Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamber

Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’den (as) Hz. Muhammed’e (sas) kadar zikredilen peygamberlerin sayısı 25’dir.

 0  165
Kur’an-ı Kerim’de adı geçen 25 peygamber

Allah, rahmeti gereği kullarını sürekli hidayet yolunda tutmak veya doğruya sevk etmek için tarihin başlangıcından itibaren her dönemde her mekâna peygamber göndermiş.

1.HZ. ÂDEM (AS):

Allahu Teâla, ilk insan Hz. Âdem’i topraktan yarattı. Yeryüzünün toprağından (edimü’l-ard) yaratıldığı için Âdem denildi. Hz. Âdem’le aynı nefisten benzer bir varlık olarak eşi Havva yaratıldı. Hz. Âdem ve Havva’nın doğan çocuklarıyla nesiller artmaya başladı. İlk ve en büyük sorun oğulları Kabil ile Habil arasında meydana gelen kıskançlık ve bunun sonucunda kardeşinin Habil’i öldürmesidir. Hz. Âdem’in çocukları olan insanların sayıları az ama sorunları büyük idi ve bu yüzden Allah onlara babaları Hz. Adem’i peygamber olarak görevlendirdi. Hz. Âdem’e 10 sahife indirildi.

2.HZ. İDRİS (AS):

Hz. İdris (as), Hz. Şit’in oğlu ve Hz. Âdem’in torunu. Onun dönemindeki temel sorun, insanlarda doğruluk ve dürüstlüğün kalmaması. O, bu yüzden doğruluk ve dürüstlük sıfatları öne çıkarılarak görevlendirilmiş. Astronomi ve matematikle ilk uğraşan, ilk defa iğne ile dikiş diken ve elbise yaparak giyen, ölçü ve tartı aletlerini ilk defa kullanan, ilk yazı yazanın olduğu rivayet ediliyor. Kendisine 30 sahife indirildi.

3.HZ. NUH (AS):

Hz. Nuh’un meskeni Irak’ta idi. Hz. Nuh’un zenginlik ve varlıklı bir kavim ile uzun ve çetin bir imtihanı oldu. Kavmi onu sapkınlıkla suçladı. Allah, Hz. Nuh’a dikilmiş ve yetişmiş olan ağaçları kesip gemi yapımında kullanılmasını emretti. Gemi yapımı tamamlandığında Allah, ailesini ve inananları ve her canlıdan bir çifti gemiye almasını emretti. Kırk gün yağmur yağdı. Seller yeryüzünde taşmadık aşmadık yer bırakmadı. Hz. Nuh ve gemidekiler dışında yeryüzünde bulunanların hepsi tufanda boğulup helak oldu. Nuh’un gemisi, hiç durmadan 6 ay su üzerinde dağlar gibi dalgalar arasında akarak dünyanın her tarafını dolaştı. Büyük bir tufandan sonra gemi Cudi Dağı’nın eteğine yanaştı. Tufandan sonra dünya yeniden kurtulmuştu. Bu yüzden Hz. Nuh’a ikinci Âdem deniliyor. Tarihi kaynakların bildirdiğine göre tufan sona erip Hz. Nuh (as) yakınındakiler gemiden indiklerinde insanlar kırk erkek ve kırk kadından oluşuyordu.

4.HZ. HUD (AS):

Hz. Hud, İrem şehrinde, yüksek binalar inşa etme yarışına girmiş Âd kavmine gönderilmiş. Tufandan sonra gönderilen peygamberlerin ilklerinden. Peygamber olarak gönderildiği kavim olan Ad, bugün Yemen’de Hadramevt’in kuzeyine denk düşen bir bölgede yaşamaktaydı. Hz. Hud (as) zühd, takva ve ibadet ehli idi. Cömert ve şefkatli, yoksullara bol bol sadaka verirdi.

