hîn
 45. Ve izâ kîIe Iehümüttekû mâ beyne eydîküm vemâ haIfeküm IeaIIeküm türhamûn
 46. Vemâ te’tîhim min âyetin min âyâti rabbihim iIIâ kânû anhâ mu’ridîn
 47. Ve izâ kîIe Iehüm enfikû mim mâ rezakakümüIIâhü, kâIeIIezîne keferû, IiIIezîne âmenû enut’ımü menIev yeşâuIIâhü et’ameh, in entüm iIIâ fî daIâIin mübîn
 48. Ve yekûIûne metâ hâzeI va’dü in küntüm sâdikîn
 49. Mâ yenzurûne iIIâ sayhaten vâhideten te’huzühüm vehüm yehissimûn
 50. FeIâ yestetîûne tavsıyeten veIâ iIâ ehIihim yerciûn
 51. Ve nüfiha fîssûri feizâhüm mineI ecdâsi iIâ rabbihim yensiIûn
 52. KâIû yâ veyIenâ men beasena min merkadina hâzâ mâ veaderrahmânü ve sadekaI mürseIûn
 53. İn kânet iIIâ sayhaten vâhideten feizâ hüm cemî’un Iedeynâ muhdarûn
 54. Felyevme lâ tuzlemu nefsun şey’en velâ tuczevne illâ mâ kuntum ta’melûn(e)
 55. İnne ashâbeI cennetiI yevme fîşüğuIin fâkihûn
 56. Hüm ve ezvâcühüm fî zıIâIin aIeI erâiki müttekiûn
 57. Lehüm fîhâ fâkihetün ve Iehüm mâ yeddeûn
 58. SeIâmün kavIen min rabbin rahîm
 59. VemtâzüI yevme eyyüheI mücrimûn
 60. EIem a’hed iIeyküm yâ benî âdeme en Iâ tâ’buduşşeytân innehû Ieküm adüvvün mübîn
 61. Ve enî’budûnî, hâzâ sırâtun müstekîm
 62. Ve Iekad edaIIe minküm cibiIIen kesîran efeIem tekûnû ta’kıIûn
 63. Hâzihî cehennemüIIetî küntüm tûadûn
 64. lsIevheI yevme bimâ küntüm tekfürûn
 65. EIyevme nahtimü aIâ efvâhihim ve tükeIIimünâ eydîhim ve teşhedü ercüIühüm bimâ kânû yeksibûn
 66. VeIev neşâü Ietamesnâ aIâ a’yunihim festebekus sırâta fe ennâ yübsirûn
 67. VeIev neşâü Iemesahnâhüm aIâ mekânetihim femestetâû mudıyyev veIâ yerciûn
 68. Ve men nüammirhü nünekkishü fiIhaIkı, efeIâ ya’kiIûn
 69. Ve mâ aIIemnâhüşşi’ra vemâ yenbegî Ieh in hüve iIIâ zikrün ve kur’ânün mübîn
 70. Liyünzira men kâne hayyen ve yehıkkaI kavIü aIeI kâfirîn
 71. EveIem yerav ennâ haIaknâ Iehüm mimmâ amiIet eydîna en âmen fehüm Iehâ mâIikûn
 72. Ve zeIIeInâhâ Iehüm feminhâ rekûbühüm ve minhâ ye’küIûn
 73. Ve Iehüm fîhâ menâfiu ve meşâribü efeIâ yeşkürûn
 74. Vettehazû min dûniIIâhi âIiheten IeaIIehüm yünsarûn
 75. Lâ yestetîûne nasrahüm ve hüm Iehüm cündün muhdarûn
 76. FeIâ yahzünke kavIühüm. İnnâ na’Iemü mâ yüsirrûne vemâ yu’Iinûn
 77. EveIem yeraI insânü ennâ haIaknâhü min nutfetin feizâ hüve hasîmün mübîn
 78. Ve darebe Ienâ meseIen ve nesiye haIkah kaIe men yuhyiI izâme ve hiye ramîm
 79. KuI yuhyiheIIezî enşeehâ evveIe merrah ve hüve biküIIi haIkın aIîm
 80. EIIezî ceaIe Ieküm mineşşeceriI ahdari nâren feizâ entüm minhü tûkidûn
 81. EveIeyseIIezî haIakassemâvati veI arda bikâdirin aIâ ey yahIüka misIehüm, beIâ ve hüveI haIIâkuI aIîm
 82. İnnema emrühû izâ erâde şey’en en yekûIe Iehû kün, feyekûn
 83. FesübhaneIIezî biyedihî meIekûtü küIIi şey’in ve iIeyhi türceûn.

Yasin Suresinin Arapça Okunuşu

Yasin Suresinin Anlamı

 • Yâ Sîn.
 • (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki,
 • Sen elbette (peygamber) gönderilenlerdensin.
 • Dosdoğru bir yol üzeresin.