5.HZ. SALİH (AS):

Hz. Salih, İsa (as) gibi yalın ayak yürür, ayakkabı giymezdi. Hz. Salih, dağları ve yüksek kayaları oyarak inşa ettikleri görkemli evlerle ünlü Semud kavmine gönderilmiş. Semud kavmi kendilerine imtihan olarak gönderilen Hz. Salih’in devesini öldürdüler ve imtihanı kaybedip helak oldular.

6.HZ. İBRAHİM (AS):

İbrahim (as) babası Tarah (Azer), Harran halkından idi. Harran’ı ilk önce kuran, Hz. İbrahim’in kardeşi Haran olduğu için, oraya Harran adı verilmiş. Tufandan sonra yeryüzünde kurulan ilk şehirdir. İbrahim (as) ayak izlerine varıncaya kadar şekil ve şemalince Peygamber Efendimiz’e insanların en çok benzeyeniydi. Babil hükümdarı Nemrut tarafından ateşe atılmış, ateş kendisini yakmamıştır. Hz. İbrahim’in ilk çocuğu Hacer validemizden İsmail dünyaya geldi. Sare validemizden ikinci çocuğu İshak dünyaya geldi. Oğlu Hz. İsmail (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Kurban kesmeyi bize o öğretmiştir. Kendisine 10 sahife indirilmiştir. Allah’ın dostu olarak anılır.

7.HZ. LÛT (AS):

Hz. Lut (as), Hz. İbrahim’in kardeşinin oğludur. Lut’un (as) peygamber olarak gönderildiği Ashabü’l-Mü’tefike kavmi, gayr-i meşru fiil işliyorlardı. Lut (as) Allah tarafından kendilerine yüksek meziyetler hüküm ve ilim verilen peygamberlerdendi. Allah, O’nu küfür ve ahlaksızlıkları destan olan Sedum ve diğer dört şehir halkına peygamber olarak gönderdi. Lut (as) onların içinde yirmi dokuz yıl kadar kaldı. Lut (as) vefat edinceye kadar Şam-Filistin toprağında amcası İbrahim (as) ile beraber oturdu.

8.HZ. İSMAİL (AS):

Hz. İsmail, Hz. İbrahim’in Hacer’den doğma oğlu. Çobanlık yapmıştır. Babası Hz. İbrahim (as) ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir. Hacla ilgili pek çok merasim ve kurban kesme konularında Hz. İbrahim (as) ile birlikte Müslümanlara örnek olmuştur. Hz. Muhammed (sas) onun soyundan gelmektedir. Hz. İsmail 137 yaşında iken Mekke’de vefat etti ve naaşı annesi Hacer’in kabrinin yanına defnedildi.

9.HZ. İSHAK (AS):

Hz. İshak, Hz. İbrahim’in ilk eşi Sare’den doğma oğlu. Hz. İshak, İsrailoğulları soyunun başlangıcını temsil ediyor. Suretçe, babası İbrahim’e (as) benzerdi. Yaşlanınca gözleri görmez oldu. İshak (as) babası Hz. İbrahim’in vefatından sonra Şam’da peygamberlikle vazifelendirilmiş. Ezraki’nin, İbn İshak’tan rivayetine göre İshak (as) ile annesi Hz. Sare de Şam’dan Mekke’ye gelip haccetmişler.

10.HZ. YAKUP (AS):

Hz. Yakup, Hz. İshak’ın oğlu. Evlat acısı ile evlat ihaneti ile imtihan edilmiş. Oğlu Hz. Yusuf’un (as) acısı dolayısıyla gözleri kapanmış, sonra ona kavuşmasıyla yeniden açılmış. Mısır’a gitmeden önce Filistin civarında peygamberlik yapmıştır.

11.HZ. YUSUF (AS):

Yusuf (as), suretçe Âdem’i (as) andırırdı. Kendisine güzelliğin yarısı verilmişti. Hz. Yakup’un 12 oğlundan en çok sevdiği oğludur. Kardeşleri kendisini kıskanmışlar, kuyuya atmışlardır. Kendisine rüyaları yorumlama yeteneği verilmişti. Bu bilgi ve yeteneği sayesinde Mısır’a yönetici olmuştur. Kur’an’da toplu olarak bir sûrede, baştan sona anlatılan tek kıssa onunkidir. Bu kıssa Kur’an’da ‘kıssaların güzeli’ olarak nitelendirilir.