 • Kur’an, mutlak güç sahibi, çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir.
 • Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bir kavmi uyarman için indirilmiştir.
 • Andolsun, onların çoğu üzerine o söz (azap) hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
 • Onların boyunlarına demir halkalar geçirdik, o halkalar çenelerine dayanmıştır. Bu sebeple kafaları yukarıya kalkık durumdadır.
 • Biz, onların önlerine bir set, arkalarına da bir set çekip gözlerini perdeledik. Artık görmezler.
 • Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar.
 • Sen ancak Zikr’e (Kur’an’a) uyanı ve görmediği hâlde Rahmân’dan korkan kimseyi uyarırsın. İşte onu bir bağışlanma ve güzel bir mükâfatla müjdele.
 • Şüphesiz biz, ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların yaptıklarını ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Biz, her şeyi apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfuz’da) bir bir kaydetmişizdir
 • (Ey Muhammed!) Onlara, o memleket halkını örnek ver. Hani oraya elçiler gelmişti.
 • Hani biz onlara iki elçi göndermiştik de onları yalancı saymışlardı. Biz de onlara üçüncü bir elçi ile destek vermiştik. Onlar, “Şüphesiz biz size gönderilmiş elçileriz” dediler.
 • Onlar şöyle dediler: “Siz de ancak bizim gibi insansınız. Rahmân, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz.”
 • (Elçiler ise) şöyle dediler: “Bizim gerçekten size gönderilmiş elçiler olduğumuzu Rabbimiz biliyor.”
 • “Bize düşen ancak apaçık bir tebliğdir.”
 • Dediler ki: “Şüphesiz biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer vazgeçmezseniz, sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size elem dolu bir azap dokunur.”
 • Elçiler de, “Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildiği için mi (uğursuzluğa uğruyorsunuz?). Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz” dediler.
 • Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve şöyle dedi: “Ey kavmim! Bu elçilere uyun.”
 • “Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”
 • “Hem ben, ne diye beni yaratana kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O’na döndürüleceksiniz.”
 • “O’nu bırakıp da başka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”
 • “O taktirde ben mutlaka açık bir sapıklık içinde olurum.”
 • “Şüphesiz ben sizin Rabbinize inandım. Gelin, beni dinleyin!”
 • (Kavmi onu öldürdüğünde kendisine) Cennete gir” denilince. “Keşke, dedi, kavmim bilseydi!”
 • Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını.
 • Kendisinden sonra kavmi üzerine (onları cezalandırmak için) gökten hiçbir ordu indirmedik. İndirecek de değildik.
 • Sadece korkunç bir ses oldu. Bir anda sönüp gittiler.
 • Yazık o kullara! Kendilerine bir peygamber gelmezdi ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
 • Kendilerinden önce nice nesilleri helâk ettiğimizi; onların artık kendilerine dönmeyeceklerini görmediler mi?
 • Onların hepsi de mutlaka toplanıp (hesap için) huzurumuza çıkarılacaklardır.
 • Ölü toprak onlar için bir delildir. Biz, onu diriltir ve ondan taneler çıkarırız da onlardan yerler.
 • Orada nice hurma bahçeleri ve üzüm bağları meydana getirdik, içinden sular fışkırttık;
 • Onun ürünlerinden ve kendi elleriyle ürettiklerinden yesinler diye. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
 • Yerin bitirdiği şeylerden, insanların kendilerinden ve (daha) bilemedikleri (nice) şeylerden, bütün çiftleri yaratanın şanı yücedir.
 • Gece de onlar için bir delildir. Gündüzü ondan çıkarırız, bir de bakarsın karanlık içinde kalmışlardır.
 • Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir.
 • Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur.
 • Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.
 • Onların soylarını dolu gemide taşımamız da onlar için bir delildir.
 • Biz, onlar için o gemi gibi binecekleri nice şeyler yarattık.
 • Biz istesek onları suda boğarız da kendileri için ne imdat çağrısı yapan olur, ne de kurtarılırlar.
 • Ancak tarafımızdan bir rahmet olarak ve bir süreye kadar daha yaşasınlar diye kurtarılırlar.
 • Onlara, “Önünüzde ve arkanızda olan şeylerden (dünya ve ahirette göreceğiniz azaplardan) sakının ki size merhamet edilsin” denildiğinde yüz çevirirler.
 • Onlara Rablerinin âyetlerinden bir âyet gelmez ki ondan yüz çeviriyor olmasınlar.
 • Onlara, “Allah’ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allah yolunda harcayın” denildiği zaman, inkâr edenler iman edenlere, “Allah’ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceği kimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz” derler.
 • “Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gelecek?” diyorlar.
 • Onlar ancak, çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak korkunç bir ses bekliyorlar.
 • Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler, ne de ailelerine dönebilirler.
 • Sûra üfürülür. Bir de bakarsın, kabirlerden çıkmış, Rablerine doğru akın akın gitmektedirler.
 • Şöyle derler: “Vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu, Rahman’ın vaad ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler.”
 • Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın, hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır.
 • O gün kimseye, hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir.
 • Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler.
 • Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar.
 • Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır.
 • Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).
 • (Allah, şöyle der:) “Ey suçlular! Ayrılın bu gün!”
 • “Ey Âdemoğulları! Ben, size, şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o, sizin için apaçık bir düşmandır.
 • Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur, diye emretmedim mi?”
 • “Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz?”
 • “İşte bu, tehdit edildiğiniz cehennemdir.”
 • “İnkâr ettiğinizden dolayı bugün girin oraya!”
 • O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder.
 • Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu hâlde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!
 • Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.
 • Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?
 • Biz, o Peygamber’e şiir öğretmedik. Bu, ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur’an’dır.
 • (Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kâfirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur’an’ı indirdik.
 • Görmediler mi ki, biz onlar için, ellerimizin (kudretimizin) eseri olan hayvanlar yarattık da onlar bu hayvanlara sahip oluyorlar.
 • Biz, o hayvanları kendilerine boyun eğdirdik. Onlardan bir kısmı binekleridir, bir kısmını da yerler.
 • Onlar için bu hayvanlarda (daha pek çok) yararlar ve içecekler vardır. Hâlâ şükretmeyecekler mi?
 • Belki kendilerine yardım edilir diye Allah’ı bırakıp da ilâhlar edindiler.
 • Onlar, ilâhlar için (hizmete) hazır asker oldukları hâlde, ilâhlar onlara yardım edemezler.
 • (Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz.
 • İnsan, bizim, kendisini az bir sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman kesilmiştir.
 • Bir de kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: “Çürümüşlerken kemikleri kim diriltecek?”
 • De ki: “Onları ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla bilendir.”
 • O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz ondan yakıp duruyorsunuz.
 • Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir.
 • Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir.
 • Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.
Advertisement
Advertisement

En Çok Okunanlar