12.HZ. EYYUB (AS):

Hz. Eyyub’un (as) annesi, Lut’un (as) kızı idi. Babası, Hz. İbrahim’e iman edenlerdendi. Davud’a (as) göre Eyyub (as) insanların en halim ve uslusu, insanların en sabırlısı ve öfkelerini en çok yeneni idi. Eyyub (as) yoksul bulundurmadıkça yemek yemezdi. Çok ağır bir hastalık geçirmiş, sabrıyla sembol olmuştur.

13.HZ. ZÜLKİFL (AS):

Eyyub’dan (as) sonra Bişr (Zülkifl) b. Eyyub (as) peygamber olarak gönderildi. Zülkifl (as), Şam’da oturdu. Hz. Eyyub’un (as) oğludur. Sabreden, Allah’ın rahmetine ulaşan ve salihlerden olduğu bildirilen peygamberlerdendi.

14.HZ. ŞUAYB (AS):

Şuayb (as) kavmini, güzel ve yüksek sözlerle uyarmaya çalıştığı için ve hitabet yeteneğinden ötürü ‘Peygamberlerin Hatibi’ olarak anılırdı. Ölçü ve tartıda hile yapan Meyden ve Eyke halkına gönderilmiş. Hz. Şuayb’in kızlarından biriyle Hz. Musa evlenmiştir.

15.HZ. YUNUS (AS):

Allah, Kur’an-ı Kerim’de, onu Zünun= Balık sahibi diyerek anar. Yunus (as), İlyas’tan (as) sonra peygamber olarak gönderilmiş. Yunus (as) otuz üç yıl kavmini, Allah’a iman ve ibadete davet ettiği halde kendisine iki kişiden başka iman eden olmadı. İman edenlerden biri Rubil, diğeri Tenuh idi.

16.HZ. MUSA (AS):

Kur’an’da kendisinden ve mücadelesinden en çok bahsedilen peygamber. Sağ elinde nübüvvet beni vardı. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiştir. İsrailoğulları onun önderliğinde Mısır’dan çıkmışlardır. Kendisine Tevrat verilmiştir.

17.HZ. HARUN (AS):

Harun (as), Musa’dan (as) bir yaş büyüktü. Hz. Musa (as) ile kardeşlerdir. Onun yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Hz. Musa, Medyen’den Mısır’a dönünce Harun’a Allah’ın buyruklarını iletmiş, o da bunları kabul ederek Musa’ya yardımcı olmuştur. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği, en güçlü özelliği idi.

18.HZ. İLYAS (AS):

Hz. İlyas (as) Baalbek’te yaşayan İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderilmiş. Hz. Musa’nın hizmetini yürüten Yuşa b. Nun’un torunudur. Kavmi onu yalanladığı için sünnetullah gereği helak olmuştur. Kur’an’da salih kimseler ve peygamberler arasında zikredilir.

19.ELYESA (AS):

Elyesa (as), İlyas (as) amcasının oğlu olduğu söylenir. Elyesa (as) ömrünün sonuna kadar İsrailoğulları’nın arasında kalıp İlyas (as) yoluna şeriatına sarılarak onları Allah’a davet etti. Hem İlyas hem de Elyesa (as) bugün Lübnan sınırları içerisinde bulunan Baalbek kentinde yaşamış ve orada vefat etmişler.

20.DAVUD (AS):

Gür ve güzel sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok anlayışlı idi. Sesi o kadar güzeldi ki sesine dağlar ve kuşlar eşlik ederdi. Önceleri Tâlût’un ordusunda bir asker olarak savaşmış, daha sonra Allah’ın kendisine verdiği peygamberlik ve hükümdarlıkla birlikte İsrailoğulları’na kral olmuştur. Demirciydi. Kendisine İlahi beyanlardan Zebur verilmiştir.

21.HZ. SÜLEYMAN (AS):

Hz. Davud’un oğludur. Soyu Hz. İbrahim’e dayanır. Babası Davud (as) vefatından sonra kendisine krallıkla birlikte peygamberlik de verildi. Babasının peygamberliğine, krallığına, hikmetine ve ilmine vâris oldu. Süleyman (as) krallıkta ve kadılıkta babasından üstün idi. Babası ise Allah’a ibadette oğlundan daha ileri idi. Bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahipti. İnsanların yanı sıra kuşlar, rüzgârlar ve cinler ona hizmet etmek üzere tahsis edilmişti. Emrinde bütün canlıları çalıştırabilirdi.

22.HZ. ZEKERİYYA (AS):

Hazreti Süleyman (as) soyundandır. Marangozluk mesleğini icat etmekte ve marangozluk ile geçinmekteydi. Yahudiler arasında ibadeti, bilgisi ve görgüsü ile temayüz etmişti. İsrailoğulları’nın hem peygamberi hem de din bilginleri ve danışmanları idi. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiş, ona koruyuculuk yapmıştır. İsrailoğulları tarafından ağaçla birlikte kesilerek şehit edilmiştir.

23.HZ. YAHYA (AS):

Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur. Zekeriyya (as) Allah’a dua edip kendisinin ve Hz. Yakup neslinin ilmini ve sünnetini sürdürecek vâris istediğinde Allah, ona bir çocuk vermeyi müjdeledi. Hz. Yahya, daha küçük yaşta hikmet sahibi ve nübüvvet görevi verilmişti. O da babası Zekeriyya gibi Yahudilerce öldürülen bir peygamberdi. Adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir ve Allah tarafından konulmuştur. Hazreti İsa’nın (as) müjdecisidir.

24.HZ. İSA (AS):

Babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuş, ölüleri diriltmiş, hastaları ve körleri iyileştirmiştir. Onun doğduğu sene miladi takvimin başlangıcı kabul edilir. Kendisine İncil verilmiştir. Otuz yaşında iken Hz. İsa’ya vahiy geldi ve İncil nazil oldu. İsa (as) zamanında doktorluk tıp üstündü. İsa (as) doktorların aciz kaldıkları körleri gördürüyor, ölüleri diriltiyor, doktorların iyileştiremediği ağır hastaları iyileştiriyordu.

25.HZ. MUHAMMED (SAV):

Hz. Peygamber’in (sas) soyu Hz. İsmail kanalıyla Hz. İbrahim’e dayanmaktadır. Kureyş kabilesindendir. Hz. Peygamber fil vakasından 50 gün sonra Rebiülevvel ayının 12’si Pazartesi günü dünyaya geldi (20 Nisan 571). 40 yaşında iken kendisine Hira Dağı’nda peygamberlik verildi. O’na ilk inananlar, kadınlardan eşi Hz. Hatice, gençlerden amcasının oğlu Hz. Ali, azatlısı Hz. Zeyd, erkeklerden en yakında dostu Hz. Ebu Bekir idi. Son peygamber olduğu için kendisine Hatemü’l Enbiya denmiştir. Bütün insanlığa gönderilmiş bir peygamberdir. Son İlahi beyan olan Kur’an-ı Kerim Hz. Muhammed’e (sas) indirilmiştir.

Tepkiniz Nedir?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

teravih Teravih.com sitesi mübarek gün ve gecelerin anlamları ve bu özel zamanlarda yapılması gereken ibadetler konusunda da açıklamalar sunulmaktadır. Sitenin gezinirken sunduğu farklı kategoriler arasında dolaşarak, bilgi dağarcığınızı zenginleştirebilirsiniz. Hem manevi anlamda güçlenmenizi sağlayan hem de keyifli vakit geçirmenizi sağlayan Teravih.com, huzurun kapılarını aralıyor.